DEN HELDER - Op 24 april 2017 heeft u fractie onder verwijzing naar artikel 39 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld: 

1. Is het college het met ons eens dat er meer moet gebeuren dan het houden van preventieve rondjes door de brandweer, temeer daar wij deze problematiek al eerder hebben gesignaleerd? 2. Is het college het met ons eens dat wij de brandweer hierin moeten ondersteunen door preventieve maatregelen te nemen in de vorm van duidelijke markeringen op het wegdek daar waar een brandput is gesitueerd?  3. Is het college ook bereid om maatregelen door te voeren, waardoor het voor een ieder duidelijk is en het preventieve bezoek van de brandweer aan de wijk geloofwaardiger wordt voor bewoners?

Alvorens in te gaan op uw specifieke vragen, willen wij informatie van meer algemene aard met u delen. Uw vragen lijken er van uit te gaan dat een geparkeerde auto de bereikbaarheid van brandkranen belemmert. Wanneer een auto onverhoopt zo geparkeerd is dat een brandkraan moeilijk toegankelijk is, is het zo dat er binnen bereikbare afstand alternatieve brandkranen via slangen te ontsluiten zijn. Technologie aan boord van blusvoertuigen geeft aan waar deze zich bevinden. Daarnaast kan oppervlaktewater aangewend worden als bluswater gewonnen. Hierdoor is er voldoende bluswater voor handen, ongeacht eventueel onhandig geparkeerde voertuigen.

Wij beantwoorden deze vragen als volgt:

1. Is het college het met ons eens dat er meer moet gebeuren dan het houden van preventieve rondjes door de brandweer, temeer daar wij deze problematiek al eerder hebben gesignaleerd?

Nee. De Veiligheidsregio voert in opdracht van de gemeente de jaarlijkse controle op en het onderhoud aan brandkranen uit. Alle blusvoertuigen van de brandweer zijn uitgerust met een mobiele data terminal waarin alle locaties van brandkranen zijn opgeslagen. Deze digitale database wordt wekelijks geüpdatet.

2. Is het college het met ons eens dat wij de brandweer hierin moeten ondersteunen door  preventieve maatregelen te nemen in de vorm van duidelijke markeringen op het wegdek daar waar een brandput is gesitueerd?

Nee. De bestaande markeringen op het wegdek zijn in het verleden aangebracht als hulpmiddel voor de repressie. Nu alle blusvoertuigen zijn uitgerust met digitale informatie omtrent de locaties van de brandkranen worden er geen nieuwe markeringen ten behoeve van de duiding van de locatie van de brandkranen meer op de openbare weg aangebracht. Met de Veiligheidsregio is de afspraak gemaakt dat bestaande markeringen, indien deze niet in het wegdek niet meer goed leesbaar, zullen worden vervangen.

3. Is het college ook bereid om maatregelen door te voeren, waardoor het voor een ieder duidelijk is en het preventieve bezoek van de brandweer aan de wijk geloofwaardiger wordt voor bewoners?

Naar de opvatting van het college zijn geen verdere maatregelen benodigd. Wel is vorig jaar op de voorlichtingspagina van de gemeente in het weekblad Den Helder op Zondag van 24 juli aandacht besteed aan de door de brandweer gewenste bereikbaarheid van brandkranen. Daarbij is de medewerking van de burgers gevraagd om vooral niet verkeerd of dubbel te parkeren. Wij zijn voornemens een dergelijke voorlichting ook dit jaar te publiceren op de stadsnieuwspagina in het weekblad Den Helder op Zondag.

Eventuele nadere inhoudelijke of technische informatie is uiteraard via ambtelijke weg voor u beschikbaar.

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.

Den Helder, 23 mei 2017

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester Koen Schuiling

secretaris Robert Reus