DEN HELDER - Er komt in de Gemeenteraad van Den Helder weer een coalitie die op een meerderheid kan rekenen. Na drie weken van intensief overleg is er overeenstemming over een aanvulling op het bestaande coalitieakkoord en hebben zeven partijen positief gereageerd op het advies van formateurs Pim Visser en Michiel Tegelberg over een aangepaste portefeuilleverdeling in het college van burgemeester en wethouders.


De partijen uit de (na het uitstappen van Beter voor Den Helder) resterende coalitie zijn samen met de fracties van ChristenUnie en Samen Actief in overleg gegaan over aanvullingen op het coalitieakkoord. Dit heeft geleid tot een addendum op het bestaande coalitieakkoord.

In de tweede fase gingen de gesprekken over de portefeuilleverdeling. Daarbij ging het om het invullen van de posities die vrijgekomen zijn na het vertrek van wethouder Wouters en het aangekondigde vertrek van wethouder Kos. De elementen continuïteit en stabiliteit waren leidend in het advies van de formateurs. De formateurs hebben daarnaast geconstateerd dat een aantal beleidsdossiers zich in een afrondende fase bevindt, waardoor grote dossier-wisselingen tussen wethouders in dit stadium niet logisch lijkt. Ook wilden de formateurs in hun advies binnen het huidige fte-budget blijven. Dat het gaat om een relatief beperkte periode, tot de nieuwe verkiezingen begin 2026, was ook een belangrijk gegeven.

In de discussie over de portefeuilleverdeling werd geconstateerd door de formateurs dat er bij een college met acht wethouders alleen een oplossing gevonden kon worden via een verhoging van het aantal FTE. Omdat de ChristenUnie geen ophoging wenste en dit ook niet paste bij de uitgangspunten van de formateurs, besloot de Christen Unie om zich terug te trekken uit de formatiegesprekken. Dankzij deze constructieve houding van de ChristenUnie was het voor de formateurs mogelijk een gedragen voorstel te doen. Door toetreding van Samen Actief tot de coalitie zullen zij ook een voordracht voor een wethouder doen.

Omdat het zomerreces begint en omdat er nog een aantal formele stappen moet worden gezet, zal het akkoord in september aan de gemeenteraad worden aangeboden. Ook vindt dan besluitvorming over de benoeming van de twee nieuwe wethouders plaats. Het vernieuwde college van burgemeester en wethouders (met een totaal van zes FTE verdeeld over zeven wethouders) zal daarna definitief besluiten over de portefeuilleverdeling.