DEN HELDER - Om de openbare ruimte toekomstbestendig te maken, moet de gemeente de komende jaren het riool vernieuwen en verbeteren. Dit is onder meer nodig om de kans op wateroverlast bij clusterbuien te verminderen. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom een programma opgesteld, dat de raadscommissie Stadsontwikkeling & Beheer 26 april bespreekt.


In het programma Stedelijk Water en Riolering 2023 – 2027 staat het voornemen om wegen, groen en riolering aan te pakken en klimaatadaptief te maken. Dat betekent voor het riool dat de bestaande buis waarin afvalwater én regenwater stroomt, wordt vervangen door een gescheiden buizenstelsel dat ze apart kan afvoeren. Dankzij een grotere diameter kan er ook meer water worden verwerkt.

De kosten van het beheer en onderhoud van het gemeentelijk riool vallen de komende jaren hoger uit dan de inkomsten uit de rioolheffing. Om dit gat te dichten, wordt er voorgesteld om de rioolheffing jaarlijks met 4,5% (exclusief inflatie) te verhogen, van € 130,00 in dit jaar naar € 162,00 in 2028.

Volksgezondheid
Het belangrijkste doel van het programma Stedelijk Water en Riolering is het beschermen van de volksgezondheid en de fysieke leefomgeving. Daarom moet er worden vastgelegd hoe de gemeente aan de wettelijke rioleringszorgplichten gaat voldoen, welke kosten daarmee gemoeid zijn en welke inzet van financiële en personele middelen er nodig is.

Regionale samenwerking
Naast een gemeentelijk plan voor beheer en onderhoud van het riool, bevat het programma een regionaal deel. Daarin werkt de gemeente Den Helder samen met Hollands Kroon, Schagen en Texel, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en PWN Drinkwaterbedrijf Noord-Holland. Hierdoor kan er kennis worden gedeeld en efficiënter worden gewerkt