DEN HELDER - Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting voor 2024 vastgesteld en legt deze nu voor aan de gemeenteraad. In de begroting staat wat de gemeente komend jaar wil bereiken en wat dat kost. Dankzij het solide financieel beleid in de afgelopen jaren kan de gemeente Den Helder een sluitende begroting aanbieden voor 2024.

Investeren in Den Helder


In de begroting 2024-2027 is te zien dat het college de komende jaren veel werk maakt van de ambities van de gemeenteraad. Een van de ambities is om de kosten binnen het sociaal domein terug te brengen met behoud van passende ondersteuning. De gemeente houdt er echter rekening mee dat er vanaf 2025 aanvullende maatregelen nodig zijn. We zetten in op vermindering van de kosten, maar investeren in preventie en gezondheid. De gemeente reserveert voor 2024 en 2025 jaarlijks € 300.000 extra voor het tegengaan van armoede. Daarnaast biedt zij extra ondersteuning door de inzet van ervaringsdeskundigen in de sociale wijkteams en de inzet van schoolmaatschappelijk werk in het primair onderwijs.

In deze begroting is er inzet op de leefbaarheid in kwetsbare buurten en wijken, met name Visbuurt, Tuindorp-Oost en delen van Nieuw Den Helder. De gemeente investeert ook in winkelcentra, culturele- en sportvoorzieningen en stimuleert het gebruik van de fiets. Ook gaat zij verder met het opknappen van de kades van het Helders kanaal.

Tegelijkertijd is het college alert op nationale ontwikkelingen. Die kunnen namelijk grote gevolgen hebben voor de financiële armslag van de gemeente Den Helder. Het Rijk heeft nu al vanaf 2026 3,4 miljard euro minder geraamd voor de uitvoering van de taken van de gemeenten. Daarom is in het begrotingssaldo van de gemeente te zien dat dit vanaf 2026 zal leiden tot een financieel tekort. Tenzij het Rijk de gemeenten tegemoet komt.

Wethouder financiën Peter van Diepen: ‘Namens het college kan ik een sluitende begroting 2024 presenteren. En kunnen we verder werken aan de ambities van de gemeenteraad: zoals goede sociale zorg, voldoende woningen en een prettige leefomgeving. Ik ben blij te melden dat er voor 2024 geen bezuinigingen nodig zijn. Tegelijkertijd blijven we alert en kijken we zorgvuldig naar onze uitgaven voor de komende jaren. Zodat we veerkrachtig kunnen reageren op toekomstige uitdagingen.’

Sluitende begroting 2024

In de begroting staan alle inkomsten en uitgaven van het komend jaar beschreven. De totale begroting heeft in 2024 een omvang van ca. € 255 miljoen. De begroting voor 2024 van de gemeente is sluitend. Dat betekent dat de uitgaven en inkomsten met elkaar in evenwicht zijn. Met voldoende reserves om risico’s op te vangen en geld om verder te kunnen investeren. Een sluitende begroting is een belangrijke voorwaarde om de plannen die de gemeente heeft waar te maken. De commissie Bestuur en Middelen behandelt de begroting op 11 oktober 2023. De gemeenteraad behandelt op 1 november 2023 de begroting. Meer informatie is te vinden op www.denhelder.nl/begroting.