DEN HELDER - Herkent u dat? U ziet de laatste tijd veel vreemde mensen in uw portiek. Op rare tijden komt er bezoek bij de buren of het lijkt wel alsof er eigenlijk niemand woont. Woonfraude zorgt voor veel overlast, gevoelens van onveiligheid en leidt tot een verloedering van de wijk waarin u woont. Daarnaast leidt woonfraude ook tot een oneerlijke woonruimteverdeling. Daarom pakt de gemeente Den Helder woon- of adresfraude hard aan. Burgemeester Schuiling: “We kunnen de hulp van de bewoners daar goed bij gebruiken. Hun hulp speelt een belangrijke rol om het illegaal door- of onderverhuren aan te kunnen pakken. De ervaringen leren dat onze inzet veel geld oplevert. Dat is geld van u en mij, niet van de fraudeur!”

Wat is woon- en adresfraude?

Met woon- en adresfraude bedoelen we alle vormen van onrechtmatige bewoning, onrechtmatige doorverhuur, onrechtmatig gebruik en over-bewoning van de woning. Maar ook het huisvesten van illegalen en adresfraude. Woonfraude gebruiken we als verzamelnaam van allerlei onwenselijke en strafbare situaties waarbij de woning als centraal uitgangspunt wordt genomen. Een voorbeeld: als iemand een woning huurt moet men zich aan bepaalde spelregels houden. Eén van de belangrijkste is dat men zelf in de woning moet wonen. Doet men dat niet dan is dat woonfraude. Een ander voorbeeld: bij adresfraude schrijven personen zich met opzet in op een ander adres dan waar zij in het echt wonen en plegen met deze valse inschrijving fraude. Maar er zijn nog meer vormen van woonfraude.

Illegale onderhuur

Een huurder verhuurt zijn woning aan één of meerdere personen. De onderhuurders bekommeren zich niet om de woning en zeker als het er meerderen zijn, ligt overlast op de loer. De onderhuurders betalen vaak hele hoge huurprijzen. Ze zijn wel geholpen met het feit dat ze een woonruimte hebben, maar er wordt misbruik gemaakt van de situatie waarin deze mensen zich bevinden.

Woning die alleen als postadres wordt gebruikt

Sommige mensen houden een woning alleen aan om een uitkering te kunnen krijgen. Dit is onder andere niet eerlijk voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe huurwoning. Zij moeten dan nog langer wachten op een nieuwe woning.

Te koop staande woningen

Bij te koop staande woningen kan het voorkomen dat het huis te koop staat en er tijdelijk andere personen wonen. Soms kan de eigenaar de last van twee hypotheken niet meer dragen. Maar ook worden dergelijke woningen regelmatig misbruikt door de tijdelijke huurders of wordt de woning met opzet te koop gezet om deze te kunnen verhuren. Ook worden soms borden van de makelaars gewoon verwijderd. Een oplichter breekt dan het slot van de toegangsdeur open en verhuurt de woning met een vals contract verder.

Leegstaande woningen

De toezichthouders Wet Basisregistratie (BRP) houden controles op de leegstand. Zij gaan onder andere op locatie kijken of een, op papier leegstaande, woning wel of niet bewoond wordt. Blijkt dat de woning toch bewoond wordt, dan kunnen zowel de bewoners als verhuurders een bestuurlijke boete krijgen.

Hennepteelt of het drogen van hennep

Helaas zijn er nog steeds mensen die denken dat het telen van hennep een oplossing is voor hun financiële problemen. Hennepteelt trekt echter ook criminelen aan. Vaak ook ontstaan er zeer (brand-) gevaarlijke situaties. Het telen van hennep is geen oplossing voor een financieel probleem. Sterker nog, als we er achter komen wordt het probleem alleen maar groter. Want de bewoner komt op straat te staan en de schade wordt op de bewoner verhaald.

Gebruik van de woning voor verkoop van drugs

Deze zaken gebeuren vaak in de avonduren of 's nachts. Dit zorgt voor een onveilig gevoel in de wijk en bijvoorbeeld voor (geluids-)overlast. Uiteraard zijn dit zaken waarbij de politie een rol speelt. Al met al een hele vervelende vorm van woonfraude voor de omwonenden aangezien dit als erg bedreigend ervaren kan worden.

In kadertje

Hoe kunt u woonfraude herkennen?

Soms merkt u helemaal niets van woonfraude. Maar soms zijn er wel signalen:

  • De gordijnen zijn altijd dicht. Of de ramen zijn dichtgeplakt.

  • U ziet nooit iemand in de woning en u hoort nooit geluiden.

  • U hoort juist vreemde geluiden. Bijvoorbeeld het gebrom van een ventilator.

  • U ziet steeds andere mensen in en uit de woning komen.

  • De ramen zijn vochtig of beslagen.

  • De bewoners sjouwen vaak met grote verhuisdozen of grote vuilniszakken.

  • Er komt een vreemde lucht uit de woning.

Wat kunt u tegen woonfraude doen?

Vermoedt u woonfraude? Herkent u één of meer van de genoemde signalen? Bij het meldpunt melding-fraude@denhelder.nl kunt u nu rechtstreeks een vermoeden van woon- of adresfraude melden.

Wilt u liever anoniem een melding doen? Dan kan ook. Stuur dan een brief aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. het fraudeteam woon-en adresfraude, Postbus 36 1780 AA

Den Helder. Of meld uw vermoeden bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Fraudeteam

Uiteraard doet de gemeente samen met Woningstichting en de politie, het fraudeteam, er zelf ook van alles aan om woonfraude op te sporen. Ze geven presentaties en voorlichting. Zoeken naar alternatieven. Ook de samenwerking met de Belastingdienst, het UWV en het SVB wordt op dit gebied geïntensiveerd. En we zijn uiteraard zeer geholpen met alle signalen die we van inwoners ontvangen. We snappen dat het soms gevoelig is om dit soort zaken te melden. Daarom gaan we altijd zorgvuldig met dit soort meldingen om en behandelen uw melding vertrouwelijk.

Resultaten

Dat de inzet van het fraudeteam nut heeft en geld oplevert, zoals de burgemeester opmerkt, blijkt wel uit een kleine opsomming van de behaalde resultaten:

Vijftien uitkeringen zijn beëindigd, diverse terugvorderingen zijn tot stand gebracht en zeven aanvragen om een uitkering zijn (door koppeling van verschillende bronnen en gerichte controles) niet toegekend. Dat scheelt de gemeente ruim vier ton op jaarbasis. Voorts is een aantal fraudezaken met betrekking tot studiebeurzen, PGB en WW-uitkeringen opgespoord, is er onderzoek naar illegale woonunits gedaan, zijn er hennepkwekerijen ontdekt en is een lang uitstaande boete geïnd.

Daarnaast zijn honderden fysieke controles in het Basis Registratie Persoonsgegevens gehouden en uitgevoerd. Bijkomend positief effect van de controles is dat personen, die anders ‘onder de radar blijven’ zichtbaar worden. Maar wat met name positief is, is dat een ‘verborgen’ maatschappelijk probleem wordt aangepakt. Er zijn namelijk diverse gevallen van uitbuiting opgespoord en aangepakt, waarbij vooral kwetsbare groepen in onze samenleving het slachtoffer van worden.