DEN HELDER - Sinds 2017 voert de gemeente Den Helder de armoedenota ‘Meedoen’ uit. Bedoeling van dit programma is dat armoede geen belemmering is in het actief mee kunnen doen in de samenleving. De aanpak van armoede en de gevolgen daarvan is er een van de lange adem, maar afgelopen jaren zijn hierin actief stappen gezet. Gericht op het voorkomen van (de gevolgen van) armoede en/of problematische schulden.


Minder kinderen leven in armoede
Het resultaat van het armoedebeleid is dat er in de afgelopen jaren minder kinderen zijn die opgroeien in armoede. Ook wordt er meer gebruik gemaakt van de ondersteuning van het Jeugdfonds Sport, het Jeugd, Onderwijs en Cultuurfonds (JOC), de Speelgoedbank en sinds dit jaar ook Stichting Leergeld. Dankzij deze organisaties zorgen we ervoor dat de gevolgen van armoede verminderen en dat kinderen die opgroeien in armoede ook mee kunnen doen, net als andere kinderen. In 2016 groeiden er in de gemeente Den Helder 1840 kinderen op in een gezin met een inkomen van maximaal 120% van het wettelijk sociaal minimum. In 2018 groeiden 1300 kinderen op in een gezin met een inkomen van maximaal 120% van het wettelijk sociaal minimum (cijfers CBS).Minder problematische schulden
Ook zijn er minder huishoudens met problematische schulden en minder inwoners die schuldhulpverlening nodig hebben. Er is in de afgelopen jaren ingezet op de vroegsignalering van betalingsachterstanden. Meer inwoners treffen een betalingsregeling of betalen hun rekening nadat zij advies en informatie hebben ontvangen van het Financieel Fit team (in 2021 was dat 16% en in 2022 was dat 19% van de inwoners waarmee contact is geweest). Ook is de ondersteuning en hulp uitgebreid bij het oplossen van schulden en financieel gezond worden. Zo kan via de gemeente budgetcoaching worden ingezet om inwoners financieel zelfredzaam en financieel gezond te maken. Dat gebeurt natuurlijk in overleg en naar behoefte. Dankzij partners als Humanitas, MEE & de Wering, Financieel Fit team en het FUNdament worden steeds meer inwoners met geldzorgen geholpen.

Inwoners zijn beter geïnformeerd

Inwoners weten regelingen waar ze recht op hebben beter te vinden. Naast het gegeven dat minder mensen inkomensondersteuning nodig hebben, vaak omdat ze (meer) betaald werk hebben, wordt ook beter gekeken of mensen wel recht hebben op inkomensondersteuning. Daardoor neemt het aantal mensen die hier gebruik van maakt af.

Minder inwoners onder bewind

Er zijn minder inwoners met financiële problemen onder bewind. Omdat er minder inwoners zijn met problematische schulden. Of omdat inwoners een andere oplossing vinden als zij problematische schulden hebben.

Succes armoedebeleid
Het succes van het armoedebeleid komt vooral door samen te werken met onze partners:
- Onze subsidiepartners zijn uitgebreid en het Jeugdfonds Sport en JOC hebben meer middelen ontvangen. Dit jaar is Stichting Leergeld ook partner van de gemeente. Hierdoor bereiken we meer inwoners en groeit het aantal plekken waar inwoners hulp kunnen ontvangen. Een voorbeeld hiervan is het FUNdament, dit is een plek waar inwoners met geldzorgen terecht kunnen en waar zij worden ondersteund om financieel gezond te worden. Vanuit het FUNdament werken ook de energiecoaches en het Financieel Fit team.
- Door aanbod van diensten uit te breiden: denk aan ondersteuning voor jongeren met geldzorgen door Humanitas, budgetcoaching, meer maatwerk in schuldhulpverlening.
- Financieel Fit team breidt het netwerk uit van organisaties die zich ook inzetten voor armoedebestrijding en het tegengaan van financiële problemen. Er is meer bewustwording en bereidheid om samen te werken.
Wethouder van armoedebeleid, Peter de Vrij, is blij en dankbaar dat jarenlange inzet nu resultaten laat zien: “Dat is zeker ook te danken aan de gemeenteraad die de juiste keuzes heeft gemaakt om ons ruimte te geven het armoedebeleid handen en voeten te geven. En natuurlijk hebben de partners ons hierin goed geholpen. Het is een belangrijke opdracht in onze samenleving om iedereen mee te laten doen! We zitten op het juiste spoor.”