DEN HELDER - In Den Helder zijn relatief veel kinderen en jongeren met overgewicht in vergelijking met andere gemeenten in Noord-Holland Noord; dit aandeel neemt toe met de leeftijd. De meest recente cijfers m.b.t. overgewicht (incl. obesitas) zijn over het jaar 2017 (bron: Gezondheidsatlas Noord-Holland Noord, www.gezondnhn.nl).

Leeftijd Den Helder Noord-Holland Noord
2-jarigen 3,7% 4,7%
3/4-jarigen 5,2% 5,9%
5/6-jarigen 13,3% 9,0%
10/11-jarigen 25,1% 19,8%
13/14-jarigen 21,8% 16,7%

Om overgewicht bij kinderen en jongeren terug te dringen is Den Helder in 2016 JOGG-gemeente geworden. De stichting Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) is een overheidsorganisatie die gemeenten ondersteunt bij het bevorderen van een gezonde levensstijl bij kinderen en jongeren en de volwassenen die hen omringen (ouders, scholen, sportclubs). Het terugdringen van overgewicht is een belangrijk doel van de JOGG-aanpak.

De huidige JOGG-periode in Den Helder loopt eind 2018 af. In deze periode is in de focus-wijken Stad binnen de Linie en Nieuw Den Helder invulling gegeven aan het thema “Drinkwater is Cool” op onder meer scholen, kinderopvang, tijdens de avondvierdaagse, bij sportactiviteiten en jongerenactiviteiten. Basketballers van Den Helder Suns-assist & Dozy Dames Helpside zijn ingezet als rolmodellen en de Helderse topsporter Jorina Baars is ambassadeur van JOGG. Hoewel niet direct aantoonbaar heeft de brede JOGG-aanpak van de afgelopen projectperiode waarschijnlijk bijgedragen aan de ingezette daling van overgewicht en obesitas onder jongeren in Den Helder.

Omdat de aanpak van overgewicht en obesitas een kwestie is van lange adem, hebben wij de intentie uitgesproken om de JOGG-aanpak nogmaals in te zetten voor een periode van drie jaar. Speerpunten voor deze projectperiode zijn: - Stimuleren van gezonde voeding en bewegen - Ouderpartnerschap - Verbinden preventie en zorg De speerpunten worden met de samenwerkingspartners uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma.

Om ook de komende jaren deel te kunnen nemen aan het landelijke JOGG-programma hebben wij een samenwerkingsovereenkomst met de stichting JOGG getekend. De gemeente onderschrijft daarmee de uitgangspunten (pijlers) van JOGG en verplicht zich tot een ambtelijke inzet van 4 uur per week en een JOGG-regisseur voor 16 uur per week

De kosten voor de JOGG-aanpak 2019 – 2021 zijn geraamd op € 57.000 per jaar en komen ten laste van een rijksbijdrage die Den Helder tot en met 2021 ontvangt in het kader van het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad.