DEN HELDER - Wij maken onze verordeningen en beleidsregels (hierna noemen we ze: regelingen) officieel bekend op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is een website van de overheid waarop u informatie en diensten van alle overheden vindt. Publiceren op deze site is vereist om een regeling in werking te laten treden. Pas dan zijn de eventuele rechten en plichten die er uit voortvloeien van toepassing. We publiceren regelingen ook op www.overheid.nl, meestal met de bijbehorende stukken. Daarnaast plaatsen we kennisgevingen van nieuwe regelingen op onze Stadsnieuwspagina. Let op: de Stadsnieuwspagina komt eens per week uit. Publiceren op www.officielebekendmakingen.nl gaat sneller. Houdt u er dus rekening mee dat een verordening of beleidsregel al in werking is getreden op het moment dat de kennisgeving op de Stadsnieuwspagina verschijnt.

De publicaties in deze openbare bekendmaking zijn wettelijk voorgeschreven of vloeien voort uit gemeentelijk beleid.
Ter inzage U kunt stukken en plannen die ter inzage liggen, inzien bij het team Vergunningen, Toezicht & Handhaving aan de Verkeerstorenweg 3 (tenzij anders vermeld). Maak hiervoor eerst een afspraak via ons Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.

Bezwaarschrift
Belanghebbenden kunnen tegen een besluit bezwaar maken door binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen. Die termijn van zes weken gaat in één dag nadat wij een besluit aan de aanvrager hebben verzonden. Die dag hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van publicatie. Let daarom in de publicatie op de verzenddatum van het betreffende besluit. Een bezwaarschrift dient u schriftelijk in bij het college van burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. In het bezwaarschrift moet het volgende staan:

- Uw naam, adres en graag ook uw telefoonnummer.
- Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt.
- De reden waarom u bezwaar maakt.
- De datum en uw handtekening.


OMGEVINGSZAKEN


Aangevraagde omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
- in het openbaar groen aan de Meidoornstraat, kappen kastanje;
- Kijkduinlaan 56, oprichten bijgebouw bij woning;
- Schrijnwerkersweg 18, oprichten kantoor tegen bestaande bedrijfshal;
- Sportlaan 33, plaatsen dakkapel in achtergeveldakvlak;
- Zwanenbalg 1504, gewijzigd uitvoeren eerder verleende vergunning;
- De Keizerskroon 58, kappen conifeer;
- Loopuytpark 26, vervangen bestaande reclame aan pand;
- aan de H.A. Lorentzstraat, kappen linde;
- Wezenstraat 66, wijzigen gebruik kosterwoning;
- Industrieweg 8, plaatsen magazijnstelling op terrein.

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit ontvangen:
- Amstelstraat 10, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning;
- Aarstraat 4 en 16, verwijderen asbesthoudende materialen uit woningen;
- Zijlstraat 4 en 8, verwijderen asbesthoudende materialen uit woningen;
- IJstraat 6, 8, 10 en 18, verwijderen asbesthoudende materialen uit woningen;
- Spaarnestraat 13, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning;
- Drechtstraat 16, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning;
- Zaanstraat 12, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning;
- Huisduinerweg 3, verwijderen asbesthoudende materialen uit pand;
- Schiestraat 14 , verwijderen asbesthoudende materialen uit woning;
- Vechtstraat 51, 53 en 69, verwijderen asbesthoudende materialen uit woningen;
- R.W. van de Wintstraat 41, verwijderen asbesthoudende materialen van aanbouw pand;
- Keizerstraat 32, verwijderen asbesthoudende materialen uit pand;
- Badhuisstraat 46A en 48, slopen pand;- Goudenregenstraat 8,10,12, 25, 27, 29, 31, 75, 77 en 79, Ribesstraat 10,12 en 14, Hortensiastraat 47 ,49 en 51 en Prunusstraat 8,10, 12, 46, 48 en 50, verwijderen asbesthoudende materialen van woningen.

De ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt pas een formeel bezwaarschrift of beroepschrift indienen als de vergunning is verleend of geweigerd. Tegen sloopmeldingen staat geen rechtsbescherming open. Voor meer informatie over de ingekomen aanvragen, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum telefoon 14 0223.

Voorgenomen omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders willen medewerking verlenen aan de volgende aanvragen:
- Californiestraat 48, brandveilig gebruik deel pand;
- Marsdiepstraat 274 – 276, brandveilig gebruik deel panden.

