DEN HELDER - Verslag van de informatieavond:

(Ondergrondse) containers/vuilnisbakken
Onderstaande vragen c.q. opmerkingen kwamen naar voren:
- “Wanneer komen er ondergrondse containers?”,
- “Waar komen ze?”
- Graag een maatwerkoplossing ivm ruimtegebrek bij de woningen.

De HVC verzorgt voor de gemeente de afvalverwerking. Zoals wellicht bekend is, is HVC bezig met een nieuwe wijze van afvalinzameling in Den Helder, ‘restafval op afstand’, ofwel restafval in een ondergrondse container in de woonomgeving en drie containers voor GFT, PMD en OPK aan huis. Inmiddels is e.e.a. al ingevoerd in Julianadorp en op dit moment is men druk bezig met de voorbereidingen hiervan in Nieuw Den Helder (incl. Huisduinen) en De Schooten.

De gemeente is voor de binnenstad met HVC aan het brainstormen welk maatwerk er nodig is mbt het plaatsen van ondergrondse containers c.q. het verstrekken van extra rolcontainers omdat de ruimte bij veel woningen beperkt is. De planning is dat dit in 2020 zijn beslag krijgt. Met betrekking tot maatwerk wordt gedacht aan kleine

milieustraatjes in de openbare ruimte en maximaal 1 of 2 containers aan huis.

Verkeerszaken

Bereikbaarheid tijdens werkzaamheden
Er is aandacht gevraagd voor het parkeren tijdens de werkzaamheden. Bij wegwerkzaamheden aan de weg is het doorgaans niet mogelijk om te parkeren op de wijze zoals u dat altijd doet. Van overlast zal altijd sprake zijn: we doen ons best om die overlast tot een minimum te beperken.

30 km zone
Er zijn meerdere positieve reacties gekomen op ons voorstel om de Polderweg in te richten als een 30 km-weg met snelheidsremmende maatregelen (drempels van 8 cm hoog) in combinatie met het instellen van éénrichtingsverkeer met de rijrichting vanaf Koningsplein. Deze punten zullen dan ook dienen als uitgangspunten van het te maken ontwerp voor het noordelijke deel van de Polderweg.

Parkeren algemeen
Een opmerking ging over het parkeren van de bezoekers en werknemers van de ABNAMRO-bank. Wij hebben inmiddels contact gehad met deze bank. De meeste werknemers komen op de fiets of parkeren hun voertuig niet aan de Polderweg. Daarnaast zal er in theorie in de directe omgeving parkeergelegenheid zijn voor de cliënten van de bank.

Tijdens de informatieavond over de Polderweg is aan de orde geweest dat op het bestaande speelterrein aan de M.H. Trompstraat parkeergelegenheid gemaakt zou kunnen worden. De speelvoorziening zou dan naar het nieuwe stadspark kunnen verhuizen. Dit idee wordt positief ontvangen.

In het verlengde daarvan is ook genoemd door de bewoners dat het bestaande gebouw aan de Wilhelminastraat bij dit project ook gesloopt zou kunnen worden ten gunste van nog enkele parkeerplaatsen. Hoewel deze suggestie de nodige voorstanders heeft onder de bewoners maakt het slopen van dit gebouw geen onderdeel uit van dit project. Deze suggestie kunnen we dan op dit moment ook niet mee nemen.

We hebben het advies gekregen om ons aan de parkeernorm te houden voor wat betreft de Polderweg; onze ervaring is echter dat het niet reëel is om in bestaande situaties de huidige parkeernormen aan te houden. Dat is namelijk appels met peren vergelijken en zou tot gevolg hebben dat er grote aantallen parkeerplaatsen extra aangelegd zouden moeten worden. De nu genoemde aantallen parkeerplaatsen komen voort uit parkeeronderzoeken: daarbij is gekeken naar de daadwerkelijke parkeerbezetting op het moment dat de bewoners veelal thuis zijn: ook de situatie 's nachts is hierbij bekeken.

Daarnaast hebben we gekeken of het zinvol is om in plaats van parkeren evenwijdig aan de as van de weg schuine parkeervakken aan te brengen. Uit ervaring weten we dat dit soort parkeerplaatsen nogal wat ruimte vragen en omdat we aan de Polderweg te maken hebben met een aantal zijstraten is het voordeel ten opzichte van traditioneel langsparkeren niet heel groot. We hebben daarom besloten om geen schuin parkeren toe te passen.

'Waar komen de parkeerplekken van het Koningsplein terug' is een opmerking die één van de bewoners heeft geplaatst: niet alle parkeerplaatsen die nu op het Koningsplein liggen komen terug in de Polderweg. We hebben berekend op basis van parkeeronderzoek dat er in totaal (dus Polderweg en Koningsplein) 44 stuks nodig zijn. In theorie is het mogelijk om al deze parkeerplaatsen aan te leggen bij de reconstructie van de Polderweg. Dat houdt in dat er op dat moment ook parkeerplaatsen aan de zijde het park aangelegd moeten worden. West8 heeft als ontwerpburo de suggestie gedaan om het aantal parkeerplaatsen aan de M.H. Trompstraat uit te breiden, waardoor er aan de Polderweg minder parkeerplaatsen aan de zijde van het park aangelegd moeten worden. Met deze suggestie gaan we zoveel als mogelijk rekening houden. Op dit moment is nog niet duidelijk of deze optie haalbaar is of niet.

