DEN HELDER - Op 10 januari jongstleden vond overleg tussen de Raad van Bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep en het college van burgemeester en wethouders plaats. Het overleg kende eenzelfde karakter als eerdere overleggen dat, zoals vastgelegd in een convenant, op periodieke basis plaatsvindt. Naast de gebruikelijke onderwerpen is uitvoerig gesproken over het advies van de Externe commissie profiel locatie ziekenhuis Den Helder, hierbij is aandacht geweest voor de gezamenlijke vraagstukken en de rand voorwaardelijke aspecten van het geheel. 

In het advies van de Externe commissie profiel locatie ziekenhuis Den Helder zijn specifieke aandachtsgebieden benoemd waar de Noordwest Ziekenhuisgroep en de gemeente Den Helder in gezamenlijkheid opereren. Samenvattend is gesproken over de service in relatie tot de verbinding met de locatie Den Helder, preventie en de dekking van de exploitatie van de locatie. 

Vervoer en bereikbaarheid, zoals genoemd in het advies, is in een bredere context onderwerp van gesprek tussen de provincie Noord-Holland en de gemeenten in de Kop van Noord-Holland. De gerelateerde specifiekere vraag over de service in relatie tot de verbinding  met de locatie Den Helder wordt ambtelijk geoperationaliseerd. In bestaand overleg, waar de Noordwest Ziekenhuisgroep, de GGD en de gemeente Den Helder deelnemer zijn, wordt geïnventariseerd op welke wijze een effectievere uitvoering gegeven kan worden aan preventie. Het college is daarnaast geïnformeerd over de voortgang van de gesprekken met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De raad van Bestuur bevraagt het college indien hierin inzet van hem nodig wordt geacht.  In de tweede helft van 2017 verwacht de Raad van Bestuur de businesscase voor de  nieuwbouw/verbouw/vernieuwbouw van de locatie Den Helder af te ronden.  De Noordwest Ziekenhuisgroep houdt het college van B&W hierbij aangehaakt en in het verlengde hiervan de gemeenten in de Kop van Noord-Holland. Voor de gemeenteraad wordt medio 2017 een informatiebijeenkomst georganiseerd over de stand van zaken, de tekening qua financiële dekking en eventuele deelname aan een garantstelling. Vooruitlopend hierop kunt u een uitnodiging van de Noordwest Ziekenhuisgroep verwachten voor een informatiebijeenkomst over de stand van zaken naar aanleiding van de rapportage van de externe adviescommissie. De verwachting is dat deze informatiebijeenkomst eind maart of begin april plaatsvindt.        

Met betrekking tot het convenant is de jaarrekening 2015 van de Noordwest Ziekenhuisgroep, met aandacht voor de juridische fusie van januari 2015, zonder negatieve opmerking afgedaan. Verder is de begroting van 2017 gedeeld en besproken en is voor een volgend overleg de jaarrekening van 2016 geagendeerd.