De bovengenoemde aanvragen, de ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken liggen vanaf 3 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kan een ieder een zienswijze indienen tegen het ontwerpbesluit. Meer informatie over het inzien van de stukken en het indienen van een zienswijze leest u elders op de pagina onder het kopje ‘Ter inzage’ en ‘Zienswijze’.

Verlengen beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de termijn voor het nemen van een besluit op de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning met zes weken verlengd:
- Schoolweg 44, plaatsen aanbouw aan achterzijde woning. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 8 juli 2019;
- Zwanenbalg 1805, vergroten woning. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 11 juli 2019.

Volgens artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is een beslissing over de procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Op deze uitzondering na kunt u daarom pas tegen de vergunning bezwaar indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend.

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende omgevingsvergunningen verleend:
- Prinses Alexiastraat 1, oprichten woning (verzenddatum 21-05-2019);
- Prinses Alexiastraat 2, oprichten woning (verzenddatum 21-05-2019);
- Prinses Alexiastraat 5, oprichten woning (verzenddatum 21-05-2019);
- Bassingracht 10 / Brouwerstraat 2A t/m 2G, wijzigen eerder verleende vergunning naar zeven zelfstandige wooneenheden (verzenddatum 21-05-2019);
- Westgracht 14, 15 en 16 / Molenstraat 69, legaliseren splitsing pand (verzenddatum 22-05-2019).

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u een bezwaarschrift indienen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift leest u elders op de pagina onder het kopje ‘Bezwaarschrift’.

Deels verleende en deels geweigerde omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben de volgende omgevingsvergunning deels verleend en deels geweigerd:
- Ter hoogte van Leendert den Bergerstraat 18 t/m 28 en Pieter van der Deurelaan 1A t/m 1D, verlening voor het kappen van vijftien iepen, vier elzen en een abeel en een weigering voor het kappen van twee iepen (verzenddatum 21-05-2019).

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u een bezwaarschrift indienen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift leest u elders op de pagina onder het kopje ‘Bezwaarschrift’.

Geweigerde omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende omgevingsvergunning geweigerd:
- Californiestraat 4A, afwijken bestemmingsplan t.b.v. bestemming Horeca categorie 1 (verzenddatum 22-05-2019).Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u een bezwaarschrift indienen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift leest u elders op de pagina onder het kopje ‘Bezwaarschrift’.

Sloopmeldingen
Burgemeester en wethouders hebben volgende melding sloopvoornemen Bouwbesluit geaccepteerd: - Spoorstraat 2, 2A t/m 2H, verwijderen asbesthoudende materialen, aanvullend onderzoek en gedeeltelijk slopen voormalige bankgebouw (verzenddatum 21-05-2019).

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar worden gemaakt.

VERKEERSZAKEN

Elektrisch Laadpunt
Burgemeester en wethouders hebben besloten een elektrisch laadpunt aan te leggen op het wegdek van:
- de Kuiperdwarsstraat, de 8ste parkeerplaats ten westen van huisnummer 15.

Een elektrisch laadpunt wordt aangegeven met bord E8 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord met de tekst “opladen elektrische voertuigen”.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift leest u elders op de pagina onder het kopje ‘Bezwaarschrift’.Voor meer informatie kunt u telefonisch een afspraak maken met het team Beheer Openbare Ruimte van de afdeling Stadsbeheer, telefoon (0223) 678912.

DIVERSEN

Verleende drank- en horecavergunningen
De burgemeester heeft de volgende drank- en horecavergunning verleend:- Willemsoord 51C (verzenddatum 22-05-2019).

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u een bezwaarschrift indienen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift leest u elders op de pagina onder het kopje ‘Bezwaarschrift’.

Verleende exploitatievergunningen
De burgemeester heeft de volgende exploitatievergunning verleend:- Koningstraat 73 (verzenddatum 22-05-2019).

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u een bezwaarschrift indienen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift leest u elders op de pagina onder het kopje ‘Bezwaarschrift’.

Meldingen klein evenement
De burgemeester heeft de volgende melding klein evenement geaccepteerd: - Tijdelijke uitbreiding terras met DJ tijdens Dag van de muziek, 25-05-2019, Beatrixstraat 23 (verzenddatum 22-05-2019).

Tegen meldingen klein evenement kan geen bezwaar worden gemaakt.

Ontheffing schenken licht alcoholische dranken
De burgemeester heeft de volgende artikel 35 ontheffingen verleend:
- Ter hoogte van Julianaplein 41A, 25-05-2019 (verzenddatum 22-05-2019);
- Achterzijde Weststraat 107-109, 25-05-2019 (verzenddatum 22-05-2019);
- Willemsoord 66, 13-06 t/m 16-06-2019 (verzenddatum 22-05-2019);
- Plein kruising Soembastraat/Javastraat, 16-06-2019 (verzenddatum 22-05-2019);
- Ter hoogte van Beatrixstraat 4, 25-05-2019 (verzenddatum 22-05-2019).

