DEN HELDER - De publicaties in deze openbare bekendmaking zijn wettelijk voorgeschreven of vloeien voort uit gemeentelijk beleid.

Ter inzage

U kunt stukken en plannen die ter inzage liggen (tenzij anders vermeld), inzien bij het

Klantcontactcentrum in het stadhuis, Drs. F. Bijlweg 20, Den Helder.

De openingstijden zijn: van maandag tot en met woensdag van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag van

8.30 tot 19.30 uur en vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur. Voor het inzien van een dossier dat ter inzage

ligt moet er een afspraak bij het Klantcontactcentrum worden gemaakt, telefoon 14 0223.


OMGEVINGSZAKEN

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

- Brouwerstraat 76, oprichten woning;

- R.W. van de Wintstraat 46, oprichten woning;

- Zanddijk 61A, oprichten woning en tijdelijke plaatsen stacaravan als woonvoorziening;

- Dijkschouwerslaan 77D, plaatsen zadeldak op vier kolommen bij woning;

- Langevliet 8, oprichten woning;

- Middelzand 3204 en 3205, 3224 en 3225 en 3226 en 3227, kappen drie elzen;

- Weststraat 83, afwijken bestemmingsplan;

- Langevliet 8A, plaatsen units ten behoeve van huisvesting seizoenarbeiders.


Daarnaast hebben burgemeester en wethouders de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit ontvangen:

- Het Koggeschip 124, verwijderen asbesthoudende materialen;

- Rozenstraat 18, verwijderen asbesthoudende materialen;

- Noordzeestraat 141, verwijderen asbesthoudende materialen.


De ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt pas een formeel bezwaarschrift of beroepschrift indienen als de vergunning is verleend of geweigerd. Tegen sloopmeldingen staat geen rechtsbescherming open. Voor meer informatie over de ingekomen aanvragen, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum telefoon 14 0223.


Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de termijn voor het nemen van een besluit op de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning met zes weken verlengd:

- Kroonpassage 3, wijzigen bestaande reclame. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 6 juli 2017.

- Goudsbloemstraat 1, vervangen bestaande berging door garage bij woning. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 9 juli 2017.

- J. Verfailleweg 620, renoveren, plaatsen dakkapel en wijzigen gevel woning. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 7 juli 2017.


Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende omgevingsvergunningen verleend:

- Vogelzand 3210, plaatsen aanbouw aan woning (verzenddatum 22-05-2017);

- Wilhelminastraat 53, wijzigen gevel woning (verzenddatum 24-05-2017);

- ter hoogte van de Hoofdgracht 1 (14B37-14B38), plaatsen vier lichtmasten ten behoeve van de tennisbanen (verzenddatum 24-05-2017).


Sloopmeldingen

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders positief beslist op de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit:

- Lupinestraat 12, verwijderen asbesthoudende materialen (verzenddatum 22-05-2017);

- W.C. Schoutenstraat 9, verwijderen asbesthoudende materialen (verzenddatum 22-05-2017);

- C.G. Geusstraat 258, verwijderen asbesthoudende materialen van de te slopen berging (verzenddatum 22-05-2017);

- Rozenstraat 18, verwijderen asbesthoudende materialen (verzenddatum 24-05-2017);

- Noordzeestraat 141, verwijderen asbesthoudende materialen (verzenddatum 24-05-2017);

- Het Koggeschip 124, verwijderen asbesthoudende materialen (verzenddatum 24-05-2017).


Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar worden gemaakt.


Gedoogbeschikking

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende gedoogbeschikking verleend:

  • Het Nieuwediep ong. te Den Helder, gedurende een periode van 5 dagen sloopwerkzaamheden te verrichten aan een deel van een metalen offshore-platform.


BESTEMMINGSPLANNEN


Ontwerp bestemmingsplan Julianadorp 2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ingevolge van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, met ingang van 5 juni 2017 voor een periode van zes weken (dus tot en met maandag 17 juli 2017) voor een ieder ter inzage ligt:


Het ontwerp bestemmingsplan Julianadorp 2017, met planidentificatie NL.IMRO.0400.511BPJULDORP2017-ONT1, evenals de op het plan betrekking hebbende stukken.


