NOORD HOLLAND - Als Noord-Hollanders moeten kiezen over de toekomstige inrichting van de provincie, dan geven zij geen eenduidig signaal af.

Keuzes als hoogbouw of laagbouw, investeren in een netwerk van wegen/fiets/OV of een digitaal netwerk, behoud van het landschap of ruimte voor de opwekking van duurzame energie, bouwen in de stad of juist in de buitengebieden en investeren in kansrijke of kansarme gebieden. De uitkomsten gaan richting 50/50 procent en zijn niet regioafhankelijk.

“Ik had niet verwacht dat de meningen zo sterk uiteenlopen”, aldus Gedeputeerde Joke Geldhof. “We zullen te maken krijgen met grote uitdagingen zoals verstedelijking, klimaatverandering en nieuwe vormen van mobiliteit. Dat vraagt een zorgvuldige afweging en samenhangende keuzes, die zullen doorwerken in onze directe leefomgeving.”

Op 9 oktober debatteren Provinciale Staten van Noord-Holland over de hoofdlijnen van de Omgevingsvisie NH2050.

Ter voorbereiding hield de provincie een representatief onderzoek onder 1.400 inwoners, verdeeld over 9 regio’s. Gevraagd is om afwegingen te maken tussen verschillende keuzes voor de toekomst van Noord-Holland.

Resultaten onderzoek

Wanneer gevraagd wordt welk belang mensen hechten aan de verschillende uitdagingen die tussen nu en 2050 op de provincie afkomen verkiest een ruime meerderheid (60 tot 76%) investeren in de kwaliteit van het grondwater, schone lucht, schoon openbaar vervoer en ‘geen hinder van Schiphol en andere industrie’ boven andere, economisch wellicht aantrekkelijkere, maar ook meer ‘vervuilende’ beleidsopties.

Duidelijk is ook dat Noord-Hollanders voor de toekomst van de provincie veel belang hechten aan het behoud van gemeenschappelijke voorzieningen zoals dorpswinkels, scholen, sportclubs en zorgvoorzieningen, en zaken als luchtkwaliteit, een groene leefomgeving en een gezonde voedselproductie. Maar op het moment dat de Noord-Hollanders echt moeten kiezen denken ze heel verschillend over 2050.

Participatieopbrengsten

Het onderzoek is onderdeel van het participatietraject in de koersfase van de Omgevingsvisie NH2050 en geeft meer kwantitatieve duiding aan de participatieopbrengsten verkregen via Facebook met ruim 6.200 volgers, 6 huiskamergesprekken, de evenementen Bevrijdingspop Haarlem en Sail Den Helder en de vele interactieve sessies en bijeenkomsten met belangenorganisaties, bedrijfsleven en overheden.

Kijk voor de uitkomsten van het onderzoek en de verslagen en rapportages van de participatie op de projectsite Omgevingsvisie.