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u een bezwaarschrift indienen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift leest u elders op de pagina onder het kopje ‘Bezwaarschrift’.

Aanwijsbesluiten ondergrondse containers voor restafval
Burgemeester en wethouders besluiten en bepalen,
waarbij zij in overweging hebben genomen dat:
- Het college van burgemeester en wethouders bij besluit van 20 september 2016 onder andere heeft besloten ondergrondse verzamelcontainers voor huishoudelijk restafval te plaatsen in de woonomgeving;
- Op grond van artikel 9 van de Afvalstoffenverordening 2018 van de gemeente Den Helder het college van burgemeester en wethouders kan aanwijzen via welk al dan niet van gemeentewege verstrekt inzamelmiddel of via welke inzamelvoorziening de inzameling van een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van de gebruiker van een perceel plaatsvindt;
- Ter uitvoering van het inzamelen van huishoudelijk restafval door middel van ondergrondse containers, locaties voor de plaatsing van deze containers moeten worden aangewezen;
- Bij het bepalen van de locaties op onder andere de volgende criteria is getoetst (beknopt):
- Doelmatige inrichting van de openbare buitenruimte;
- Beperking van overlast voor de omgeving;
- Verkeersveiligheid;
- De aanwezigheid van parkeerplaatsen;
- Één ondergronds container voor huishoudelijk afval op circa 125 huishoudens;
- De afstand tussen perceel en aanbiedplaats van het huishoudelijk afval. Een afstand van ongeveer van 250 meter wordt als laagdrempelig gezien. Bij loopafstanden groter dan 250 meter kan worden afgeweken als onder andere:

- De toegankelijkheid van de straat voor het inzamelvoertuig een belemmering vormt;
- De verkeersveiligheid in het geding is;
- De aanwezigheid van kabels en leidingen en/of gebruik van de buitenruimte een belemmering vormen (waaronder de aanwezigheid van parkeerplaatsen);
- Financiële, inzamellogistieke en fysieke (on)mogelijkheden;
- De aanwezigheid van kabels en leidingen;
- De bereikbaarheid voor mindervaliden en ouderen;
- Bomen en openbaar groen worden zoveel als mogelijk ontzien.

- De uitgangspunten voor de locatiekeuze door burgemeester en wethouders op 15 augustus 2017 zijn vastgesteld en herbevestigd bij besluit van 12 februari 2019 en in het kader van de zienswijzeprocedure voor de wijken Nieuw Den Helder, Huisduinen en De Schooten bekend gemaakt op de gemeentelijke website;

- Voor de belanghebbenden in de wijken Nieuw Den Helder, Huisduinen en De Schooten op 28 november, 3, 6, 10 en 12 december 2018 inloopavonden zijn georganiseerd, waarbij men in de gelegenheid is gesteld opmerkingen over het concept-locatieplan (ondergrondse containers) te maken;

- Dat zoveel als redelijkerwijs mogelijk is geprobeerd rekening te houden met de opmerkingen van de belanghebbenden en dat dit in diverse gevallen heeft geleid tot een wijziging van de aanvankelijk voorgestelde locatie van de desbetreffende ondergrondse container;

- Belanghebbenden de gelegenheid hebben gehad tegen het ontwerp-aanwijzingsbesluit van de desbetreffende ondergrondse container, ingevolge afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende zes weken hun zienswijzen in te dienen vanaf het moment van terinzagelegging van het ontwerp, zijnde 25 februari 2019;

- Ten aanzien van het ontwerp-aanwijzingsbesluit betreffende diverse locaties zienswijzen zijn ingebracht;

- Dat voor deze zienswijze(n) en onze reactie hierop wordt verwezen naar de zienswijze-rapportage van 7 mei 2019 naar aanleiding van het ontwerp-aanwijsbesluit van 12 februari 2019;

- Dat deze zienswijze-rapportage een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de desbetreffende aanwijsbesluiten;

- Gelet op artikel 9 van de Afvalstoffenverordening 2018 van de gemeente Den Helder

BESLUITEN

bij de hierna vermelde apart genummerde besluiten de daarin met de locatiecode NDH+nummer, HD+nummer en SCH+nummer (alle met de betreffende bijbehorende overzichtstekening) aangeduide locaties aan te wijzen als ondergrondse inzamelvoorziening voor de inzameling van huishoudelijk restafval door de gebruikers van de woningen/percelen:

