DEN HELDER - Inwoners van Den Helder hebben baat bij een veilige, sociale, prettige en leefbare stad. Dat zijn in een notendop de doelen waar de gemeente met haar beleid naar streeft.

De gemeente kan dat echter niet allemaal zelf. Zij gaat daarom met zo’n veertig partners op het gebied van welzijn en zorg voor 2018 een subsidierelatie aan. Met deze organisaties zijn afspraken gemaakt over wat van hen verwacht wordt om de genoemde doelen te bereiken. Daarvoor ontvangen zij in totaal rond de 9.400.000 euro aan gemeentelijke subsidies binnen het sociaal domein. De voorzieningen die de partners leveren zijn voor iedere inwoner beschikbaar.

Vandaag staat in de schijnwerper de jeugdgezondheidszorg van GGD Hollands Noorden.

GGD Hollands Noorden is de Gemeentelijke Gezondheidsdienst voor 17 gemeenten in het noorden van de provincie Noord-Holland. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is de publieke gezondheidszorg voor jeugd tussen 0 en 18 jaar.

Deskundige medewerkers, zoals de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige, volgen de groei en ontwikkeling van kinderen en je kan bij hen terecht voor informatie en advies over de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van jeugdigen. Dit wordt in heel Nederland vanuit het basispakket JGZ aangeboden.

Buiten deze (wettelijke) taken voert GGD NH extra aanvullende taken uit voor de gemeente Den Helder. Hiervoor verstrekt de gemeente een subsidie voor het Opvoedspreekuur, Video Hometraining, Stevig Ouderschap, Voorzorg en toeleiding naar Voorschoolse Voorzieningen.

“Het opvoeden van kinderen roept zo nu en dan vragen op, dat is heel gewoon. Ouders lopen bij ons binnen met uiteenlopende vragen over onderwerpen, zoals zindelijkheid, huilen, ruzies tussen kinderen en weerbaarheid. Samen met de ouders gaan we op zoek naar een passende oplossing. Dat is de kracht van het opvoedspreekuur”, zegt stafpedagoog Vanessa Wenners. “Niet alleen het opvoedspreekuur, maar ook de andere programma’s zijn erop gericht om ouders en kinderen op een eenvoudige manier zelf het antwoord op hun opgroei- en opvoedproblemen te laten vinden. Daarnaast kunnen we -indien nodig- met kortdurende ondersteuning problemen oplossen.”

Een aantal ouders over de kortdurende Video-hometraining opvoedhulp:

“Ik heb gezien dat ik goed bezig was. Dat ik niet onzeker hoef te zijn.”

“Het is voor ons gezin heel belangrijk geweest dat dit er is!”

“Ik heb geleerd om te benoemen wat je gaat doen en om je tempo te verlagen.”

Opvoedspreekuur en kortdurende Video Home Training
Ouders krijgen in drie tot vier gesprekken informatie en advies over de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. De opvoedspreekuren zijn gericht op het versterken van de eigen kracht van opvoeders en hun gezinnen. Ouders worden veelal naar het spreekuur verwezen via kinderopvang, peuterspeelzalen, onderwijs of de jeugdgezondheidszorg. Deze preventieve activiteiten dragen bij aan het voorkomen van zwaardere zorgbehoeften.

Stevig Ouderschap

Stevig Ouderschap is een programma voor opvoedondersteuning dat bestaat uit zes huisbezoeken van een speciaal opgeleide jeugdverpleegkundige.

Het biedt extra ondersteuning aan gezinnen waar de omstandigheden zwaarder zijn dan gemiddeld. De ervaring leert dat juist deze gezinnen baat hebben bij vroegtijdige steun zodat

problemen, die uiteindelijk kunnen leiden tot kindermishandeling, tijdig worden gesignaleerd en voorkomen. Stevig Ouderschap draagt bij aan een positieve, veilige opvoeding.

Voorzorg

Voorzorg is een ondersteuningsprogramma voor jonge moeders met een groot aantal risicofactoren die de opvoeding van hun kind negatief beïnvloeden (bv. een verstandelijke beperking, alcohol- of drugsgebruik, een geschiedenis van kindermishandeling of huiselijk geweld). Door een intensief ondersteuningsprogramma van 2,5 jaar wordt een bijdrage geleverd om het kind gezond en veilig te doen opgroeien. Het is een erkende interventie met een hoge mate van succes dat onder strikte voorwaarden wordt toegepast.

Voorschoolse Voorzieningen

Kinderen met een (aan de omgeving gerelateerde) kans op achterstand in de taalontwikkeling en daarmee op onderwijsachterstanden, worden begeleid naar voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzalen en kinderdagverblijven) waar Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) wordt geboden.