DEN HELDER - Op vrijdag 16 juni 2017 hebben wij het tapuiten convenant ondertekend met de Gemeente Schagen, Stichting Landschap Noord Holland en Provincie Noord Holland tijdens een bestuurlijke bijeenkomst in de Helderse Vallei. In het convenant staat een intentieverklaring waarin uitgesproken wordt dat de partijen zich positief en constructief  zullen inspannen een duurzame en stabiele populatie van 100  broedparen tapuiten te bewerkstelligen.  Het tapuiten convenant is afgestemd met het kustpact, de gemeentelijke gebiedsvisie Duinzoom (2015) en conflicteert niet met de ambities zoals benoemd in de beleidskader Toerisme (2017). 

Achtergrond In november 2015 heeft in Schagen een bestuurlijk overleg plaatsgevonden waarbij gedeputeerde Natuur de heer T. Talsma, de wethouders de heer J. Beemsterboer (Schagen), mevrouw J. van Dongen (Den Helder) en de heer E. Briët, directeur van Landschap Noord-Holland gezamenlijk uitspraken om zich in te spannen de huidige tapuitenpopulatie zodanig te beschermen dat er in 2022 een stabiele populatie van 100 broedparen tapuiten in de duingebieden in de Kop van Noord-Holland zal voorkomen. Afgesproken is om de volgende onderwerpen via een aantal sporen uit te werken:

Middels handhaving en toezicht toezien op het gebruik van de wandelpaden in het broedseizoen om opzettelijke verstoring te voorkomen;

In ruimtelijke planvorming en bij nieuwe plannen de bestaande natuurwaarden van de duingebieden laten meewegen. Bijvoorbeeld door zoneren  of concentreren van (intensieve vormen van) recreatie (niet alles kan overal);

Bewustwording en samenwerking tussen betrokken bevoegde gezagen.

De tapuit is een bijzonder mooie broedvogel waar er nog maar weinig van over zijn (250 paartjes in heel Nederland).  Een van de belangrijkste leefgebieden van de tapuit is ons Helderse duingebied.  Niet voor niets benoemde de Helderse gemeenteraad deze bijzondere vogel in 2010 uit tot ambassadeur van Den Helder. Door het duinlandschap voor deze vogel extra aantrekkelijk te maken dragen wij bij aan het behoud van deze iconische duinvogel. Met het ondertekenen van het convenant borgen wij hun toekomst.