DEN HELDER - Het college van burgemeester en wethouders van Den Helder heeft de jaarrekening 2021 aangeboden aan de gemeenteraad. In de jaarrekening en het jaarverslag staat waaraan de gemeente Den Helder in 2021 het geld heeft uitgegeven. Gemeente Den Helder sluit 2021 af met een positief saldo van bijna € 8,3 miljoen euro. In de begroting werd nog rekening gehouden met een tekort van ruim € 1 miljoen.

2021 een bewogen jaar

Ook het jaar 2021 was een bewogen jaar met nog steeds coronamaatregelen. We hebben, onder andere via het Helders steunfonds, ingezet op extra ondersteuning van inwoners, ondernemers en instellingen. Daarnaast speelden zaken als een stijgende inflatie en de aanloop naar een nieuwe crisis, de oorlog in Oekraïne. Ontwikkelingen die ook effect hebben op onze gemeente, de voortgang van de werkzaamheden en de (financiële) situatie.

In de jaarrekening 2021 blikken we (financieel) terug op het afgelopen jaar. Met enerzijds inzicht in hoeveel geld er binnenkwam en hoeveel geld we hebben besteed. En anderzijds inzicht in de zaken waar we - samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners- het afgelopen jaar aan gewerkt hebben. En dat is veel, een kleine greep hieruit.

  • We hebben vier wijksteunpunten ingericht. Daar kunnen inwoners, dicht bij huis, informatie, advies en hulp krijgen bij vragen zoals rond schulden, werkloosheid, een onrustige thuissituatie, ingewikkelde regelgeving of de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt. Jongeren en gezinnen hebben soms te maken met meerdere problemen. Er wordt steeds meer ingezet om deze problemen integraal op te pakken.
  • Het participatieplatform ingesprek.denhelder.nl is ingericht om het voor inwoners eenvoudiger te maken om mee te denken over gemeentelijke ontwikkelingen.
  • Inwoners in de bijstand tot 27 jaar en zij die korter dan een jaar een bijstandsuitkering ontvangen zijn actief benaderd en gesproken. Dat geldt ook voor de leeftijdsgroep van 55 jaar en ouder. Voor hen zijn de arbeidsmogelijkheden in beeld gebracht. Daar waar mogelijk helpen wij ze actief naar (betaald) werk of vrijwilligerswerk.
  • Het Tekpark is geopend op Willemsoord. Hierin kunnen vooral jongeren op een leuke manier ervaring opdoen met techniek. Voor Den Helder is het van groot belang dat we in de toekomst voldoende nieuw technisch personeel aan onze stad kunnen binden, niet alleen voor de Koninklijke Marine, maar ook voor veel andere ontwikkelingen zoals op het gebied van de energietransitie.
  • Er zijn flinke stappen gemaakt in de ontwikkeling van de stad: de Koningsstraat en Spoorstraat zijn aangepakt. De gemeente is bovendien bezig geweest met de ontwikkeling van het V&D-pand en de Kroonpassage. En uiteraard met de afronding van het stadspark.
  • Ook de ontwikkeling van de haven, samen met alle partners, heeft veel aandacht gehad in 2021, mede door de Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland. Belangrijke mijlpaal daarin was de opening van het innovatiepark METIP op Willemsoord.
  • De bereikbaarheid van de stad is een blijvend aandachtspunt, waar de gemeente afhankelijk is van andere partners als de provincie. De gemeente benut alle contacten om dit thema hoog op de agenda te houden.
  • Op het gebied van de energietransitie is veel werk verricht: energiecoaches voor de minima, voorlichting voor allerlei doelgroepen en acties voor isolatie en zonnepanelen. Andere voorbeelden zijn energiebesparende maatregelen bij gemeentelijke gebouwen, het voorbereiden van de toepassing van waterstof en de aanleg van een warmtenet.

Den Helder is financieel gezond

De jaarrekening sluit af met een positief saldo van bijna € 8,3 miljoen. Dit is onder andere ontstaan door incidentele meevallers en doordat sommige werkzaamheden niet of niet geheel konden worden uitgevoerd: intern door corona en vacatures maar ook extern door beperkte capaciteit bij bedrijven voor de uitvoering. We stellen de gemeenteraad voor die budgetten door te schuiven naar 2022. Ook de lage rente heeft de gemeente geholpen. En de verkoop van grond voor woningen in het plan Willem Alexander Hof verloopt voorspoedig; dat betekent dat de tekorten die daarvoor waren ingeboekt kleiner worden. Ten slotte kreeg de gemeente van het Rijk meer geld.
Voor de komende jaren is het perspectief ook nog gezond, waarbij wel twee negatieve ontwikkelingen een rol spelen: de manier waarop het Rijk geld geeft aan de gemeenten wordt aangepast vanaf 2023 en op basis van de laatste informatie betekent dit een nadeel voor de gemeente. Daarnaast houdt het Rijk rekening met een aanzienlijke korting op de uitkering aan de gemeenten vanaf 2026. Het Rijk gaat ervan uit dat dat opgevangen kan worden door meer extra nieuwe inkomsten voor gemeenten, maar het is nog onduidelijk hoe dit zou moeten worden ingevuld.
Wethouder financiën Kees Visser: ‘Er is de afgelopen jaren veel moois bereikt, met en voor de inwoners van Den Helder. En het is fijn dat we deze collegeperiode kunnen afsluiten met een positief saldo. Dat is goed voor een nieuwe coalitie, die uiteraard ook nieuwe zaken wil realiseren. Het is mooi om te zien dat de plannen waarmee we vier jaar geleden startten, steeds meer zichtbaar worden in de stad. Zoals het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken door bijvoorbeeld de aanpak van armoede en het vergroten van de veiligheid. Uiteindelijk gaat het ons om de inwoners, zodat zij hier prettig kunnen leven. En daar blijven we ons voor inzetten, want Den Helder kan en wil verder groeien.’

Accountantscontrole positief

De jaarrekening en de accountantscontrole zijn tijdig en volgens planning afgerond. Met als resultaat opnieuw een goedkeurende controleverklaring voor zowel rechtmatigheid als getrouwheid.

Gemeenteraad besluit over jaarrekening

Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarrekening goedgekeurd. De jaarrekening wordt binnenkort nog besproken in de auditcommissie. De auditcommissie brengt advies uit over de jaarrekening aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt het uiteindelijke besluit. De jaarrekening wordt op 4 juli 2022 behandeld in de raadsvergadering. Het document is te vinden op www.denhelder.nl/jaarrekening en geeft een volledig financieel overzicht.