DEN HELDER - Gemeenten en aanbieders hebben landelijk gezamenlijk uitgesproken dat de administratieve lasten in de jeugdzorg en de Wmo nog te hoog zijn en teruggebracht moeten worden, in belang van goede en betaalbare zorg. Het programma i-Sociaal Domein verbindt gemeenten en zorgaanbieders om administratieve lasten te verlagen en heeft daarvoor landelijke standaarden en voorzieningen ontwikkeld. De standaardisatie voorkomt dat zorgaanbieders voor elke gemeente in Nederland aan verschillende administratieve vereisten moeten voldoen. In de Kop van Noord-Holland is dit goed geregeld zo blijkt uit landelijk beeld.

Eenvoudiger

Het programma i-Sociaal Domein is een gezamenlijk initiatief van gemeenten en zorgaanbieders in Nederland om de administratieve lasten in de Jeugdwet en de Wmo te verminderen. Er zijn drie 'uitvoeringsvarianten' afgesproken voor de inkoop van hulp en de administratie die daaruit volgt. Voor elk van die varianten is uitgewerkt welke gegevens op welke manier worden uitgewisseld. Denk bijvoorbeeld aan de toewijzing van hulp en de facturering. Dat vereenvoudigt het administratieve verkeer tussen gemeente en hulpaanbieder. Deze gegevens worden uitgewisseld via het programma i-Sociaal Domein. Het gebruik van de standaarden zoals gelijke productcodes zorgen voor minder administratieve lasten als een aanbieder bij veel verschillende gemeenten een contract heeft. Door toepassing van de standaarden en uniformiteit kunnen de gelden meer aan uitvoering van hulp worden besteedt.

I-sociaal Domein heeft nu in beeld gebracht in hoeverre gemeenten de standaarden en voorzieningen consistent toepassen. Landelijk is het beeld positief, de standaarden worden voor ruim 80% consistent toegepast. De regio Kop van Noord-Holland scoort ook op dit gemiddelde, dat wordt aangeduid met een B (70-80%). De regio heeft de inkoop en administratie dus al goed op orde, maar gaat de komende tijd voor een A (90-100%) door een consistente aanpak, zodat binnen de beschikbare budgetten nog meer geld in goede zorg kan worden gestoken.

Meer informatie over het programma I-Sociaal Domein kunt u vinden op www.i-sociaaldomein.nl.