DEN HELDER - De zeven formerende partijen, Beter voor Den Helder, CDA, VVD, Stadspartij, PvdA, Seniorenpartij en ChristenUnie, zijn het in principe eens over de inhoud van het zogenaamde ́Helders Akkoord ́. Dat maken beide formateurs Hans Huibers en Kees Boelema Robertus vandaag bekend.

De hoofdlijnen van dit akkoord staan in de steigers, details worden de komende week nader ingevuld. Het plan is dat het Helders Akkoord en de portefeuilleverdeling volgende week wordt gepresenteerd. Het streven is om het akkoord op 9 juli in de gemeenteraad te bespreken en ook de nieuwe wethouders dan te benoemen. Enkele partijen leggen de hoofdlijnen van het akkoord nog voor aan hun leden. Daartoe zijn volgende week ledenvergaderingen gepland.

Het Helders Akkoord is de basis waarop de komende vier jaar een stabiel en daadkrachtig bestuur wordt vormgegeven. De inwoners van Den Helder verdienen dat en de uitdagingen waarvoor de gemeente staat, vereisen dat ook.

De partijen hebben nadrukkelijk met elkaar gesproken over wát er in Den Helder moet gebeuren. De afspraken in het akkoord behelzen onder meer concrete uitspraken met betrekking tot de bestuurlijke verhoudingen, hoe om te gaan met de beheer van de openbare ruimte, wat te doen om de stijgende kosten van het sociaal domein in lijn te brengen met de draagkracht van de gemeente en welke maatregelen nodig zijn om de zeehaven in financieel duurzaam vaarwater te brengen. Daarnaast komt er een einde aan de jarenlange discussie over het stadhuis en worden vele andere vraagstukken waarvoor Den Helder zich geplaatst weet opgepakt en aangepakt. Dat kan Den Helder niet alleen. Er wordt daarom nadrukkelijk ook ingezet op goede samenwerking met de regio, provincie en Den Haag.

Het thema is: voorwaarts, in gezamenlijkheid, waarbij nadrukkelijk ruimte moet zijn om de denkkracht en ideeën van die partijen die niet aan het akkoord hebben meegewerkt een plek te geven. Net als de inbreng van bewoners, ondernemers en partners in de stad.

Het college bestaat uit zeven wethouders, voor in totaal 5,7 fte, die verantwoordelijkheid dragen om dit akkoord uit te voeren.

Wij spreken de verwachting uit dat dit akkoord het fundament is voor een blijvende verandering van de wijze waarop de Helderse politiek bedreven wordt.

Kees Boelema Robertus
Hans Huibers

De beoogde wethouders zijn:
Michiel Wouters – Beter voor Den Helder

 • Stedelijke vernieuwing
 • Stadshart
 • Detailhandel
 • Grondexploitatie
 • Vastgoed
 • Bestuur en organisatie
 • Huisvesting
 • HVC

Heleen Keur – CDA

 • Ruimtelijke Ordening
 • Wonen
 • Regionale samenwerking
 • Cultuur en erfgoed
 • Willemsoord/Stelling
 • Verkeer en vervoer
 • Toerisme, recreatie en citymarketing
 • Landbouw

Kees Visser – VVD

 • Haven
 • Luchthaven
 • Civiel-militaire samenwerking
 • Energietransitie Noordzee
 • Visserij
 • Evenementen
 • Financiën

Peter de Vrij – PvdA

 • Jeugdbeleid
 • Jeugdzorg
 • Beheer openbare ruimte
 • Sport
 • Minimabeleid

Remco Duijnker – Seniorenpartij

 • Dierenwelzijn
 • Communicatie
 • Dienstverlening en informatiebeveiliging
 • Milieu en duurzaamheid
 • Vergunningverlening en handhaving (voor zover het niet de wettelijke taken betreft)
 • Bestuurlijke vernieuwing

Tjitske Biersteker – ChristenUnie

 • WMO
 • Wijkgericht werken
 • Gebiedsgerichte aanpak
 • Volksgezondheid
 • Integratie

Tjitske Biersteker – ChristenUnie

 • WMO
 • Wijkgericht werken
 • Gebiedsgerichte aanpak
 • Volksgezondheid
 • Integratie