DEN HELDER - Inwoners van Den Helder hebben baat bij een veilige, sociale, prettige en leefbare stad. Dat zijn in een notendop de doelen waar de gemeente met haar beleid naar streeft.

De gemeente kan dat echter niet allemaal zelf. Zij gaat daarom met zo’n veertig partners op het gebied van welzijn en zorg voor 2018 een subsidierelatie aan. Met deze organisaties zijn afspraken gemaakt over wat van hen verwacht wordt om de genoemde doelen te bereiken. Daarvoor ontvangen zij in totaal rond de 9.400.000 euro aan gemeentelijke subsidies binnen het sociaal domein. De voorzieningen die de partners leveren zijn voor iedere inwoner beschikbaar. Vandaag staat in de schijnwerper: Humanitas.

Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Jaarlijks geven circa 340 goed getrainde vrijwilligers in de Kop van Noord-Holland ruim 400 mensen het zelfvertrouwen terug om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. Ze doen dit op een laagdrempelige manier, waarbij het gaat om persoonlijke en kleinschalige dienstverlening van mens tot mens. Wethouder Sociaal Domein Pieter Kos vult aan: “Humanitas laat zien dat kleine daden grote gevolgen kunnen hebben. Met hun netwerk van goed geschoolde vrijwilligers zijn zij actief om mensen te helpen om stappen te zetten. Maatjes, taal, budgethulp en noem maar op. Een mooie, met onze gemeenschap vervlochten organisatie, die de steun van de gemeente dik verdient.”

Maatjesprojecten

Humanitas kent verschillende maatjesprojecten, zoals het Vriendschappelijk Huisbezoek, waarbij inwoners met weinig sociale contacten worden ondersteund d.m.v. een sociaal huisbezoek of door samen activiteiten te ondernemen. Ook voorziet Humanitas met Home-Start in een lichte vorm van opvoed- en gezinsondersteuning. Vrijwilligers bieden ondersteuning, praktische hulp en vriendschappelijk contact aan gezinnen met kinderen tot 14 jaar. In het Voorleesproject stimuleren getrainde vrijwilligers en/of studenten de taal-en spraakontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd met een allochtone achtergrond en een taalachterstand. Daarnaast wordt ingezet op het stimuleren van een positieve taalomgeving thuis.

Voor mensen met financiële problemen biedt Humanitas met haar activiteit Thuisadministratie ondersteuning aan inwoners met de thuisadministratie. Vrijwilligers van Humanitas bereiden inwoners - waar nodig - voor op een traject schulddienstverlening en ondersteunen inwoners thuis tijdens de schulddienstverlening zodat men gemotiveerd blijft.

Nieuw project: Jongerenmaatjes Match

In aanvulling op de hiervoor genoemde maatjesprojecten, start Humanitas in 2018 met het project Jongerenmaatjes Match. Regelmatig krijgt Humanitas vragen van verwijzende instanties of Humanitas een maatje kan bieden voor jongeren die weinig netwerk hebben, zich eenzaam voelen of belang hebben bij het krijgen van steun bij lastige situaties thuis of op school.

De jongerenmaatjes zijn zelf jongeren of studenten. Samen worden er activiteiten ondernomen, zoals sporten of een bijeenkomst bezoeken. Met name jongeren die een gebrek hebben aan positieve steun van rolmodellen in hun dagelijkse leven kunnen profijt hebben van een maatjes programma.

Humanitas over haar werk: “We merken dat eenzaamheid onder de inwoners van Den Helder een groeiend probleem is. Niet alleen onder ouderen en mensen met een beperking, maar ook steeds meer jongeren zitten niet lekker in hun vel omdat ze zich alleen voelen. Daarnaast neemt het aantal mensen wat moeite heeft om rond te komen, toe. Steeds meer mensen kampen met schulden en een toename van problemen. Ook gezinnen hebben hier mee te maken en/of vragen ondersteuning bij de opvoeding. Daarnaast zijn er veel vluchtelingengezinnen die problemen ervaren met inburgering en taal. Dankzij subsidie van de gemeente Den Helder, kunnen wij al deze mensen ondersteunen met een maatje. Een vrijwilliger/maatje van Humanitas wordt goed geschoold om deze mensen in hun thuissituatie wekelijks te ondersteunen en verder vooruit te helpen.”