KOP VAN NOORD-HOLLAND - De 4 Kop gemeenten (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel) en de provincie Noord-Holland gaan de komende 4 jaar weer samenwerken op regionale opgaven. Het doel is het behoud en de groei van een goede woon-, werk- en leefomgeving voor inwoners en mensen die verblijven in de Kop van Noord-Holland.


Hiervoor hebben de colleges ‘groen licht’ gegeven. Al eerder boekten deze 5 organisaties samen mooie resultaten in het inmiddels beëindigde programma ‘De Kop Werkt’. Vanuit deze nieuwe samenwerkingsagenda willen de betrokken organisaties hierop graag voortborduren en zich verder inzetten voor een toekomstbestendige regio waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Doelen

De gezamenlijke ambitie is dat de Kop zich verder ontwikkelt tot een dynamisch en vitaal gebied, een bloeiende innovatieve economie met interessante woonmilieus, een gezonde leefomgeving van hoge kwaliteit en als een mooie trekpleister. Met deze samenwerkingsagenda willen de 5 organisaties uitvoering geven aan de regionale opgaven. Deze opgaven zijn gekoppeld aan thema’s als: Energie & Duurzaamheid, Klimaatadaptatie, Arbeidsmarkt & Onderwijs, AGRI | Agribusiness, Recreatie & Toerisme, Wonen & Werken en Mobiliteit & Bereikbaarheid. Concrete opgaven zijn:

  • Energie & Duurzaamheid: Inzet voor verbetering van de energie infrastructuur voor de warmtetransitie bij inwoners en bedrijven.
  • Klimaatadaptatie: Maatregelen die inwoners kunnen nemen om wateroverlast tegen te gaan. En maatregelen die bij nieuwbouw direct toegepast kunnen worden, zodat woningen toekomstbestendig zijn.
  • Wonen & Werken: Het realiseren van (extra) woningen en afstemming rond mogelijke bedrijventerreinen.
  • Recreatie & Toerisme: Het aantrekkelijker maken van recreatieparken.

Gebiedsprogramma’s

Daarnaast vindt de samenwerking ook plaats in de gebiedsprogramma’s Maritiem (Haven), Waddenbaai, IJsselmeerkust, Noordzeekust en Achter de kusten. Dit met als doel om onder meer de regio economisch sterker te maken en om afgewogen keuzes te kunnen maken voor de ruimtelijke inrichting van deze gebieden door alle opgaven in samenhang te benaderen.

Goede lobby en meer synergie

Ilse Zaal, gedeputeerde Economie en Bestuur van de provincie Noord-Holland: “Alleen door met elkaar samen te werken, kunnen we de regio nog aantrekkelijker maken voor inwoners, ondernemers en bezoekers. De samenwerkingsagenda moet er ook aan bijdragen dat we een stevig verhaal hebben richting Den Haag en Europa.”

Heleen Keur, wethouder gemeente Den Helder en voorzitter Portefeuillehouders overleg (van de 4 gemeenten): “Regionaal samenwerken betekent dat we, naast de 4 gemeenten en de provincie, ook met andere partners verbinding zoeken om het verschil voor de Kop te maken. Denk aan het Hoogheemraadschap, Greenport, het bedrijfsleven en het onderwijs. Via deze gezamenlijke agenda willen we vooral meer synergie, focus op uitvoering en resultaat én het optimaal benutten van diverse kansen voor onze regio.”

Nieuwe naam

In september 2022 wordt de nieuwe samenwerkingsnaam voor deze samenwerkingsagenda bekend gemaakt.