DEN HELDER - De Kadernota bevat een vertaling van de belangrijkste speerpunten uit het Helders akkoord. Het college investeert in een zorgzaam, leefbaar en vitaal Den Helder. Om de vitaliteit te bevorderen werkt de gemeente tal van maatregelen en projecten uit. Daarbij is het streven om initiatieven zoveel als mogelijk met en door inwoners te laten plaatsvinden.


Belangrijke doelstellingen zijn onder andere het bevorderen van de werkgelegenheid, de verdere ontwikkeling van het stadshart en het verbeteren van de bereikbaarheid. Zodat Den Helder aantrekkelijk is om te wonen, te werken, te leren en te recreëren. Het college maakt keuzes en stelt waar nodig geld beschikbaar.

Doelen realiseren
Kees Visser, wethouder Financiën: ‘We hebben de ambitie om de doelen uit het coalitieakkoord daadwerkelijk te realiseren. Dat betekent dat we blijven investeren in de toekomst van onze stad. Ook nu we allemaal door de coronacrisis getroffen zijn. Onze culturele en sociaal-maatschappelijke voorzieningen zijn enorm belangrijk voor Den Helder. Die willen we overeind houden. Ook blijven we werken aan de doelstellingen voor een schoner klimaat.’

Overigens kunnen de effecten van de coronacrisis nog invloed hebben. Pas eind mei wordt bekend wat het Rijk in petto heeft voor de gemeenten. Wanneer de bijdrage van het Rijk sterk afwijkt van wat eerder is aangegeven, zullen de plannen bijgesteld moeten worden. Het streven is ook om de financiën op orde te hebben. Maar de richting om de positieve ontwikkeling van Den Helder vast te houden, staat voorop.

Speerpunten
Andere speerpunten uit de Kadernota zijn de verdere ontwikkeling van Willemsoord en stichting Stelling Den Helder, de vorming van een nieuwe erfgoedorganisatie en het verstevigen van de positie van de haven. Ook het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening aan inwoners en bedrijven is een belangrijke prioriteit. Het college steekt in op financieel verantwoorde én realistische plannen die passen bij de trends en ontwikkelingen in Den Helderen blijft investeren in de stad, in innovatie en in de economie. Deze investeringen helpen ook bedrijven die deze plannen daadwerkelijk gaan uitvoeren. Dit draagt bij aan de economie en behoud van banen. Heel belangrijk, juist nu.

Sterke sociale stad
Ook voor zorg is de komende jaren veel geld extra nodig. Visser benadrukt dat zorg voor elkaar enorm belangrijk is: “We staan voor een sterke en sociale stad waarin we naar elkaar omkijken. Kwetsbare inwoners willen we de komende jaren zoveel mogelijk ondersteunen om mee te kunnen blijven doen.”

Gemeenteraad besluit over Kadernota
De Kadernota is zorgvuldig voorbereid en ook dit jaar in nauwe samenwerking met de gemeenteraad en diverse partners uit de regio Noordkop tot stand gekomen. Donderdag 7 mei 2020 biedt het college de Kadernota aan de gemeenteraad aan. Naar verwachting neemt de gemeenteraad op 1 juli 2020 hierover een besluit. Als de Kadernota is vastgesteld door de gemeenteraad gaat het college aan de slag om de plannen te verwerken in de begroting. De uitvoering van de plannen start in 2021.

De Kadernota is beschikbaar voor alle inwoners van Den Helder en te vinden op www.denhelder.nl/kadernota.