DEN HELDER - In Den Helder hebben de gemeente en zeven grote organisaties vandaag een intentieovereenkomst getekend om de mogelijkheden voor een duurzaam warmtenet te verkennen. Hiermee wordt het grote potentieel aan duurzame warmte en de vraag daarnaar aan elkaar verbonden.

“Met deze samenwerking krijgt de doelstelling van Den Helder om in 2040 een energieneutrale gemeente te zijn, een goede duw in de rug. Een duurzaam warmtenet draagt namelijk bij aan een forse CO₂-reductie”, zegt wethouder Odd Wagner van Den Helder. De komende maanden worden vooral gebruikt om alle mogelijkheden te onderzoeken en de haalbaarheid te toetsen. Onderdeel van de studie is de inzet van duurzame bronnen, zoals geothermische warmte. Eind 2017 moet dit onderzoek klaar zijn en is duidelijk welke vervolgstappen er genomen kunnen worden. 

Warmtenet
In Den Helder is lokaal veel warmte beschikbaar. Deze warmte is afkomstig van diverse warmtebronnen in Den Helder (installaties en machines in de industrie). Door deze lokaal beschikbare warmte te gebruiken voor het verwarmen van huishoudens en bedrijven wordt warmte benut die anders letterlijk verloren gaat. De Koninklijke Marine heeft al een warmtenet op het eigen terrein. Maar er zijn meer organisaties in Den Helder die wellicht warmte kunnen leveren, zoals het Hoogheemraadschap en NAM. Grote warmtevragers zijn er ook, zoals de Woningstichting, bedrijventerreinen en Willemsoord. De warmtevoorziening is verantwoordelijk voor 38% van het energiegebruik in Nederland. Door lokaal vraag en aanbod te verbinden kan het gebruik van gas worden vermeden en een aanzienlijke milieuwinst worden gerealiseerd.  

De deelnemende organisaties zijn: 

HVC
Grondstoffen en energiebedrijf HVC ondersteunt haar 46 aandeelhoudende gemeenten en 6 waterschappen bij het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen. Opwekking en levering van duurzame energie behoren tot haar kerntaken. HVC heeft ervaring met de aanleg van warmtenetten in de gemeenten Alkmaar en Dordrecht. 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
HHNK wil zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, gebruik maken van duurzame energie. Dit is ook van toepassing op  de energievoorziening van de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Den Helder. HHNK is zowel warmtevrager als -opwekker.  

Koninklijke Marine
De Koninklijke Marine staat voor het verduurzamen van haar energievraag open voor samenwerking met externe partijen (Publiek Private Samenwerking PPS). 

NAM
De gasbehandelingsinstallatie van NAM in Den Helder is een van de grootste ter wereld. NAM wil door het beschikbaar stellen van restwarmte bijdragen aan een duurzame energievoorziening in de regio. 

Port of Den Helder
In het kader van de ecoport-certificering en een verdere verduurzaming van de haven wil Port of Den Helder als eigenaar van nieuwe en bestaande bedrijventerreinen de mogelijkheid onderzoeken die warmte biedt voor de terreinen Kooypunt, Kooyhaven en de nog te ontwikkelen Marsdiepkade. 

Willemsoord bv
Willemsoord is de voormalige Rijkswerf. De vele oude en historische gebouwen op het terrein gebruiken veel energie. Wil waar mogelijk gebruik gaan maken van restwarmte, om zo bij te dragen aan de gemeentelijke doelstelling energie te besparen. 

Woningstichting Den Helder
De Woningstichting is een corporatie met ca. 10.000 woningen. Energie via een warmtenet is voor WSDH mede interessant omdat dit de woonlasten van huurders kan verlagen.