DEN HELDER - In Nederland stelt het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor de periode 2014 tot en met 2020 ruim 500 miljoen euro subsidie ter beschikking voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en voor het helpen naar werk van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij is het doel dat iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Den Helder maakt kans op 500.000 euro subsidie voor een vijftal projecten die daarin voorzien.

Het gaat vooral om mensen met een arbeidsbeperking, werkloze 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en vreemdelingen (vergunninghouders). Ook is het beschikbare budget bestemd voor de (ex-) leerlingen van het voorgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. Scholingstrajecten en werkstages vergroten de kans op een terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Vrijwilligerswerk
Het einddoel is dat mensen met een uitkering uitstromen naar werk, zodat zij in eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Daarom is vrijwilligerswerk een tweede doelstelling zodat inwoners toch mee kunnen doen in de samenleving.
Goede beheersing van de Nederlandse taal is een belangrijke factor voor het vinden van werk. Daarom valt het wegwerken van taalachterstanden ook onder de ESF subsidie.

Projecten
Den Helder doet mee met vijf projecten.

  • ‘Helder zicht op werk’. Hierbij wordt duurzame uitstroom naar werk of werkzaamheden bevorderd door training, coaching en begeleiding.
  • ‘Plaatsingssubsidie’. Om een plaatsing bij een werkgever te realiseren kan de werkgever onder voorwaarden een eenmalige subsidie krijgen.
  • ‘Re-integratie van vergunninghouders’. Via dit project wordt door coaching, re-integratietrajecten en werkstages de taalvaardigheid en waarden en normen (werknemersvaardigheden) geleerd ter voorbereiding op integratie in het bedrijfsleven.
  • ‘Extern opleiden en bemiddelen’. Inwoners met een grotere achterstand op de arbeidsmarkt worden binnen een werksituatie via stages en coaching werknemersvaardigheden bijgebracht.
  • ‘Jeugd werkt’. Jongeren worden in een vroeg stadium aan de hand genomen om stappen te gaan maken op de participatieladder, zodat kansen op duurzame uitstroom of werkaanvaarding bevorderd worden.