DEN HELDER - Sinds maart van dit jaar maakt de gemeente haar verordeningen en beleidsregels (hierna gezamenlijk: regelingen) officieel bekend in het elektronische Gemeenteblad. Daarnaast blijven we ook kennisgevingen van nieuwe regelingen op deze gemeentelijke Stadsnieuwspagina plaatsen.

Het Gemeenteblad vindt u via www.officielebekendmakingen.nl Bekendmaking op deze site is vereist voor inwerkingtreding van de regeling. Vanaf de inwerkingtreding kunnen rechten en plichten voor eenieder voortvloeien uit een regeling. Na bekendmaking wordt de regeling ook volledig gepubliceerd op www.overheid.nl Hier is de regeling eenvoudig(er) te vinden. Op www.overheid.nl staan meestal ook alle bijbehorende stukken.

Let op: het elektronische Gemeenteblad verschijnt vaker dan het Stadsnieuws. Houdt u er dus rekening mee dat een verordening of beleidsregel al in werking getreden is op het moment dat de kennisgeving in het Stadsnieuws verschijnt.

In vast kader:

De publicaties in deze openbare bekendmaking zijn wettelijk voorgeschreven of vloeien voort uit gemeentelijk beleid.

Ter inzage

U kunt stukken en plannen die ter inzage liggen (tenzij anders vermeld), inzien bij het Klantcontactcentrum in het stadhuis, Drs. F. Bijlweg 20, Den Helder. De openingstijden zijn: van maandag tot en met woensdag van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag van 8.30 tot 19.30 uur en vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur. Voor het inzien van een dossier dat ter inzage ligt moet er een afspraak bij het Klantcontactcentrum worden gemaakt, telefoon 14 0223.

Zienswijze

Bent u het niet eens met de ontwerpbesluiten, dan kunt u als belanghebbende uw zienswijze kenbaar maken. Als het een omgevingsvergunning betreft kan iedereen zijn zienswijze kenbaar maken. U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. U kunt ook telefonisch uw zienswijze kenbaar maken door contact op te nemen met de Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.

Bezwaarschrift

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht hebben belanghebbenden het recht tegen een besluit kosteloos bezwaar te maken door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken worden ingediend. De termijn van zes weken gaat in één dag na verzending van de besluiten aan de aanvrager. Deze dag hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van publicatie. Let daarom in de publicatie op de verzenddatum van het betreffende besluit.

Een bezwaarschrift moet u schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders van

Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. In het bezwaarschrift moet het volgende staan:
- uw naam, adres en graag ook uw telefoonnummer;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Beroepschrift

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen bepaalde besluiten rechtstreeks beroep instellen. Het beroepschrift moet binnen zes weken worden ingediend. De termijn van zes weken gaat in één dag nadat het besluit ter inzage is gelegd. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank Noord Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor het in behandeling nemen van het beroep is griffierecht verschuldigd. In het beroepschrift moet het volgende staan:
- uw naam, adres en graag ook uw telefoonnummer;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Een beroepschrift kan ook digitaal, via https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/rechtsgebieden/bestuursrecht worden ingediend. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) vereist.

OMGEVINGSZAKEN

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
- Kijkduinlaan 5, wijzigen gevel woning;
- Bassingracht 38, plaatsen nieuwe kapconstructie op woning;
- Westgracht 63, recht optrekken voorgevel woning;
- Zwanenbalg 1504, wijzigen gevel woning;
- Van Foreestweg 13A, plaatsen blokhut op terrein;
- Van Galenstraat 71, verbouwen winkel en wijzigen bestemming naar wonen en berging;
- in het openbaar groen ter hoogte van Texelstroomlaan 13, kappen twee populieren;
- Goudsbloemstraat 13, recht optrekken achtergevel woning;
- Badhuisstraat 35, plaatsen dakkapel in voor- en achtergeveldakvlak van woning;
- Cederhout 150 en 152 en Kersenhout 10, 11, 12 en 13, brandveilig gebruik woongebouwen;
- Brakkeveldweg 51, brandveilig gebruik van het pand;
- Landmetersweg 189, plaatsen twee dakkapellen in dakvlak woning;
- Gasstraat 23, plaatsen kapconstructie op woning;
- Drooghe Bol 1004, verbouwen school;
- Drooghe Bol 1007, verbouwen school;
- Goudsbloemstraat 27 uitbreiden woning;
- Westoever 1, plaatsen kassen en units op terrein;
- Schapendijkje 6, plaatsen drie beachvelden.

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit ontvangen:
- Cederhout 30 en 40, verwijderen asbesthoudende materialen uit de cv-ruimte;
- Walvisvaardersweg 41, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning;
- Bremstraat 155 319, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning;
- Drooghe Bol 1004, gedeeltelijk slopen van het gebouw;
- Drooghe Bol 1007, gedeeltelijk slopen van het gebouw.

De ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt pas een formeel bezwaarschrift of beroepschrift indienen als de vergunning is verleend of geweigerd. Tegen sloopmeldingen staat geen rechtsbescherming open. Voor meer informatie over de ingekomen aanvragen, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum telefoon 14 0223.

