DEN HELDER - In Den Helder gaan drie extra ‘praktijkondersteuners huisarts’ (POH) aan het werk speciaal op het gebied van de tweedelijnszorg Jeugd Geestelijke Gezondheid Zorg. Deze praktijkondersteuners Kind en Jeugd gaan bijdragen aan de signaleringsfunctie, de transformatie van de jeugdzorg en het verbeteren van de onderlinge samenwerking van de bij de jeugdzorg betrokken partijen.

De praktijkondersteuners werken de komende twee jaar, vanaf juli 2019, bij de dertien Helderse huisartsenpraktijken en in het Jeugdteam Den Helder. Nog voor het einde van deze pilot vindt een evaluatie plaats om te bezien welke resultaten zijn bereikt en of voortzetting van de pilot wenselijk is. De inzet van deze drie op kind en jeugd gespecialiseerde praktijkondersteuners is het resultaat van overleg tussen gemeente, Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland en de organisatie voor POHGGZ Kind & Jeugd Vincino.

Invoering Jeugdwet maakt rol huisartsen groter
Door de invoering van de Jeugdwet is veel veranderd in de organisatie en financiering van de Jeugdzorg. Zo financieren de gemeenten alle niet-lichamelijke zorg. Daaronder valt ook de volledige Geestelijke Gezondheidzorg voor jeugd jonger dan achttien jaar. Tegelijkertijd wordt een beweging gestimuleerd waarbij een verschuiving plaatsvindt van specialistische zorg naar generalistische- en huisartsenzorg en van de kliniek naar de wijk. De huisartsenpraktijk speelt hierdoor een steeds belangrijkere rol bij het vroegtijdig signaleren en het behandelen van jeugd met lichte psychosociale problematiek. De ontwikkeling van de functie praktijkondersteuner Kind & Jeugd sluit aan bij deze verschuiving.

Praktijkondersteuner adviseert arts én patiënt
De functie praktijkondersteuner Kind & Jeugd is in eerste instantie ontwikkeld om ondersteuning te bieden in de huisartsenpraktijk. In die rol adviseert de praktijkondersteuner Kind & Jeugd zowel de patiënt als de huisarts. De praktijkondersteuner behandelt patiënten en stuurt patiënten, mits goedgekeurd door de huisarts, door naar passende zorg. Wethouder de Vrij: “Wij willen daar waar het kan snelle en juiste hulp organiseren. Juist voor deze jongeren die met psychische en/of psychosociale problemen te kampen hebben is het belangrijk dat we niet overmedicaliseren en alleen dan zware zorg organiseren als dat écht nodig is”.