DEN HELDER - Het college van burgemeester en wethouders van Den Helder heeft de jaarrekening 2022 aangeboden aan de gemeenteraad. In de jaarrekening en het jaarverslag staat waaraan de gemeente Den Helder in 2022 het geld heeft uitgegeven. Gemeente Den Helder sluit 2022 af met een positief saldo van bijna € 4,5 miljoen euro.


2022 turbulent jaar

Het jaar 2022 was net als 2021 een bijzonder jaar. Na het vervallen van bijna alle covid-maatregelen eind maart 2022 is corona een steeds kleinere rol gaan spelen in het dagelijks leven. De oorlog in Oekraïne heeft grote gevolgen gehad voor inwoners, bedrijven en instellingen van Den Helder. Maar ook voor de gemeente zelf, met de opvang van vluchtelingen. Bijdragen van het Rijk en inzet van het eigen Helders steunfonds hebben ertoe bijgedragen dat de financiële effecten opgevangen konden worden. En dat de gemeente bij bepaalde knelpunten ondersteuning kon bieden aan onze inwoners, ondernemers en instellingen.


Terugblik 2022

In de jaarrekening 2022 blikken we (financieel) terug op het afgelopen jaar. Met enerzijds inzicht in hoeveel geld er binnenkwam en hoeveel geld we hebben besteed. En anderzijds inzicht in de zaken waar we - samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners- het afgelopen jaar aan gewerkt hebben. En dat is veel, een kleine greep hieruit.

⦁Het proces van meldingen openbare ruimte en overlast is verbeterd.

⦁De gemeente is een samenwerking aangegaan met het Startersloket om ondernemers na de coronacrisis hulp aan te bieden.

⦁De wijksteunpunten zijn open. Inwoners kunnen daar terecht met hun vragen en zorgen. Bijvoorbeeld over wonen, geld, werk, opvoeden, gezondheid of eenzaamheid.

⦁We ontwikkelen Integrale Kind Centra (IKC) waarin we een doorgaande leerlijn en preventief zorgaanbod borgen.

⦁Er is een regionaal expertteam gestart dat de sociale teams in de regio ondersteunt met expertise en middelen om tot maatwerk te komen voor de meest complexe meervoudige zorgvragen.

⦁Via het vroeg Erop Af-team van Financieel Fit Den Helder krijgen inwoners met een of meerdere betalingsachterstanden een hulpaanbod. Om zo te voorkomen dat zij oplopende schulden krijgen.

⦁In samenwerking met het Mantelzorgcentrum is het Regiepunt respijtzorg opgezet waar inwoners laagdrempelig mantelzorg kunnen aanvragen.

⦁Inmiddels is via het coalitieakkoord binnen de Rijksoverheid € 200 miljoen beschikbaar gesteld voor de veiligheid op N-wegen. Voor de N9 is €10 miljoen bestemd. Hierdoor kunnen diverse veiligheidsmaatregelen de komende jaren worden gerealiseerd. Dit lost slechts een klein deel van de problemen op. Daarom zal de lobby voor meer veiligheidsmaatregelen op deze weg doorgaan. Met Rijkswaterstaat bekijken wij hoe in Den Helder een deel van het budget kan worden ingezet voor aanpassingen aan het kruispunt bij de Kooijbrug.

⦁De gemeente, Koninklijke Marine en provincie Noord-Holland verkennen mogelijkheden om in de zeehaven extra (kade)ruimte te creëren

⦁In de Waterstofproeftuin Zephyros is in november 2022 de eerste van twee boten op waterstof gaan varen in de haven van Den Helder. De proeftuin wil potentiële gebruikers interesseren voor een mogelijke overstap naar het gebruik van waterstof.

⦁Voor de structurele voortzetting van de marketingpropositie North Sea Energy Gateway (NSEG) verkende een kwartiermaker in 2022 de bereidheid van bedrijven in de haven en de regio om zich structureel aan NSEG te verbinden.

⦁We dragen bij aan het uitvoeringsprogramma van de Agenda voor het Waddengebied 2021-2026.

Gewerkt wordt aan zaken als beleidsregels voor drones voor het Waddengebied, integrale maritieme ontwikkeling van havenplaatsen, parkeerfaciliteit boorplatforms, beleefbaarheid (toerisme en recreatie) en klimaatbestendigheid.

⦁Woningstichting Den Helder/Helder Vastgoed is gestart met nieuwbouw in de Spoorstraat. Zeestad heeft een overeenkomst gesloten met de eigenaar van de Kroonpassage voor de herontwikkeling en is gestart met het project in samenwerking met andere belanghebbenden.

⦁Zeestad heeft opdracht gekregen de brug over het Boerenverdriet te renoveren en de ontsluitingsweg aan te leggen.

⦁Bij Gebiedsgericht Werken in De Schooten is groen tussen de woningen op diverse locaties zodanig aangepakt dat het waterbergend vermogen is toegenomen en ook de biodiversiteit is verbeterd.

⦁In de voorbereiding tot het realiseren van een warmtenet in Den Helder zijn belangrijke stappen genomen voor de locaties De Schooten, Nieuwe Haven en Willemsoord.

⦁De natuur en cultuur van Den Helder is via zowel Citymarketing als ook Holland Boven Amsterdam gepromoot. Vanuit Citymarketing is naast de reguliere inzet ook een landelijk campagne vormgegeven.

⦁We hebben in Julianadorp en De Schooten een zogenaamd Ommetje gerealiseerd, een wandelroute in de buurt.

⦁Het project Doortrappen is ook in 2022 uitgevoerd en wordt in 2023 verlengd. Het project is bedoeld om ouderen langer en veiliger te laten fietsen.

Positief saldo

De gemeente Den Helder sluit 2022 af met een positief saldo van bijna € 4.5 miljoen euro.

Wethouder financiën Peter van Diepen over dit resultaat: “De Jaarrekening toont aan dat Den Helder een gezonde financiële huishouding heeft. Met goede voorzieningen en een stabiele financiële uitgangspositie. Dat is niet vanzelfsprekend, we zien namelijk toenemende kosten van de Jeugdzorg en de Wmo. Ook onze gemeente heeft hiermee te maken.

Mooi om te zien dat er vorig jaar ontzettend veel werk is verzet om onze gemeente vooruit te helpen en de gestelde doelen te behalen. We kunnen trots zijn op de resultaten die we samen hebben geboekt.”

Accountantscontrole positief

De jaarrekening en de accountantscontrole zijn tijdig, constructief en volgens planning afgerond. De accountant geeft opnieuw een goedkeurende controleverklaring af voor zowel het aspect rechtmatigheid als het aspect getrouwheid.

Gemeenteraad besluit over jaarrekening

Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarrekening goedgekeurd. De jaarrekening wordt binnenkort nog besproken in de auditcommissie. De auditcommissie brengt advies uit over de jaarrekening aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt het uiteindelijke besluit.

De jaarrekening wordt op 3 juli 2023 behandeld in de raadsvergadering.

Het document is te vinden op www.denhelder.nl/jaarrekening en geeft een volledig financieel overzicht.