DEN HELDER - Tijdens een strafrechtelijk onderzoek naar een luchtvaartbedrijf heeft het OM Noord-Holland op 4 juli jl. een helikopter in Den Helder inbeslaggenomen. Het onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat er onvoldoende strafvorderlijk belang is om het beslag te laten voortduren. Het OM heeft daarom besloten het beslag per 22 augustus op te heffen.

Verdenkingen

Het strafrechtelijk onderzoek is ingesteld op grond van de verdenking dat (de eigenaar van) een luchtvaartbedrijf zich schuldig maakt aan valsheid in geschrifte, het niet luchtwaardig onderhouden van helikopters en het daarmee uitvoeren van vluchten. In het bijzonder kwam één helikopter naar voren. Deze helikopter en de bijbehorende administratie zijn op 4 juli 2023 in beslag genomen om de verdenkingen te onderzoeken.

Teruggave helikopter

De opheffing van het beslag betekent dat de helikopter teruggaat naar de eigenaar. Naar het oordeel van het OM is het strafvorderlijk belang van inbeslagname vervallen. Het OM heeft zich bij deze beslissing gebaseerd op de onderzoeksbevindingen tot nu toe, waarbij de voorlopige bevindingen van onafhankelijke deskundigen - die in opdracht van de rechter-commissaris de administratie van het bedrijf onderzoeken - mede van belang zijn. Op basis van de voorlopige bevindingen zijn geen concrete aanknopingspunten naar voren gekomen om, in het kader van het strafrechtelijk onderzoek, onderzoek aan de helikopter te kunnen doen. De twijfels aan de luchtwaardigheid van de helikopter zijn overigens door het onderzoek niet weggenomen. Een controle daarop is echter een verantwoordelijkheid die is belegd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De ILT heeft aan het OM laten weten dat toezichthouders van de Inspectie de helikopter ter plekke zullen controleren, voordat deze weer in gebruik zal worden genomen.

Strafrechtelijk onderzoek

Het strafrechtelijk onderzoek naar vermeende misstanden bij het luchtvaartbedrijf wordt voortgezet. De eerder als verdachten aangemerkte (rechts)personen blijven verdachte. Het onderzoek omvat onder andere controles door onafhankelijke deskundigen aan de inbeslaggenomen fysieke en digitale administratie van het luchtvaartbedrijf. De verwachting is dat dit op korte termijn is afgerond, waarna het OM op basis van de onderzoeksbevindingen een afdoeningsbeslissing zal nemen.