DEN HELDER - Voor gehandicapten hebben wij een apart parkeerbeleid. Als je niet goed ter been bent of op een andere manier beperkt in je beweging, is het fijn om niet te ver te hoeven lopen. Door parkeerplaatsen te reserveren voor gehandicapten willen wij de deelname van gehandicapten aan het maatschappelijk verkeer stimuleren. Andere vervoermiddelen zoals de fiets en het openbaar vervoer, zijn voor mensen met een beperking vaak geen alternatief.

De beschikbare parkeerruimte willen we zo optimaal mogelijk verdelen tussen alle verschillende doelgroepen. Daarbij maken wij afwegingen over het nut en de noodzaak om een bepaalde doelgroep de mogelijkheid te bieden ergens te parkeren. Om dit zorgvuldig te kunnen doen, zijn nu beleidsregels voor parkeerplaatsen voor gehandicapten vastgesteld.

Beleidsregels
Dat gemeenten aan gehandicapten een gereserveerde parkeerplaats kunnen toekennen is per wet geregeld. Hierin zijn geen voorwaarden gesteld waarop we aanvragen moeten beoordelen. Gemeenten kunnen zelf bepalen wie, waarom, wanneer en voor hoe lang voor een gereserveerde parkeerplaats in aanmerking komt. Tot nu toe waren in onze gemeente hier geen beleidsregels over vastgesteld. Dat is nu wel gebeurd. In de procedure is overigens niets veranderd. De beleidsregels hebben dan ook geen gevolgen voor het in aanmerking komen voor een gereserveerde parkeerplaats. De ‘beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen’ zijn 27 mei 2019 in werking getreden. Op www.officielebekendmakingen.nl kunt u ze bekijken.

Uitgangspunten
Voor de toekenning van een gehandicaptenparkeerplaats zijn er verschillende voorwaarden opgenomen in de beleidsregels:
- De aanvrager heeft al een Eu­ro­pe­se ge­han­di­cap­ten­par­keer­kaart als be­stuur­der of passagier.
- De aanvrager kan niet be­schik­ken over een ei­gen par­keer­plaats (bijvoorbeeld garage of oprit).
- Het mo­tor­voer­tuig staat ge­re­gi­streerd op woon­adres van aanvrager.
- Aanvrager heeft een geldig rijbewijs.
- Het voertuig is niet voor recreatieve doeleinden bestemd (bijvoorbeeld een camper).

Voor een gehandicapte passagier gelden aanvullende voorwaarden voor de toekenning van een gehandicaptenparkeerplaats:
- Er zijn geen mogelijkheden om voor de woning in of uit te stappen.
- De gehandicapte passagier kan niet alleen achterblijven als de bestuurder de auto ophaalt en parkeert.

Kosten parkeerplaats gehandicapten
In 2019 zijn de kosten van een gehandicaptenparkeerplaats in de legesverordening vastgesteld. Alle onderstaande bedragen zijn eenmalige kosten.
- Aanvraag nieuwe gehandicaptenparkeerplaats: 489,-
- Verhuizing gehandicaptenparkeerplaats: 371,-
- Wijziging kenteken: 140,-

Als de aanvrager niet voldoende inkomen heeft om deze kosten te kunnen betalen, is een beroep op de bijzondere bijstand mogelijk.