1. NDH01 voor de woningen Jan Verfailleweg4 t/m 20 (even), Lichtbaaklaan 1, 1A en 2 t/m 12 (even en oneven), en Linieweg 1 t/m 9 (even en oneven) en 6A en 11 t/m 19 (oneven);
2. NDH02 voor de woningen Lauwerszeestraat 3 t/m 21 (even en oneven), 23 t/m 27 (even en oneven), 28 t/m 32 (even), Marsdiepstraat 32 t/m 58 (even), Noordzeestraat 1 t/m 19 (even en oneven), 21, 23 en Vliestroomlaan 1 t/m 28 (even en oneven);
3. NDH03 voor de woningen Dollardlaan 1 t/m 29 (even en oneven), 31, 54 t/m 64 (even), 68 t/ 78 (even), 88 t/m 134 (even), 144 t/m 158 (even), 166 t/m 176 (even), 180 t/m 198 (even), Marsdiepstraat 39 t/m 51 (oneven) en Noordzeestraat 89 t/m 93 (oneven), 173 t/m 177 (oneven) en 257 t/m 261 (oneven);
4. NDH04 voor de woningen Dollardlaan 48 t/m 52 (even), 104 t/m 108 (even), 160 t/m 164 (even), Marsdiepstraat 53 53 t/m 65 (oneven), Noordzeestraat 18 t/m 30 (even), 31 t/m 48 (even en oneven), 50 t/m 59 (even en oneven), 61 t/m 63 (even en oneven), 66 en 68, 95 t/m 113 (oneven), 123 t/m 131 (oneven) 135 t/m 147 (oneven), 179 t/m 197 (oneven), 207 t/m 215 (oneven) en 219 t/m 231 (oneven);
5. NDH05 voor de woningen Rijnstraat 1t/m 11 (oneven), 53 t/m 75 (oneven), 117 t/m 139 (oneven), 181 t/m 203 (oneven), 245 t/m 255 (oneven) en Texelstroomlaan 6 t/m 24 (even);
6. NDH06 voor de woningen IJsselstraat 1 t/m 35 (even en oneven), Lekstraat 1A t/m 33 (even en oneven), 34 t/m 40 (even), 40A, 40B en Merwedestraat 1 t/m 34 (even en oneven);
7. NDH07 voor de woningen IJsselstraat 47 t/m 61 (oneven), Texelstroomlaan 26 t/m 80 (even), en Waalstraat 1 t/m 56 (even en oneven);
8. NDH08 voor de woningen Maasstraat 13 t/m 35 (oneven);
9. NDH09 voor de woningen Biesbosstraat 1 t/m 38 (even en oneven) en 40, Diezestraat 1 t/m 30 (even en oneven), 32 en 34 en Dongestraat 1 t/m 33 (even en oneven), 34 t/m 38 (even), Roerstraat 2 t/m 30 (even), Scheldestraat 1 t/m 9 (oneven) en Kreekpad 1 en 3;
10. NDH10 voor de woningen Maasstraat 1 t/m 11 (oneven);
11. NDH11 voor de woningen Duindreef 1 t/m 27 (even en oneven) en 29 t/m 37 (oneven);
12. NDH12 voor de woningen Aarstraat 2 t/m 16 (even), Alblasstraat 2 t/m 52 (even) en 56, Gouwestraat 2 t/m 40 (even), Waddenzeestraat 1 t/m 13 (oneven) en Zaanstraat 16 t/m 28 (even);
13. NDH13 voor de woningen Drechtstraat 2 t/m 18 (even);
14. NDH14 voor de woningen Amstelstraat 2 t/m 20 (even) en Lingestraat 22 t/m 32 (even);
15. NDH15 voor de woningen Lingestraat 2 t/m 12 (even) en Vechtstraat 7 t/m 25 (oneven);
16. NDH16 voor de woningen Spaarnestraat 1 t/m 17 (oneven) en Vechtstraat 27 t/m 49 (oneven);
17. NDH17 voor de woningen IJstraat 2 t/m 22 (even), Schiestraat 2 t/m 18 (even), Vechtstraat 51 t/m 71 (oneven), Zaanstraat 2 t/m 14 (even) en Zijlstraat 2 t/m 18;
18. NDH18 voor de woningen Goudenregenstraat 1 t/m 31 (even en oneven); Hortensiastraat 47 t/m 87 (oneven), Prunusstraat 2 t/m 44 (even), Ribesstraat 1 t/m 31 (even en oneven), 32 t/m 42 (even) en Seringenlaan 1 t/m 19 (oneven);
