DEN HELDER - Voor inwoners was het mogelijk om gedurende een periode van maximaal 12 weken inzet van huishoudelijke hulp aan te vragen bij een zorgaanbieder voor € 5,00 per uur. Deze hulp werd bijvoorbeeld ingezet wanneer men uit het ziekenhuis kwam en thuis de draad weer op moest pakken. In de afgelopen jaren heeft de gemeente Den Helder in samenwerking met zorgaanbieders deze regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) uitgevoerd. Per 1 januari 2021 stopt deze regeling. Wel blijft het mogelijk om schoonmaak ondersteuning aan te vragen bij urgentie.

De reden waarom de regeling stopt is omdat deze onvoldoende werd ingezet voor het doel waarvoor het was bestemd. Uiteraard blijven de al gemaakte afspraken gelden in het nieuwe jaar.

Vanaf 1 januari is het dus niet meer mogelijk om een aanvraag voor tijdelijke huishoudelijke hulp te doen bij de zorgaanbieders. Voor kortdurende hulp wordt verwacht dat mensen dit zelf vanuit het eigen netwerk en/of de omgeving kunnen oppakken, of via particuliere hulp.

Bij spoed
Wanneer het niet lukt om zelf huishoudelijke hulp te organiseren - en als er sprake is van spoed omdat hulp per direct noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld-, kan dit worden gemeld bij de gemeente. Wanneer er aan de voorwaarden is voldaan, wordt in samenspraak met een zorgaanbieder zo snel als mogelijk de nodige ondersteuning ingezet.

Het gaat om situaties waarin:
- Ontslag uit het ziekenhuis of instelling alleen mogelijk is als de schoonmaakondersteuning geregeld is. Bijvoorbeeld: de hulpvrager is acuut opgenomen na een incident en er is sprake van een revalidatieperiode in verband met een lichamelijke aandoening;
- De lichamelijke beperking verslechtert als de huishoudelijk hulp niet direct wordt geleverd;
- Hulpvrager geen sociale omgeving heeft die direct hulp kan bieden bij schoonmaakondersteuning;
- Mantelzorger uit valt of acuut moet worden ontzien;
- Er plotselinge uitval is van een ouder met (jonge) kinderen in een eenoudergezin of bij uitval van beide ouders.

Aanvragen
Spoedaanvragen worden gedaan door:
- de transferverpleegkundige van het ziekenhuis / huisarts
- de hulpvrager of diens netwerk

Bij voorkeur worden deze aanvragen telefonisch gedaan, zodat de dienstdoende consulent direct een gesprek kan voeren of een huisbezoek kan afleggen.

Bellen kan naar het telefoonnummer van Team Wmo via 14 0223 of mailen naar zorg@denhelder.nl.