DEN HELDER - In Nederland stelt het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor de periode 2014 tot en met 2020 ruim 500 miljoen euro subsidie ter beschikking voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en voor het helpen naar werk van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij is het doel dat iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving (actieve inclusie). Den Helder dingt mee naar deze subsidie door het indienen van een vijftal projecten die daarin voorzien. 

Het gaat vooral om mensen met een arbeidsbeperking, werkloze 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en vreemdelingen (vergunninghouders). Ook is het beschikbare budget bestemd voor de (ex-) leerlingen van het voorgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. Doel is de positie van de deelnemers die tot de doelgroepen behoren via scholingstrajecten en werkstages te verbeteren, zodat een terugkeer naar de arbeidsmarkt wordt bevorderd.

Vrijwilligerswerk Het einddoel is dat mensen met een uitkering uitstromen naar werk, zodat zij in eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Daarom is vrijwilligerswerk een tweede doelstelling opdat inwoners toch mee kunnen doen in de samenleving (participeren).

Goede beheersing van de Nederlandse taal is een belangrijke factor voor het vinden van werk. Daarom valt het wegwerken van taalachterstanden ook onder de ESF subsidie.

Den Helder maakt onderdeel uit van de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord. Alle gemeenten in deze regio hebben plannen ingediend voor de 1ste tranche die loopt tot 1 april 2017, maar ook voor de 2de tranche die start op 1 april 2017 met de duur van twee jaar. Voor Den Helder is aan het eind van de 2de tranche ongeveer € 500.000 beschikbaar.

Projecten Den Helder doet mee met vijf projecten. Vier vanuit het team Participatie en één vanuit het team Jeugd. Dat zijn:

  • Project Helder zicht op werk. Hierbij wordt duurzame uitstroom naar werk of werkzaamheden bevorderd door training, coaching en begeleiding on en off the job. 

  • Project Plaatsingssubsidie. Om een plaatsing bij een werkgever te realiseren kan de werkgever onder voorwaarden een eenmalige subsidie krijgen. 

  • Project Re-integratie van vergunninghouders. Via dit project wordt door coaching, reintegratietrajecten en werkstages de taalvaardigheid en waarden en normen (werknemersvaardigheden) geleerd ter voorbereiding op integratie in het bedrijfsleven. 

  • Project extern opleiden en bemiddelen. Inwoners met een grotere achterstand op de arbeidsmarkt worden binnen een werksituatie via stages en coaching werknemersvaardigheden bijgebracht. 

  • Project  Jeugd werkt. Jongeren worden in een vroeg stadium aan de hand genomen om stappen te gaan maken op de participatieladder, zodat kansen op duurzame uitstroom of werkaanvaarding bevorderd worden.