DEN HELDER - In de afgelopen twee maanden heeft het onderzoeksbureau I&O Research in opdracht van de gemeente cliëntervaringsonderzoeken gedaan. Onderzocht werd wat ervaringen zijn van cliënten met gemeentelijke voorzieningen in het kader van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). En welk effect dit heeft op cliënten voor wat betreft gezond en veilig opgroeien, het groeien naar zelfstandigheid, het verbeteren van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Pieter Kos, wethouder Sociaal Domein: “De resultaten van het onderzoek zijn positief en bemoedigend voor iedereen die hieraan werkt. Daarnaast levert het ook inzichten op die een stimulans zijn voor verbeteringen. Daarmee gaan we zeker aan de slag”.

Onderzoek cliënten Wmo
De cliënten zijn over het algemeen positief over de manier waarop de gemeente met de hulpvraag is omgegaan: 83 procent voelde zich serieus genomen door de medewerker van de gemeente. Zeven op de tien cliënten vond dat ze snel geholpen werden. Drie kwart heeft samen met de medewerker in het gesprek naar een oplossing gezocht. Een kwart van de cliënten is bekend met de mogelijkheid van het inschakelen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Van de Wmo-cliënten had 35 procent in het afgelopen jaar een gesprek op afspraak met de gemeente Den Helder. Ook over dit gesprek is men doorgaans positief.

Het grootste deel van de Wmo-cliënten is tevreden met de ondersteuning die zij ontvangen: 83% vindt de kwaliteit van de ondersteuning goed. Een even groot deel vindt de ondersteuning passend bij de hulpvraag.

De ondersteuning heeft positieve effecten op het dagelijks leven van de cliënten. Zo kunnen acht op de tien cliënten zich beter redden en beter de dingen doen die hij of zij wil. Een ongeveer even groot deel geeft aan dat zij een betere kwaliteit van leven hebben door de ondersteuning. Zeven tot acht procent geeft aan deze effecten (nog) niet te ervaren.

Bij dit onderzoek is sprake van een responspercentage van 40%. Dit is een representatief percentage voor een onderzoek.

Onderzoek cliënten Jeugd
Vorig jaar is in onze gemeente het cliëntervaringsonderzoek Jeugd via een gecombineerde online/schriftelijke enquête uitgevoerd. De gemeente koos ervoor om – na het brede kwantitatieve onderzoek in 2016 – dit jaar een verdiepend kwalitatief onderzoek te laten uitvoeren onder cliënten ambulante jeugdhulp. Twintig (willekeurig gekozen) cliënten ambulante jeugdhulp werden telefonisch geïnterviewd over hun ervaringen: acht jongeren en twaalf ouders.

Ambulante jeugdhulp is hulp thuis als er problemen zijn in het gezin. Bijvoorbeeld als er ruzie is tussen kinderen en ouders. Of als kinderen spijbelen of licht depressief zijn.

De meeste jongeren en ouders die ambulante jeugdhulp ontvangen in onze gemeente oordelen hier zeer positief over. Ze voelen zich goed gehoord en zien de hulpverlener als betrokken en deskundig. De hulpverlening start over het algemeen snel, sluit goed aan op hun ondersteuningsbehoefte en sorteert in bijna alle gevallen positieve effecten op meerdere leefgebieden. Verbeterpunten liggen vooral in de informatievoorziening. Andere aandachtspunten zijn wachttijden bij de zorgaanbieders, uitwisseling van gegevens en de wijziging van wet- en regelgeving als een jongere 18 jaar wordt.

Vervolg resultaten onderzoek
De verbeterpunten worden ter harte genomen. Zo is onlangs de digitale Hulpwijzer Den Helder van start gegaan om de informatievoorziening te verbeteren. De gemeente is in gesprek met externe partners die betrokken zijn bij de knelpunten waar een jongere tegen aan loopt als hij 18 jaar wordt. Overigens is het een landelijk probleem dat een bovenregionale aanpak vergt.

Daarnaast worden de onderzoeksresultaten via het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aangeboden aan het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING). KING verzamelt alle gegevens van gemeenten en publiceert dit op www.waarstaatjegemeenten.nl.