19. NDH19 voor de woningen Goudenregenstraat 33 t/m t/m 37 (oneven), 38, 39, 40 t/m 46 (even), Hortensiastraat 30 t/m 36 (even), Hortensiastraat 89 t/m 95 (oneven), Jasmijnstraat 1 t/m 6 (even en oneven), Kamperfoeliestraat 1 t/m 27 (oneven), Ligusterstraat 1, 2 t/m 26 (even), Prunusstraat 46 t/m 50 (even), Ribesstraat 33 t/m 39 (oneven), Seringenlaan 2 t/m 18 (even), 20 t/m 24 (even en oneven), 25 t/m 31 (oneven) en Vlierstraat 2 t/m 10 (even);
20. NDH20 voor de woningen Goudenregenstraat 43 t/m 79 (oneven), Jasmijnstraat 7 t/m 13 (even en oneven), Kamperfoeliestraat 2 t/m 28 (even), 29 t/m 37 (even en oneven), 39 t/m 59 (oneven) en Meidoornstraat 13 t/m 23 (oneven);
21. NDH21 voor de woningen Duinroosstraat 1 t/m 47 (oneven), Goudenregenstraat 48 t/m 84 (even), Hortensiastraat 38 t/m 72 (even), 97 t/m 133 (oneven) en Meidoornstraat 1 t/m 11 (oneven);
22. NDH22 voor de woningen Azaleastraat 1 t/m 6 (even en oneven), 8, Bremstraat 1 t/m 18 (even en oneven), 2A, 2B, 2C, 19 t/m 83 (oneven), Duinroosstraat 4 t/m 54 (even), 58 t/m 65 (even en oneven), 66 t/m 88 (even), 92 t/m 106 (even), Hagedoornstraat 1, 2, 5 t/m 15 (oneven), 19 en 21;
23. NDH23 voor de woningen Azaleastraat 7, 9 t/m 36 (even en oneven), 37 t/m 43 (oneven), Clematisstraat 1 t/m 24 (even en oneven), Duinroosstraat 67 t/m 81 (oneven), Klimopstraat 1 t/m 23 (even en oneven), Wingerdstraat 2 t/m 22 (even en oneven) en 23 t/m 49 (oneven);
24. NDH24 voor de woningen Duinbrink 1 t/m 47 (even en oneven);
25. NDH25 voor de woningen Bremstraat 20 t/m 48 (even), 85 t/m 153 (oneven), Duinroosstraat 108 t/m 164 (even), Elzenstraat 1 t/m 7 (oneven), 13 t/m 59 (oneven) en Hagedoornstraat 23 t/m 53 en 31 A
26. NDH26 voor de woningen Clematisstraat 25 t/m 41 (even en oneven), 43 t/m 49 (even en oneven), 50 t/m 70 (even), Duinroosstraat 83 t/m 127 (oneven), Elzenstraat 61 t/m 87 (oneven), Klimopstraat 24 t/m 37 (even en oneven), Lijsterbesstraat 1 t/m 13 (oneven), 14 t/m 24 (even en oneven), 24A, Wingerdstraat 24 t/m 40 (even), 46 t/m 50 (even), 51, 52 en 53 t/m 67 (oneven);
27. NDH27voor de woningen Duindal 2 t/m 13 (even en oneven), 14 t/m 18 (even), 19, 23, Duinhof 1 t/m 34 (even en oneven) en Volkerakstraat 236 t/m 266 (even) en 266A t/ 266E;
28. NDH28 voor de woningen Berkenlaan 2 t/m 6 (even), Bremstraat 157, 159 en Eikenlaan 2 t/m 10 (even);
29. NDH29 voor de woningen Duinroosstraat 172 t/m 192 (even), Eikenlaan 1 t/m 7 (oneven), 1 t/m 9 (even en oneven) en 11;
30. NDH30 voor de woningen Dennenstraat 1 t/m 14 (even en oneven), Duinroosstraat 194 t/m 214 (even) en Jan Verfailleweg 576 t/m 582 (even);
31. NDH31 voor de woningen Bremstraat 161 t/m 187 (oneven), 169A, Dennenstraat 15 t/m 28 (even en oneven), 29 t/m 43 (oneven), 50 t/m 56 (even), Eikenlaan 9 t/m 21 (oneven), Jan Verfailleweg 584, 586, 592 t/m 614 (even), Sparrenstraat 10, 12 t/m 16 (even en oneven), 17 t/m 31 (oneven) en 40 t/m 44 (even);
