DEN HELDER - Gemeente Den Helder werkt mee aan het tijdelijk mogelijk maken van motorcross trainingen. Voorwaarde is dat Stichting Noord-Hollandse Geluid Sporten Phoenix een begin maakt met het opstarten van de procedure die een permanente crossbaan in de gemeente Hollands Kroon mogelijk maakt.


In 2014 heeft het toenmalig college medewerking toegezegd aan een vergunningenprocedure die het mogelijk maakt dat de baan op het terrein Luchthavenweg voor een periode van maximaal vier jaar gebruikt mag worden voor motorcrosstrainingen. In vervolg hierop is in 2016 een vergunning voor de trainingen verleend. Deze vergunning echter is in 2017 door de rechtbank Alkmaar vernietigd. Daarom moet opnieuw een beslissing worden genomen op de aanvraag voor een omgevingsvergunning die door de Stichting in 2015 is ingediend.

Omdat de permanente motorcrossbaan in de gemeente Hollands Kroon niet meer leek te komen - dit was juist de voorwaarde voor het tijdelijk toestaan van motorcrosstrainingen in Den Helder - heeft het college eind 2017 besloten geen medewerking meer te verlenen aan de aangevraagde motorcrosstrainingen. Een procedure werd opgestart om de aangevraagde vergunning te weigeren.

Nieuwe situatie Stichting NHGS Phoenix heeft zich inmiddels volop ingezet om toch een permanente baan in Hollands Kroon te realiseren. Daarom heeft de gemeenteraad van Hollands Kroon afgelopen februari onder andere ingestemd met het opstarten van de vervolg procedures die nodig zijn om deze baan mogelijk te maken. Stichting NHGS Phoenix treft op dit moment voorbereidingen om het opstarten van die vervolgprocedures mogelijk te maken. De Stichting geeft aan dat een volgende stap het laten opstellen van een zogenaamde locatie milieu effect rapportage (m.e.r.) voor de permanente baan is. Het college van gemeente Den Helder ziet dit kostbare onderzoek naar de effecten van de permanente baan op de omgeving als de start van de procedure voor de realisering van een permanente baan in Hollands Kroon. Met de start van deze procedure wordt immers voldaan aan de voorwaarde die de gemeente Den Helder in 2014 heeft gesteld voor het tijdelijk toestaan van motorcrosstrainingen. Het college heeft daarom besloten dat als de Stichting de feitelijke opdracht geeft tot het uitvoeren van de locatie m.e.r. voor de permanente baan in Hollands Kroon, dit het startpunt zal zijn voor de procedure die nodig is voor de motorcrosstrainingen in Den Helder.

Als blijkt dat het locatie m.e.r. onderzoek niet nodig is, dan zal het college van de gemeente Den Helder zich nogmaals beraden over het startpunt van de procedure voor het tijdelijk toestaan van motorcrosstrainingen.

Den Helder niet geschikt voor permanente crossbaan Een eventuele nieuwe vergunning in Den Helder zal een maximale duur hebben van iets meer dan 3 jaar. De Stichting heeft met de in 2017 vernietigde vergunning al iets minder dan een jaar kunnen trainen, de maximale toegezegde periode van vier jaar mag niet worden overschreden. Per jaar zullen twaalf motorcrosstrainingen worden toegestaan. De Stichting geeft zelf aan dat uit onderzoeken blijkt dat de locatie in Den Helder niet geschikt is voor een permanente motorcrosslocatie.

Voordat een eventuele vergunning verleend kan worden moet door de Stichting een rapport worden opgesteld waaruit blijkt dat de motorcross trainingen niet in strijd zijn met de eisen van een goede ruimtelijke ordening. Hierna zal het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken voor iedereen ter inzage worden gelegd. Tijdens deze periode van ter inzage legging kan door iedereen een zienswijze over het onderwerp naar voren worden gebracht. Bij meerdere zienswijzen zal de gemeenteraad zich ook over het onderwerp moeten buigen. Zij moet dan namelijk een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen afgeven voordat door het college besloten kan worden op de aanvraag. Wanneer het ontwerpbesluit ter inzage wordt gelegd wordt gepubliceerd in het stadsnieuws in het huis aan huis blad Den Helder op Zondag en op de site overheid.nl.