Bestemmingsplan

Het bestemmingsplangebied ‘Julianadorp 2017’ wordt globaal begrensd door het landelijk gebied aan de noordzijde van het dorp, de Langevliet aan de oostzijde, de Callantsogervaart in het zuiden en de golfbaan van het Resort Ooghduyne in het westen.


Het bestemmingsplan voorziet in het vastleggen van de bestaande toestand/rechten en beleid ten aanzien van de huidige woningen, groen, maatschappelijke voorzieningen bedrijven en bijbehorende wegen. Daarnaast voorziet het plan in de mogelijkheid tot het onder voorwaarden realiseren van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij woningen.


Voor het opstellen van het bestemmingsplan is als basis het bestaande ruimtelijke beleid op rijks-, provinciaal en gemeentelijke niveau gebruikt. Daarnaast is de bestaande situatie in de toelichting opgenomen evenals de milieuaspecten en de juridische planopzet. Voor de verschillende bestemmingen in het plangebied zijn regels opgesteld.


Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan Julianadorp 2017 ligt op de volgende wijzen ter inzage:

  • 3. bij het Klantcontactcentrum in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20 (zie kader voor openingstijden).


Zienswijzen

Gedurende deze periode van terinzagelegging, kan eenieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen het ontwerpbestemmingsplan. Deze zienswijze(n) bevat uw naam, adres, het registratienummer, motivatie, datum en een handtekening. Zij moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Voor het indienen van mondelingen zienswijzen, kunt u binnen de voormelde termijn een afspraak maken met de afdeling Ruimte en Economie, team Ruimte, bereikbaar op telefoonnummer 0223-678 817.


DIVERSEN


Commissie voor de bezwaarschriften

De Commissie voor de bezwaarschriften vergadert donderdag 8 juni 2017 om 19.00 uur in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20 in Den Helder. Op de agenda staan de volgende bezwaarschriften:


* 19.00 uur: van de heer mr. R.P.M. Kocken namens de heer Post en mevrouw Koeman-Post inzake de tijdelijke sluiting van de woning Kruiszwin 4521 in Julianadorp.

* 20.00 uur: mevrouw W.J.P. Raaijmakers van DAS namens mevrouw E.J.M. Kort-Danker inzake de aanzegging van het verwijderen van een auto op de openbare weg.

* 20.45 uur: de heer W. Marinus inzake het opleggen van een bouwstop voor de bouwactiviteiten op de betonvloer naast de garage/ berging in het talud op het perceel Badhuisstraat 16 in Huisduinen

(kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie B, nummer 1659).


Emigratie naar onbekend adres

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij in de BRP (Basisregistratie personen) stonden ingeschreven. Op hun persoonslijst is nu opgenomen ‘land onbekend’. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig zijn.

Het betreft:

E. van Bergen van der Grijp geboren: 25-09-1985 (datum verzending 23-05-2017)

N. Brokken geboren: 21-08-1990 (datum verzending 23-05-2017)

A.H.I. Farouk geboren: 11-05-1992 (datum verzending 23-05-2017)

N. Jansen geboren: 27-04-1977 (datum verzending 23-05-2017)

J.T.A. van Leeuwen geboren: 17-01-1961 (datum verzending 23-05-2017)

B.I. Mikha geboren: 21-04-1972 (datum verzending 23-05-2017)

W. Al Omari geboren: 22-01-1982 (datum verzending 23-05-2017)

C. Su geboren: 08-02-1974 (datum verzending 23-05-2017)

N. Tummers geboren: 05-03-1994 (datum verzending 23-05-2017)

Per brief is het besluit aan belanghebbenden bekend gemaakt. Dus eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevonden. Vanaf de datum verzending brieven is het moment waarop de termijn van zes weken van het bezwaarschrift ingaat.

De persoonsgegevens zijn opgenomen in het landelijke Register Niet Ingezetenen (RNI).