DEN HELDER - Drugs- en henneppanden trekken allerlei vormen van overlast en crimineel gedrag aan die de openbare orde in de omgeving aantasten. Daarnaast zorgen deze panden voor een verhoogd risico op brand. Mensen die wonen, werken of verblijven in de directe omgeving van illegale drugs-verkooppunten of henneppanden voelen zich vaak onveilig en/of ervaren overlast.

De gemeente spant zich al vele jaren in om de veiligheid en het woon- en leefklimaat van bewoners te verbeteren en neemt de gevolgen die drugshandel op de leefbaarheid en veiligheid in de buurt heeft hoog op. Het gevoerde beleid heeft, op basis van het Damoclesbeleid, geleid tot de sluiting van 25 woningen/lokalen in 2016 en 16 in 2017.

Op grond van deze ervaringen en nieuwe jurisprudentie is het Damoclesbeleid herschreven.

De Wet Damocles is een juridisch instrument om op te treden tegen een coffeeshop die de voorwaarden overtreedt of de handel in drugs vanuit andere lokalen zoals cafés en winkels, maar ook woningen. Op 22 januari 2018 heeft de burgemeester het Damoclesbeleid opnieuw vastgesteld.

De belangrijkste drie wijzigingen van het beleid zijn:

  • Door de komst van nieuwe jurisprudentie is het beleid sterk vereenvoudigd, waardoor het beleid leesbaarder is geworden.
  • In de handhavingsmatrix is één wijziging toegepast: bij 5 tot 50 gram of 5 tot 20 planten in woningen wordt geen dwangsom meer opgelegd, maar wordt een waarschuwing gegeven. Bij de tweede overtreding volgt een sluiting.
  • Garages en bijgebouwen bij een woning worden niet meer standaard als aparte objecten gezien, maar maken onderdeel uit van de woning. Dit geldt niet voor lokalen en bijgebouwen op het erf wanneer zij niet ten dienste staan van de woning.

De gemeente wil dat burgers, ondernemers en bezoekers kunnen zich prettig voelen in Den Helder en zich niet hoeven te ergeren aan overlast en verloedering. Vertaald naar het veiligheidsbeleid betekent dit dat de gemeente streeft naar een verdere daling van misdrijven en overtredingen in de openbare ruimte, minder overlast en verloedering in wijken en buurten en een positievere veiligheidsbeleving.