DEN HELDER - De nota armoedebeleid van wethouder Trees van der Paard is vastgesteld door het college van B&W. Dat betekent dat de gemeenteraad nu aan zet is voor het nemen van een besluit over het armoedebeleid. Het beleid is vooral gericht op het voorkomen van uitsluiting van mensen en complexe schuldenproblematiek. 

Armoede neemt toe in Nederland, helaas geldt dat ook voor Den Helder. Den Helder behoort tot een van de gemeenten met het laagste inkomen per hoofd van de bevolking. Veel inwoners van Den Helder hebben elke dag weer moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Armoede is niet alleen een financieel probleem. Het is de situatie waarin mensen om financiële redenen niet in staat zijn om die dingen te kopen of te doen die onze samenleving als gebruikelijk of als minimaal aanvaardbaar gelden. Dat zorgt er voor dat mensen zich achtergesteld of buitengesloten voelen en het biedt weinig toekomstperspectief. Wethouder Trees van der Paard: “Dat is voor mij onaanvaardbaar. Ik wil tijdens mijn collegeperiode hier wat aan doen want iedereen heeft het recht om volledig en volwaardig mee te doen aan onze samenleving.”

Prioriteit bij jeugd en jongeren 
Wethouder Van der Paard: “Mijn eerste prioriteit ligt bij de armoedebestrijding van kinderen en jongeren. Armoede doet iets met kinderen en jongeren. Ze raken in een achterstandspositie. Kunnen niet meedoen, daar waar anderen dat wel kunnen. Alle kinderen hebben het recht om bij de start van hun leven hun talenten zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen zodat ze daar in hun verdere leven profijt van hebben. Als gemeente hebben wij mogelijkheden en de zorgplicht om de leefsituaties en toekomstperspectief van kwetsbare mensen te verbeteren. Daarom willen wij als gemeente, samen met onze maatschappelijke partners, ons inzetten voor een sterk preventief armoedebeleid. We richten ons op het voorkomen van o.a. uitsluiting en complexe schuldenproblematiek door actief informeren, vroeg signaleren, inrichten 1 loket, snel bieden van ondersteuning aan mensen om zelf de regie te houden en bieden van alternatieven voor bewindvoerders.” Aan goed beleid gaat een visie vooraf. Een groot aantal maatschappelijke partners heeft ideeën aangereikt over hoe het beleid kan worden versterkt. Ook is er gesproken met mensen die zelf armoede aan den lijve ondervinden, die hun kennis hebben willen delen. Al deze ervaringen zijn verwerkt in het eerste armoedebeleid van Den Helder.

Meedoen
Nieuw beleid heeft tijd nodig om te worden uitgerold. Sommige zaken kunnen nu al worden opgepakt. Zo informeren we nu bijvoorbeeld al mensen actiever over de verschillende tegemoetkomingen die zij kunnen aanvragen. Daar zien we al de effecten van: er worden meer aanvragen ingediend. Met ingang van het schooljaar 2017/2018 wordt de scholieren- vergoeding ingevoerd voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Daarnaast kunnen zij nu al gebruik maken van de mogelijkheden van het Jeugdsportfonds en het Jeugd Onderwijs en Cultuurfonds. Zo kunnen alle kinderen meedoen. “Ik ben er van overtuigd dat wij met deze nota een belangrijke stap zetten. Veel van de voorgestelde maatregelen moeten nog concreet uitgewerkt worden. Daarmee ga ik graag het komende jaar, samen met alle betrokkenen, hard aan de slag!” aldus wethouder Van der Paard.

Kosten
De totaal geraamde kosten voor de uitvoering van het beleid komen neer op 840.000 euro voor 2017 en op 1,1 miljoen euro in 2018. Het betreft vooral de extra tegemoetkomingen die aan de burgers ten goede komen.