32. NDH32 voor de woningen Marsdiepstraat 536 t/m 542 (even), Roompotstraat 17, 22 t/m 28 (even), Sloestraat 1 t/m 6 (even en oneven), 7 t/m 19 (oneven), Volkerakstraat 85 t/m 91 (oneven), 97, 99, 306 t/m 316 (even), 326 t/m 348 (even) en Wielingenstraat 2 t/m 20 (even);
33. NDH33 voor de woningen Deurloostraat 2 t/m 9 (even en oneven), 10 t/m 20 (even), Roompotstraat 2 t/m 8 (even), 12 t/m 18 (even), Volkerakstraat 69 t/m 83 (oneven), 268 t/m 274 (even), 286 t/m 296 (even), Wielingenstraat 3 t/m 9 (oneven) en Zandkreekweg 2 t/m 22 (even);
34. NDH34 voor de woningen Marsdiepstraat 506 t/m 534 (even);
35. NDH35 voor de woningen Barkstraat 1 t/m 7 (even en oneven), 2A t/m 2C, 8 t/m 18 (even), Marsdiepstraat 623 t/m 637 en Texelstroomlaan 7 t/m 45;
36. NDH36 voor de woningen Beerzestraat 2 t/m 40 (even), Dommelstraat 2 t/m 40 (even), Eemstraat 2 t/m 20 (even), 21, 22 t/m 40 (even), Kreekpad 9 t/m 11 (oneven), 13 B, 14, 17 t/m 21 (oneven) en Runstraat 2 t/m 44 (even);
37. NDH37 voor de woningen Beilerstroomweg 3 t/m 22 (even en oneven), Hunzestraat 19 t/m 27 (even en oneven), 35 t/m 40 (even en oneven), Keteldiepstraat 1 t/m 15 (even en oneven), 17, 19, 20, 21, 22 t/m 32 (even), 38 t/m 50 (even), Kreekpad 5, 7, Reggestraat 1 t/m 9 (oneven), 13 t/m 33 (oneven), 42 t/m 50 (even), Scheldestraat 12C, 14 t/m 24 (even) en Schipbeekstraat 4 t/m 22 (even) en Weteringstraat 3 t/m 15 (oneven);
38. NDH38 voor de woningen Flevostraat 78 t/m 112 (even), 124 t/m 128 (even), Geleenstraat 1 t/m 9 (even en oneven), 10 t/m 18 (even), 30 t/m 34 (even), Niersstraat 1 t/m 9 (even en oneven), 10 t/m 18 (even), 30 t/m 34 (even), Swalmstraat 1 t/m 9 (even en oneven), 10 t/m 18 (even), 30 t/m 34 (even) en Zuiderzeestraat 2 t/m 38 (even);
39. NDH39 voor de woningen Zuiderzeestraat 40 t/m 84 (even);
40. NDH40 voor de woningen Geulstraat 2 t/m 24 (even), Jekerstraat 1 t/m 16 (even en oneven), 17 t/m 21 (oneven), 22 t/m 32, 39 t/m 50 (even en oneven), 58 t/m 68 (even), Noorstraat 1 t/m 10 (even en oneven), Wormstraat 1 t/m 9 (even en oneven), 10 t/m 18 (even), 30 t/m 34 (even) en Zuiderzeestraat 86 t/m 104 (even);
41. NDH41 voor de woningen Barkstraat 9,11, Fregathof 10 t/m 16 (even), 28 t/m 34 (even), 46 t/m 52 (even), Fregatstraat 2 t/m 26 (even), 52 t/m 90 (even), 116 t/m 154 (even), 180 t/m 204 (even), Korvetstraat 66 t/m 78b (even) en Vletweg 1 t/m 17 (oneven);
42. NDH42 voor de woningen Barkstraat 13 t/m 17 (oneven), 19 t/m 21 (even en oneven), 22 t/m 42, Botterstraat 1 t/m 12 (even en oneven), 15, Klipperstraat 1 t/m 7 (even en oneven), 9 t/m 31 (oneven), Loggerstraat 1 t/m 12 (even en oneven), 15, Marsdiepstraat 639 t/m 661 (oneven), Schoenerstraat 1 t/m 27 (oneven) en 31 t/m 59 (oneven);
43. NDH43 voor de woningen Boeierstraat 1, 3 t/m 7 (even en oneven), 9 t/m 15 (even en oneven), 17, 19 en Schoenerstraat 2 en 2B t/m 2E;
