DEN HELDER - Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft op 26 januari cijfers gepubliceerd over de uitgaven van gemeenten aan de brandweer. Het CBS publiceerde de cijfers onder de kop ‘uitgaven gemeenten brandweer gedaald’. In de publicatie is een grafiek te vinden waarin het CBS de uitgaven in verschillende regio’s met elkaar vergelijkt. Voor de regio Noord-Holland Noord wordt een bedrag genoemd van 76 euro per inwoner. Met medewerking van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord geven wij u een korte toelichting op de publicatie. 

Hoe zijn de verschillen tussen de regio’s in uitgaven te verklaren?
De verschillen zijn voor een groot deel te verklaren door een verschil in omvang. Zo heeft NoordHolland Noord meer gemeenten, meer inwoners en een groter oppervlakte dan bijvoorbeeld Zaanstreek-Waterland of Gooi en Vechtstreek. Kenmerken als de inwonerdichtheid, het aantal woonkernen en het wegennetwerk zijn per gebied anders en hebben gevolgen voor de inrichting van de brandweerorganisatie.  Daarnaast speelt het risicoprofiel een rol: een regio als Rotterdam-Rijnmond telt veel risico-objecten. Bestuurlijke keuzes dragen bij aan verschillen. Denk daarbij aan het aantal brandweerkazernes, het aantal brandweermensen, de kwaliteit van het materieel en het niveau van de vakbekwaamheid. 

Hoe zijn de cijfers van het CBS tot stand gekomen?
De cijfers komen uit de post brandweer en rampenbestrijding uit de gemeentelijke administratie. Daar wordt door gemeenten meer uit betaald dan alleen de bijdrage aan de organisatie Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Ook andere kosten voor rampenbestrijding worden hierop geboekt. Denk aan advisering en handhaving brandveiligheid bij bedrijven en instellingen en het adviseren en ondersteunen van het gemeentebestuur bij deelname aan en toezicht op de veiligheidsregio. 

Hoe ontwikkelen de kosten per inwoner zich in Noord-Holland Noord?
De CBS-cijfers gaan over 2015, het jaar waarin de brandweer is geregionaliseerd in Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De geregionaliseerde organisatie startte in 2015 met een gemeentelijke bijdrage van 69 euro per inwoner. In 2015 is begonnen met een bezuinigingsoperatie, waarvan het bedrag in 2018 is opgelopen tot een structurele bezuiniging van 7,4 miljoen euro. Hierdoor daalt de bijdrage per inwoner. Zo gaat de begroting van 2017 uit van een gemeentelijke bijdrage per inwoner van 61 euro. In deze bijdrage zijn naast de kosten voor de brandweer ook de kosten voor andere onderdelen van de veiligheidsregio opgenomen, waaronder de meldkamer, het veiligheidshuis en risico- en crisisbeheersing. 

Hieronder vindt u de statistieken:
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/04/uitgaven-gemeenten-brandweer-gedaald