DEN HELDER - Per 1 januari 2018 zijn de regels voor het houden van een evenement versoepeld. Men hoeft geen tijdelijke gebruiksvergunning meer aan te vragen, maar kan dit afdoen met een melding. Hiermee vervallen ook de kosten voor een dergelijke vergunning. Dat kan soms een paar honderd euro schelen.

Het gaat hier om een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) met betrekking tot het ‘Besluit Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen’. Dit is een regelgeving voor evenementen op besloten terreinen en evenementen in bouwsels. Met bouwsels worden tijdelijke constructies bedoeld. Denk daarbij aan tenten, podia en tribunes.

Voorbeeld

Dat klinkt misschien wat ingewikkeld. Waar gaat het om? Wil men bijvoorbeeld een loopevenement houden en een tent neerzetten waar meer dan 150 deelnemers zich kunnen omkleden? Dan hoeft men daar geen aparte gebruiksvergunning meer voor aan te vragen. De melding gaat dan mee in de aanvraag voor het loopevenement. De voorwaarden voor het brandveilig gebruik wijzigen overigens niet.

Gebruiksmelding

De AMvB introduceert nu de gebruiksmelding als verplichting voor het in gebruik nemen van ruimtes vanaf 150 personen (was 50 personen), waar meer dan tien personen overnachten, waar verzorging wordt geboden aan meer dan tien personen onder twaalf jaar en/of aan meer dan tien personen met een lichamelijke beperking. De melding moet minstens vier weken voor de voorgenomen datum van het evenement worden ingediend bij de gemeente. Dit kan via de website van de gemeente. Aan de melding worden verschillende vereisten gekoppeld, waaronder plattegrond(en) op schaal, voldoende beschikbare oppervlakte, vluchtroutes- en aanduidingen en brandweeringang(en).

Wanneer geen gebruiksmelding?

Een gebruiksmelding is niet aan de orde als er voor deze ruimte al een gebruiksvergunning (conform Bouwbesluit) of een evenementenvergunning (conform gemeentelijke APV) is vereist. In die gevallen verloopt dus het traject conform beoordelings- en vergunningprocedure van de gebruiks- of evenementenvergunning.

Wat is een AMvB?

Een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) is in het Nederlandse openbaar bestuur het uitvoeringsbesluit behorende bij een wet. De wet wordt genomen door de Kroon (de regering) en heeft een algemene strekking. Een AMvB heeft een algemene werking. In tegenstelling tot een formele wet, kan een AMvB aan de rechter worden voorgelegd ter toetsing aan de Grondwet. Algemene maatregelen van bestuur worden gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden.

Meer informatie

Meer informatie over de gebruiksmelding is te vinden op de site van de gemeente of neem contact op met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 14 0223.