44. NDH44 voor de woningen Fregathof 2 t/m 8 (even), 18 t/m 26 (even), 36 t/m 44 Klipperstraat 8 t/m 18 (even), 33 t/m 79 (oneven), 115 t/m 125 (oneven), 129, Korvetstraat 82 t/m 102 (even), Kotterstraat 1 t/m 12 (even en oneven), 15, Schoenerstraat 61 t/m 99 (oneven), Schokkerstraat 1 t/m 12 (even en oneven) en 15;
45. NDH45 voor de woningen Fluytstraat 1 t/m 50 (even en oneven), 51 t/m 63 (oneven), Korvetstraat 1 t/m 19 (oneven), 23 t/m 65 (oneven);
46. NDH46 voor de woningen Korvetstraat 106 t/m 118 (even), Praamstraat 1 t/m 38 (even en oneven), 39 t/m 43 (oneven) en 65 t/m 165 (oneven);
47. NDH47 voor de woningen Jolstraat 1 t/m 32 (even en oneven), 33 t/m 53 (oneven), 54, 55, 56 t/m 94 (even), 112 t/m 150 (even) en Korvetstraat 120 t/m 132 (even);
48. NDH48 voor de woningen Jolstraat 152 t/m 168 (even), Kanostraat 1 t/m 38 (even en oneven), 39 t/m 51 (oneven), 73 t/m 117 (oneven) en Korvetstraat 134 t/m 148 (even);
49. NDH49 voor de woningen Treilerstraat 1 t/m 16 (even en oneven) en 23 t/m 55 (even en oneven);
50. NDH50 voor de woningen Brikstraat 1 t/m 59 (even en oneven) en Karveelstraat 13 t/m 51 (oneven);
51. NDH51 voor de woningen Hulkstraat 2 t/m 30 (even), 45 t/m 57 (oneven), 83 t/m 137 (oneven), Kofstraat 1 t/m 20 (even en oneven), 21 t/m 41 (oneven) en 63 t/m 105 (oneven);
52. NDH52 voor de woningen Galjoenstraat 1 t/m 22 (even en oneven), 23 t/m 51 (oneven), 73 t/m 133 (oneven) en Hulkstraat 1 t/m 43 (oneven);
53. NDH53 voor de woningen Karveelstraat 12 t/m 56 (even), Tjalkstraat 1 t/m 70 (even en oneven) en Treilerstraat 17 t/m 22 (even en oneven);
54. HD01 voor de woningen Kijkduinlaan 1 t/m 7 (even en oneven), 1A, 9 t/m 12 (even en oneven), 14, 18, 18A, 18E, 20 t/m 24 (even), Tillenhof 1, 3 t/m 8 (even en oneven), 10, 16, 18 en Zeeweg 23;
55. HD02 voor de woningen Badhuisstraat 1, 3, 5,9, 13, 17, 19A, 21, 27, 31, 33, 38 t/m 44 (even), Duinweg 1 t/m 5 (oneven), 1A, 1B, 1C, 6 t/m 8 (even), 6B, 6C, 7, 8, 9 t/m 19 (oneven), H.W. Mesdagstraat 1, 4, 6, 7, 8, 10, 10A, 15, 19 t/m 25 (even en oneven), Kijkduinlaan 13 t/m 19 (oneven), 30 t/m 56 (even), R.W. van de Wintstraat 1 t/m 31 (even en oneven), 33 t/m 35 (even en oneven), 37 t/m 40 (even en oneven), 48, 49, en Zeeweg 11 en 17 t/m 21 (oneven).
56. HD03 voor de woningen Badhuisstraat 35 t/m 45 (oneven), 46 t/m 50 (even en oneven), 46A, 47A, 47B, 50B, 52 t/m 62 (even), 66 t/m 74 (even), 68A, 68B, Duinweg 8A, 8B, 10 t/m 18, 10A, 14A, 16A, 23 t/m 29 (oneven), 35, H.W. Mesdagstraat 11, Rembrandtstraat 3 t/m 21 (even en oneven), 4A, 4B, en 23;
57. HD04 voor de woningen Badhuisstraat 53, 76 t/m 86 (even), 76A, 76B, 86A, 86B, 86C, 90 t/m 132 (even), 96A, 96B, 96C, Duinweg 20 t/m 34 (even), 36 t/m 38 (even en oneven), 39 t/m 49 (oneven) en Tuintjesweg 2 t/m 18 (even), 36 t/m 48 (even), Duinweg 40, 46 en Badhuisstraat 88;
58. SCH01 voor de woningen Saturnus 13 t/m 57 (even en oneven);
59. SCH02 voor de woningen Pluto 35 t/m 60 (even en oneven), 121, 122 en 124 t/m 166 (even en oneven);
