DEN HELDER - TONK staat voor Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten. Vanuit deze regeling kunnen inwoners, die te maken hebben met een onvermijdelijke en onvoorziene inkomensterugval door de maatregelen om de coronacrisis te bestrijden, financiële ondersteuning ontvangen voor de noodzakelijke kosten. De regeling die in maart is ingevoerd, wordt nu versoepeld omdat er te weinig gebruik van werd gemaakt.

Het aantal aanvragen valt tegen. Dit is een landelijke ontwikkeling. Met de aanpassing van de beleidsregel hopen we de doelgroep van de TONK te vergroten en meer inwoners en ondernemers van Den Helder financieel te kunnen ondersteunen.

Aanpassing beleid
De TONK beleidsregel wordt op twee onderdelen aangepast:

Draagkrachtberekening: de originele beleidsregel gaat uit van woonlasten (huur, hypotheekrente, kosten van gas, water en licht). Hier worden de kosten van de zorgpremie aan toegevoegd. Om te voorkomen dat aanvragers allerlei bewijsstukken over hun zorgpremie in moeten leveren, gaan we uit van de gemiddelde zorgpremie zoals die berekend is door het Nibud. Dat is een maandelijks bedrag van € 130,00 per volwassene.

Volledige hypotheeklasten: de aangepaste beleidsregel gaat uit van de volledige hypotheeklasten in plaats van alleen de hypotheekrente. Hiermee kunnen we woningeigenaren beter ondersteunen in het voldoen van hun woonlasten.

Wat betreft het inkomen: voor ondernemers die aangeven dat de privéonttrekkingen noodzakelijk hoger zijn dan de netto winst, gaan we voor wat betreft het inkomen uit van de netto winst. Daarmee kunnen ondernemers die voor hun privé vaste lasten het vermogen uit hun onderneming aanspreken of hun lasten uit (zakelijke) leningen voldoen, mogelijk toch in aanmerking komen voor de TONK. Een verklaring van de ondernemer hierover is voldoende.

Laagdrempelig
Pieter Kos, wethouder participatie : “We willen hiermee laagdrempelig en ruimhartig zijn. De al behandelde TONK-aanvragen worden opnieuw beoordeeld. Als aanvragers recht hebben op een hogere TONK-uitkering, ontvangen zij een nabetaling. Zij hoeven hiervoor geen nieuwe aanvraag te doen. Daarnaast worden inwoners die op 1 januari 2021 Tozo-3 ontvingen en die nog geen beroep op de TONK gedaan hebben door ons benaderd, omdat een deel van deze ontvangers mogelijk tot de doelgroep voor de TONK behoort.”

Aanvragen
De TONK is aan te vragen via een formulier op de website van de gemeente Den Helder. Of via contact met het team Bijzondere bijstand, bereikbaar op werkdagen van 08.30 - 12.00 uur op telefoonnummer 14 0223. Of mail naar bijzonderebijstand@denhelder.nl. Aanvragen kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. En is tot uiterlijk 1 augustus 2021 mogelijk.

Duur van de TONK-uitkering
De tegemoetkoming wordt voor maximaal zes maanden toegekend, over de periode van januari 2021 tot en met juni 2021. Er kan maximaal 1000 euro per maand worden uitgekeerd.

De TONK-uitkering is geen lening, dus hoeft niet te worden terugbetaald.