DEN HELDER - Het college van burgemeester en wethouders van Den Helder heeft het voorstel vastgesteld voor de Kadernota 2024-2027 dat aan de gemeenteraad is aangeboden. In de Kadernota staan de uitgangspunten en richtinggevende uitspraken voor de gemeentelijke begroting voor de komende vier jaar.


College scherpt koers aan

Dit is de eerste Kadernota van het huidige college. Een goede gelegenheid om de koers van de gemeente aan te scherpen. De trends, doelstellingen en activiteiten zijn daarom opnieuw geformuleerd. Hiermee legt de gemeente de basis voor de inhoudelijke koers van de gemeente. Zo stelt het college voor geld vrij te maken voor armoedebestrijding, preventie in het sociaal domein, stimuleren van toerisme, participatie bevorderen, beheren openbare ruimte, duurzaamheidsmaatregelen en sportvoorzieningen. Verder wil het college de inzet op het Helders Perspectief doorzetten. En zo laten zien wat Den Helder in huis heeft op gebied van onderwijs, werk, wonen en recreatie. Ook blijft het bouwen van huizen een grote prioriteit.

Kostenstijgingen een uitdaging voor de gemeente

Deze Kadernota laat de uitdaging zien waar de gemeente voor staat. Er is namelijk sprake van forse kostenstijgingen in vooral het sociaal domein waardoor veel zaken, voor zowel de gemeente als onze partners en inwoners, duurder worden. Daarbij is er onzekerheid over de hoogte van de uitkering van het Rijk vanaf 2026. Er is namelijk nog niet bekend hoeveel geld er na 2026 zal zijn. Dat maakt het voor de gemeente lastig om concrete plannen te maken.

Wethouder financiën Peter van Diepen: “We hebben gezocht naar een balans om onze plannen uit te kunnen voeren en tegelijkertijd rekening te houden met een aantal grote uitdagingen waar we voor staan. De grootste uitdaging vormt de kostenstijging in het sociaal domein, met name de Jeugdzorg. Als college hebben we goed gekeken naar passende maatregelen om hierop in te kunnen spelen. Tegelijkertijd kunnen we de stijgende kosten niet zodanig beheersen dat alle kostenstijgingen opgevangen kan worden. Om tot een sluitende begroting te komen zijn dan ook ingrijpende maatregelen nodig. We vinden het echter niet verstandig om daar nu al op vooruit te lopen. Allereerst hebben we nog onvoldoende zicht op de bijdrage van het Rijk vanaf 2026. Daarnaast vinden we het ook niet terecht om de kostenstijging in het sociaal domein in zijn geheel bij de gemeente neer te leggen. De Kadernota heeft dan ook een tekort voor de jaren 2026 en 2027. Met deze Kadernota geven we een duidelijk signaal af naar de provincie en het Rijk: de kostenstijging in de jeugdzorg vraagt te veel van gemeenten en kunnen wij niet alleen oplossen”.

Vervolgstappen naar de begroting

In het raadsvoorstel bij de Kadernota worden door het college een aantal denkrichtingen meegeven om tot een sluitend meerjarenperspectief te komen. Naar aanleiding van het debat in de gemeenteraad worden de denkrichtingen verder door het college uitgewerkt en verwerkt in de begroting 2024-2027.

Gemeenteraad besluit over Kadernota

De Kadernota is ook dit jaar in nauwe samenwerking met de gemeenteraad en diverse partners tot stand gekomen. Op woensdag 10 mei 2023 biedt het college de Kadernota aan de gemeenteraad aan. Op maandag 10 juli wordt de Kadernota inhoudelijk behandeld in de gemeenteraad. Als de Kadernota is vastgesteld door de gemeenteraad gaat het college aan de slag met de voorbereiding van de begroting op basis van deze uitgangspunten. De uitvoering van de plannen start in 2024.

De Kadernota is beschikbaar voor alle inwoners van Den Helder en te vinden op www.denhelder.nl/kadernota.