DEN HELDER - De gemeenteraad stelt € 2 miljoen aan extra middelen beschikbaar voor een Nood-, Ondersteunings- en Stimuleringsfonds (NOS-fonds) voor het verzachten van de negatieve financiële en maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis voor de Helderse gemeenschap.


In een brief verzoeken alle raadsfracties het college van burgemeester en wethouders op korte termijn met concrete lokale maatregelen te komen. Met het NOS-fonds is het mogelijk slagvaardig lokale maatregelen te treffen als de situatie daarom vraagt. De lokale maatregelen dienen aan te sluiten bij de maatregelen die door andere overheden worden genomen en moeten binnen de wettelijke kaders blijven zoals die voor lokale overheden gelden.

De gemeenteraad stelt hiermee het college van burgemeester en wethouders in de gelegenheid noodzakelijke zorg te verlenen, ondersteuning te geven en waar mogelijk te stimuleren zodat het maatschappelijke leven weer volop op gang komt zodra de coronacrisis voorbij is.

In de brief wordt het college gevraagd zo snel mogelijk een voorstel aan de raad aan te bieden, zodat het besluit formeel kan worden genomen.