WIERINGERWAARD - De provincie Noord-Holland heeft de ontwerp-vergunningen en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (VVGB) vastgesteld voor de herstructurering van Windpark Waardpolder. De 19 windturbines die nu op de locatie staan, worden vervangen door 6 nieuwe turbines. De stukken liggen van 23 februari t/m 6 april ter inzage.

Windpark Waardpolder is 1 van de 6 herstructureringsprojecten voor wind op land waarvan GS hebben besloten dat zij door kunnen naar de vergunningprocedure. Het windpark Waardpolder draagt bij aan de provinciale taakstelling voor Wind op land. In 2020 moet in Noord-Holland 685,5 mw opgesteld vermogen van windenergie op land worden gerealiseerd. De komende maanden nemen GS ook een besluit over de ontwerp-vergunning en de VVGB voor de andere beoogde windparken in Amsterdam, Velsen en Hollands Kroon.

Windpark Waardpolder

Bij windpark Waardpolder gaat het om de herstructurering van een bestaand windpark. Alle 19 turbines die nu op de locatie staan worden vervangen door 6 nieuwe windmolens. Het huidige windpark heeft een vermogen van 250 kWh per turbine en een ashoogte van 31 meter en een rotordiameter van 31 meter. Het totale opgestelde vermogen is 4,75 MW. De 6 nieuwe windturbines hebben een ashoogte met een bandbreedte tussen de 117 -120 meter en een rotordiameter van 114 tot 132 meter. Het vermogen van de windturbines ligt tussen 3 MW en 5 MW per windturbine. Het totale opgestelde vermogen komt daarmee te liggen tussen 18 MW en 30 MW.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG), Regionale Uitvoeringsdienst NHN en andere relevante instanties hebben de nodige onderzoeken en onderbouwingen beoordeeld. De ODNZKG heeft de ontwerp- vergunningen opgesteld in overleg met gemeente Hollands Kroon en het Hoogheemraadschap. Omdat er afgeweken wordt van een vastgesteld bestemmingsplan, is een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) nodig.

Ter Visie  

De ontwerp-beschikkingen, de aanvragen en de bijbehorende stukken liggen van 23 februari 2017 tot en met 6 april 2017 ter inzage op www.noord-holland.nl/actueel/terinzageleggingen. De stukken zijn ook digitaal in te zien bij het Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18 te Haarlem en de gemeente Hollands Kroon, Molenvaart 67 te Anna Paulowna (afspraak maken met dhr. Treffers of mw. Pronk tel. 088 3215000). Op dinsdag 21 maart vindt er een inloopavond plaats voor omwonenden en andere belangstellenden. Locatie: Slothotel Igesz, Markt 22 te Schagen. Tijd: 19.00-20.30 uur.

Vergunning

Na verwerking van de binnengekomen zienswijzen en de opmerkingen uit de Statencommissie RWW wordt de definitieve VVGB voorgelegd aan Provinciale Staten (PS). Na instemming van PS, kunnen GS de vergunningen definitief vaststellen. Daarna worden de definitieve besluiten ter visie gelegd. Belanghebbenden hebben daarbij 6 weken de tijd om in beroep te gaan bij de Raad van State. Met de vastgestelde vergunningen kan de initiatiefnemer SDE+ aanvragen. Sloop van de oude turbines en bouw van de nieuwe start naar verwachting in 2018.