DEN HELDER - Inwoners die bij de gemeente aankloppen voor jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning zijn tevreden over de manier waarop de gemeente met de hulpvraag omgaat. Belangrijker: de ondersteuning die zij krijgen heeft positieve effecten op hun dagelijks leven. Dat blijkt uit een onderzoek dat I&O Research heeft gedaan naar hun ervaringen, het effect van de ondersteuning op hun gezond en veilig opgroeien, het groeien naar zelfstandigheid, het verbeteren van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie.

Het onderzoeksbureau heeft in opdracht van de gemeente de afgelopen twee maanden onderzoeken gedaan naar de ervaringen van cliënten. Mensen die een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn over het algemeen positief over de manier waarop de gemeente met hun hulpvraag is omgegaan: 83 procent voelt zich serieus genomen door de gemeentelijke medewerker, vindt de ondersteuning die zij hebben gekregen passend bij de hulpvraag en ook de kwaliteit daarvan goed. Acht van de tien mensen zeggen zich hierdoor beter te kunnen redden, met als gevolg dat zij een betere kwaliteit van leven hebben. Zeven tot acht procent geeft aan deze effecten (nog) niet te ervaren.

Jeugdhulp

De gemeente kan ambulante jeugdzorg (hulp thuis) bieden als er problemen zijn in een gezin. Bijvoorbeeld als kinderen en ouders ruzie hebben. Of als kinderen spijbelen of licht depressief zijn.

De meeste jongeren en ouders die ambulante jeugdhulp ontvangen in onze gemeente zijn hierover zeer positief. Ze voelen zich goed gehoord en vinden de hulpverlener betrokken en deskundig. De hulpverlening start over het algemeen snel, sluit goed aan op wat zij nodig hebben en heeft bijna altijd positieve effecten op meerdere leefgebieden. Verbeterpunten gaan vooral over de informatievoorziening, wachttijden bij de zorgaanbieders, uitwisseling van gegevens en de wijziging van wet- en regelgeving als een jongere 18 jaar wordt.

Bemoedigend

De gemeente neemt die verbeterpunten uiteraard ter harte. Pieter Kos, wethouder Sociaal Domein: “De resultaten van het onderzoek zijn positief en bemoedigend voor iedereen die hieraan werkt. Daarnaast leveren ze ons inzichten op die een stimulans zijn voor verbeteringen. Daarmee gaan we zeker aan de slag”. Zo is onlangs de digitale Hulpwijzer Den Helder geïntroduceerd om de informatievoorziening te verbeteren (www.hulpwijzerdenhelder.nl). De gemeente is in gesprek met externe partners die betrokken zijn bij de knelpunten waar een jongere tegenaan loopt als hij 18 jaar wordt. Overigens is dat een landelijk probleem, dat om een bovenregionale aanpak vraagt.

De onderzoeksresultaten zijn via het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aangeboden aan het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING). KING verzamelt alle gegevens van gemeenten en publiceert dit op www.waarstaatjegemeenten.nl