DEN HELDER - Het onderzoek naar de organisatie van de gemeente Den Helder, uitgevoerd door een extern bureau, heeft waardevolle informatie opgeleverd. De medewerkers zijn betrokken en bevlogen en er leeft een brede behoefte om te groeien naar een organisatie waar mensgerichtheid hand in hand gaat met doelen en resultaten.


De gemeente Den Helder is in 2021 vanuit een nieuwe filosofie gaan werken om goed in te kunnen spelen op de maatschappelijke opgaven van nu, die vaak dynamisch zijn. Het rapport onderschrijft dat die filosofie een andere aansturing, aanpak en bemensing vraagt. Sindsdien is er hard gewerkt en alle ingrediënten voor de doorontwikkelingen van de ambtelijke organisatie zijn inmiddels in handen.

Verbetering is nodig in de manier van sturing, inrichting en samenhang tussen de organisatieonderdelen. Het management kende veel vacatures die inmiddels bijna allemaal zijn ingevuld. De medewerkers houden nog veel ballen in de lucht. Door heldere rollen en goed prioriteren kan efficiënter en effectiever worden gewerkt. Dit heeft voor de komende periode de aandacht.

De begeleidingscommissie uit de gemeenteraad concludeert op basis van het rapport dat er geen noodzaak bestaat voor extra budget en menskracht. Het college onderschrijft dit. Wel kan er frictie ontstaan in de periode van ontwikkeling waar werkprocessen anders ingericht moeten worden. Het college heeft het rapport aangeboden aan de gemeenteraad voor bespreking.