DEN HELDER - In 2022 wordt de Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB) van kracht. De wet moet zorgen voor een betere bouwkwaliteit tegen lagere kosten. Als voorbereiding op de nieuwe werkwijze startte de gemeente Den Helder samen met aannemersbedrijf Gerard Borst een proefproject in Julianadorp. Hier werd op 18 juni jl. de eerste paal geslagen voor de bouw van een woning van een particuliere opdrachtgever. Onder begeleiding van trainingscentrum WKB Campus volgen de gemeente, de aannemer en kwaliteitsborger Woningborg het volledige bouwproces van deze woning. De WKB gaat tegelijkertijd in met de uitgestelde Omgevingswet. Vooralsnog zal dat per 1 juli 2022 zijn.


Andere verantwoordelijkheid
Met de komst van de WKB verschuift de technische kwaliteitsborging van gemeenten naar private partijen; de zogenaamde kwaliteitsborgers. Deze zijn verantwoordelijk voor alle toetsing (zoals algemene bouwkunde, brandveiligheid, constructieve veiligheid en installaties). En voor het toezicht op de bouwplaats. Dit betekent dat de gemeente niet langer voor alle bouwwerken het toezicht uitvoert en ook geen vergunningen voor het bouwen meer verleent. De opdrachtgever kiest zelf de kwaliteitsborger. De ruimtelijke toets (zoals bestemmingsplan, milieu, welstand en ruimtelijke ordening) blijft wel door gemeenten gedaan worden. Verder zullen gemeenten gaan controleren of de kwaliteitsborgers die zijn aangesteld, de juiste certificering hebben om dit werk te mogen doen. Wie vanaf 2022 een huis wil bouwen, kan nu op de website van de Rijksoverheid lezen wat er gaat veranderen.

Bouwen tegen lagere kosten
De WKB moet zorgen voor een betere bouwkwaliteit tegen lagere kosten. Door kwaliteitsborgers eerder in het bouwproces te betrekken, komen risico’s eerder in beeld en kunnen faalkosten dalen. Faalkosten zijn de kosten voor geschatte risico's. Die maken nu nog tot wel 10% van de bouwsom uit. Ook krijgt de aannemer of bouwer een grotere verantwoordelijkheid; hij is ook na oplevering verantwoordelijk. Dit geeft een grotere prikkel om kwalitatief beter te bouwen. Tot slot is het voor marktpartijen onder WKB mogelijk om slimme toepassingen te bedenken om de kwaliteit beter te kunnen borgen tegen lagere kosten. Of om innovaties of technologieën te toe passen in de bouw, die de kwaliteit verbeteren.

Lokaal kennis delen
De gemeente heeft, in overleg met de betrokken partijen, ook een aantal lokale architecten, aannemers en bouwbedrijven uitgenodigd om het bouwproject in Julianadorp digitaal te volgen. Andere met bouw belaste partijen, die ook een proefproject willen draaien, kunnen contact opnemen met de gemeente Den Helder. De wet wordt gefaseerd ingevoerd. Er wordt gestart met eenvoudige bouwprojecten (grondgebonden woningen). Daarna volgen eventueel meer complexere bouwprojecten.

De gemeente kijkt uit naar waardevolle samenwerkingen waarin betrokken partijen samen optrekken en leren wat de WKB gaat inhouden.