Voorgenomen omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders willen medewerking verlenen aan de volgende aanvragen:
- Schoolweg 80A, hergebruiken bunker als toeristisch verblijf;
- Bankastraat 29, intern verbouwen en brandveilig gebruik pand.

De bovengenoemde aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 11 juni 2018 gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kan iedereen een zienswijze indienen tegen het ontwerpbesluit. Meer informatie over het inzien van de stukken en het indienen van een zienswijze leest u elders op de pagina onder het kopje ‘Ter inzage’ en ‘Zienswijze’.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de termijn voor het nemen van een besluit op de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning met zes weken verlengd:
- Duinbrink 11, plaatsen kap op woning. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 14 juli 2018;
- Badhuisstraat 53, legaliseren roofvogelverblijf op terrein. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 12 juli 2018;
- Langevliet 11, plaatsen unit voor huisvesting seizoenarbeiders op terrein. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 14 juli 2018.

Ingevolge artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is een beslissing inzake de procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Behoudens deze uitzondering kan daarom pas tegen de vergunning bezwaar worden ingediend op het moment dat de vergunning verleend is.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende omgevingsvergunningen verleend:
- Cederhout 10, wijzigen terras naar verblijfsruimte (verzenddatum 30-05-2018);
- Marsdiepstraat 297, wijzigen bestemming detailhandel naar horeca (verzenddatum 30-05-2018);
- Nieuweweg 2, vervangen steiger op terrein (verzenddatum 31-05-2018);
- Reigerstraat 2, 4, 6 en 8, wijzigen bestemming begane grond van bedrijfsruimte naar woonruimte en wijzigen voor- en rechterzijgevel pand (verzenddatum 31-05-2018);
- Het Nieuwland 2, aanleggen kanosteiger (verzenddatum 31-05-2018);
- Kruiszwin 5608, oprichten berging en afwijken bestemmingsplan (verzenddatum 31-05-2018);
- Tuinderspad, voor een periode van vijf jaar oprichten drie tunnelkassen en hekwerk t.b.v. de stadstuinderij en afwijken bestemmingsplan (verzenddatum 31-05-2018).

Geweigerde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende omgevingsvergunning geweigerd:
- Kruiszwin 5725, kappen iep (verzenddatum 29-05-2018).

Verleende omgevingsvergunningen met directe inwerkingtreding

Deze vergunningen treden direct in werking na bekendmaking vanwege de onveilige situatie die is ontstaan door de slechte staat van deze bomen:
- op de speelplek naast het buurthuis aan de Hertzogstraat, kappen kastanje (verzenddatum 29-05- 2018);
- in het openbaar groen aan de achterzijde van Vogelzand 2246, kappen drie knotwilgen (verzenddatum 30-05-2018);
- in de groensingel langs de Slenk schuin achter Doorzwin 5341, kappen twee populieren (verzenddatum 31-05-2018).

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u een bezwaarschrift indienen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift leest u elders op de pagina onder het kopje ‘Bezwaarschrift’

Verleende omgevingsvergunningen Uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders hebben de volgende omgevingsvergunning verleend:
- Doggersvaart 10C, brandveilig gebruik pand (verzenddatum 24-05-2018, geen zienswijzen).

De stukken van dit besluit liggen vanaf 11 juni 2018 gedurende zes weken ter inzage bij het Klantcontactcentrum in het stadhuis. Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u rechtstreeks een beroepschrift indienen. Het beroepstermijn begint de dag na de ter inzagelegging. Meer informatie over het inzien van de stukken en het indienen van een beroepschrift leest u elders op de pagina onder het kopje ‘Beroepschrift’.

Sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende melding sloopvoornemen Bouwbesluit geaccepteerd hebben:
- Cederhout 30 en 40, verwijderen asbesthoudende materialen uit de cv-ruimte (28-05-2018);
- Walvisvaardersweg 41, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning (28-05-2018);
- Bremstraat 155 319, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning (verzenddatum 29-05- 2018);
- Keizerstraat 3, verwijderen asbesthoudende materialen (verzenddatum 28-05-2018).

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar worden gemaakt.

VERKEERSZAKEN

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Burgemeester en wethouders hebben besloten een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen op het wegdek van:
- de Jan Bijlstraat, het parkeervak aan de overzijde van huisnummer 59;
- de Jonkheer Jacob van Veenstraat, in de zuidelijke parkeerstrook tegenover huisnummer 15, het eerste parkeervak; de Kanaalweg, de 1e parkeerplaats voor de woningen voor 267 t/m 275;
- de Brakkeveldweg, in de parkeerstrook naast Anemonenstraat 1, het meest westelijke parkeervak;
- het Julianaplein, in het parkeervak voor 34A.

Een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt aangegeven met bord E6 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Onder dit bord hangt het bord met kenteken of kenmerk van het op de parkeerplaats te parkeren voertuig.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift leest u elders op de pagina onder het kopje ‘Bezwaarschrift’.

Voor meer informatie kunt u telefonisch een afspraak maken met het team Beheer Openbare Ruimte van de afdeling Stadsbeheer, telefoon (0223) 678912.