DEN HELDER - De gemeente Den Helder heeft een nieuwe Havenvisie die richting geeft aan de toekomst van de haven. Het college van Den Helder heeft de Havenvisie 2040 aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden.

Met een sterke focus op economische ontwikkeling, duurzaamheid en samenwerking, streeft Den Helder ernaar om de economische positie te versterken en de haven meer aan de stad te verbinden. De nieuwe Havenvisie is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de gemeenteraad, Port of Den Helder en andere belanghebbenden.

Met deze havenvisie geven we richting aan de ontwikkeling van de haven, op weg naar een duurzame haven met een sterke verbinding met de stad. Zo werken we samen aan de energietransitie, een sterkere economie en de thuishaven van de Koninklijke Marine.

De vijf centrale thema’s van de Havenvisie 2040 zijn:
• Sterke economie en meer werkgelegenheid
• Toekomstbestendige haven
• Bereikbare haven voor iedereen
• Leefbare stad en haven
• Veilige haven

Havenwethouder Pieter Kos, benadrukt het belang van deze mijlpaal voor de toekomst van de haven van Den Helder: "Met het voorstel voor de nieuwe Havenvisie laten we zien welke toekomstige ontwikkeling wij voor ogen hebben met de haven. En zetten we een belangrijke stap in de richting van een duurzame en toekomstbestendige haven. De haven is een belangrijke economische pijler van Den Helder. We staan voor uitdagingen en kansen die we de komende tientallen jaren moeten aanpakken. Samenwerking is hierbij van groot belang. Zowel de gemeente als het havenbedrijf kunnen dit niet alleen bereiken."

De Havenvisie 2040 wordt behandeld in de raadscommissie Bestuur en Middelen op 6 juni 2023. De gemeenteraad besluit over de Havenvisie op 3 juli 2023.

De Havenvisie Den Helder, visie op 2040 is te lezen op www.denhelder.nl/havenvisie.