Blauwe zone
Er zijn een aantal opmerkingen gemaakt over de blauwe zone die nu geldt voor een gedeelte van de Polderweg. De vraag is gekomen of deze zone uitgebreid kan worden naar de rest van de Polderweg en liefst ook naar de zijstraten. De huidige parkeertijd van maximaal 5 uur wordt als te lang ervaren: er is een suggestie gedaan om deze maximale parkeertijd terug te brengen naar 2 uur. De blauwe zone in het centrum en dus ook op de Polderweg loopt op dit moment als proef; de proef wordt in de loop van dit jaar geëvalueerd. De nu genoemde attentiepunten worden hierin meegenomen. Uiteindelijk zal het college/gemeenteraad een besluit nemen over de blauwe zone. Dat kan gevolgen hebben voor de huidige blauwe zone voor de Polderweg en wellicht in de zijstraten.

Kruising Krugerstraat
Aangegeven werd dat men de oversteek bij de Krugerstraat gevaarlijk vind. Met de reconstructie van de Polderweg zijn de wegen in de kruising versmald, het links afslagvak vervallen en de verkeers- heuvel is verbreed. Al deze maatregelen hebben de kruising verbeterd v.w.b. de verkeersveiligheid ende oversteekbaarheid.

Relatie met Van Galenbuurt - Stadspark
We hebben een aantal opmerkingen genoteerd over de oversteekbaarheid van de Polderweg: het ging vooral over hoe u als bewoner (indien van toepassing) met een rollator in het park kunt komen of weer vanuit het park naar uw woning. In de uitwerking zullen we met dit punt zoveel als mogelijk rekening houden door het toepassen van bv. een verlaging van de trottoirband of door het aanbrengen van een oprit. Daarnaast is ook genoemd dat er een zebra moet komen op de Polderweg zodat kinderen veilig van en naar het stadspark kunnen lopen. Deze suggestie nemen we niet over: we zijn namelijk zeer terughoudend met het aanbrengen van zebra's, zeker op locaties in de wijk waar heel soms wordt overgestoken. Bovendien wordt de Polderweg een 30 km-zone waar zebra's qua verkeersinrichting niet in passen. De oversteekpunten zullen in de nieuwe situatie vooral bij de zijstraten liggen. Op die locaties is er volgens ons voldoende zicht, zodat iedereen zonder zebra goed en veilig kan oversteken.

Inrichting van de weg
Onder de noemer van de inrichting van de weg hebben we gehoord dat er aandacht moet zijn voor een voldoende breed trottoir en voor drempels in de straat die niet zo hoog zijn als in de Krugerstraat. Dit zijn uitwerkingspunten waarmee we rekening houden. Een breed trottoir van ca 3 meter breed past echter niet in de beschikbare ruimte en is niet nodig. Er zal gekozen worden voor een optimale maat van het trottoir, zodat kabels en leidingen voldoende ruimte hebben en waardoor u als bewoner ook op een juiste wijze van het trottoir gebruik kunt maken.

Spelen
Men wil in het Stadspark graag een sportvoorziening met een “kooi” zoals op het Vinkenterrein. Indien gekozen wordt voor 2 sportvoorzieningen in het park, dan zullen deze op gepaste afstand van elkaar worden gerealiseerd. E.e.a. hangt echter af van de beschikbare financiële middelen en de technische uitwerking. Over de speelplek in het Stadspark zult u verder geïnformeerd worden door Zeestad die de ontwikkeling van het park begeleid.

Hondenpoepbeleid
Er werden diverse opmerkingen geplaatst en vragen gesteld mbt overlast van hondenpoep. Polderweg is bekend als probleemgebied waar door de gemeente een behoorlijke tijd en energie in toezicht en handhaving wordt gestoken. Oplossingen: duidelijke en goed geplaatste bebording, zakjes en prullenbakken voor de gevulde zakjes, handhaving door de gemeente en mensen die mensen ook zelf aanspreken op gedrag.

Diverse zaken
Er worden diverse opmerkingen gemaakt over locatie van voormalig Huis Tijdverdrijf, de leegstand van cafe ’t Hoekje en het slopen van de school e.d. Dit zijn onderwerpen die buiten de scope van de herinrichting Polderweg vallen.

De gemeente houdt met haar werkzaamheden rekening met het gasverdeelstation en elektriciteits- station aan de M.H. Trompstraat.

Er zal een energiezuinige (LED) en gelijkmatigere verlichting worden geplaatst dan de huidige voorzieningen.

Gevelinspectie
Voor de start van de werkzaamheden wordt door een bureau een gevelinspectie van aanliggende woningen uitgevoerd en vastgelegd in een rapport. Bij vermeende schade aan percelen zal dit rapport als basis dienen voor de beoordeling van juistheid van de melding.

Planning van de werkzaamheden
Het straatwerk voor het opnieuw inrichten van de Polderweg wordt direct aansluitend aan het riool leggen uitgevoerd. Het sloopwerk van de Koploper en de aanleg van het Stadspark zal volgens planning en/of aansluitend hierop worden uitgevoerd door Zeestad.