60. SCH03 voor de woningen Jupiter 1 t/m 31 (even en oneven), 32 t/m 40 (even), Pluto 1 t/m 34 (even en oneven), 168 t/m 180 (even en oneven), 198 t/m 202 (even), 203 t/m 222 en 212A;
61. SCH04 voor de woningen Mercurius 41 t/m 46 (even en oneven), 63 t/m 67 (even en oneven) en Saturnus 1 t/m 12 (even en oneven);
62. SCH05 voor de woningen Mercurius 1 en 3 t/m 18 (even en oneven);
63. SCH06 voor de woningen Mercurius 19 t/m 23 (even en oneven) en 25 t/m 40 (even en oneven);
64. SCH07 voor de woningen Heer Willem van Egmondstraat 25 t/m 47 (oneven), 72 t/m 84 (even), Willem van Alcmadestraat 2 t/m 12 (even), 16 t/m 26 (even), 52 t/m 62 (even) en 66 t/m 76 (even);
65. SCH08 voor de woningen D.C. Vroulandtstraat 2 t/m 6 (even), Heer Willem van Egmondstraat 13 t/m 23 (oneven), 24, 26 t/m 42 (even), Pieter Janssoonstraat 52 t/m 62 (even) en 66 t/m 76 (even);
66. SCH09 voor de woningen Graaf Willem II straat 1 t/m 5 (oneven), Heer Willem van Egmondstraat 1, 3 t/m 11 (even en oneven), 12 t/m 22 (even), Pieter Janssoonstraat 2 t/m 12 (even) en 16 t/m 26 (even);
67. SCH10 voor de woningen Graaf Willem II straat 74 t/m 94 (even);
68. SCH11 voor de woningen Graaf Willem II straat 96 t/m 112 (even) en 138 t/m 176 (even);
69. SCH12 voor de woningen A.J. Christalstraat 2 t/m 10 (even en oneven), 11 t/m 21 (oneven), 33 t/m 51 (oneven), D.C. Vroulandtstraat 8 t/m 32 (even), Graaf Willem II straat 7 t/m 29 (oneven), 41 t/m 57 (oneven), J. Brinkostraat 1 t/m 17 (even en oneven), 20 t/m 44 (even) en Schout en Schepenenstraat 3 t/m 17 (oneven);
70. SCH13 voor de woningen A.M. van Voorthuijsenstraat 1 t/m 13 (even en oneven), 14 t/m 32 (even), C.S. Tuijnsaetstraat 1 t/m 15 (oneven), 53 t/m 65 (oneven), D.C. Vroulandtstraat 1 t/m 35 (oneven), Heer Willem van Egmondstraat 48 t/m 70 (even), H.W. Valckstraat 1 t/m 31 (oneven), Schootenweg 4 t/m 22 (even) en 34 t/m 52 (even);
71. SCH14 voor de woningen C. Riekelstraat 2 t/m 18 (even), Harpoenierstraat 1 t/m 16 (even en oneven), 18, 20 t/m 35 (even en oneven), 36, 38, 40 t/m 43 (even en oneven), 45 t/m 55 (oneven), Klaas Casterkomstraat 2 t/m 16 (even), 24 t/m 38 (even), 46 t/m 60 (even) en Walvisvaardersweg 1 t/m 25 (oneven);
72. SCH15 voor de woningen Commandeursplein 3, 5 t/m 20 (even en oneven), 21 t/m 39 (oneven), 54 t/m 74 (even), C. Riekelstraat 1 t/m 17 (oneven), 19 t/m 33 (even en oneven), Hendrik Baskeweg 2 t/m 48 (even) en K. Casterkomstraat 3 t/m 33 (oneven) en Walvisvaardersweg 27 t/m 39 (oneven);
73. SCH16 voor de woningen A. de Grootstraat 1, 3 t/m 12 (even en oneven), 14 t/m 25 (even en oneven), 26 t/m 34 (even), 59 t/m 91 (oneven), 95 t/m 113 (oneven), 153 t/m 163 (oneven), 177 t/m 187 (oneven), C. Riekelstraat 35 t/m 47 (oneven), Hendrik Baskeweg 50 t/m 68 (even), J.A. Breedtstraat 1 t/m 11 (even en oneven), 12 t/m 16 (even) en Walvisvaardersweg 41 t/m 75 (oneven);
74. SCH17 voor de woningen A.L. Sinjewelplantsoen 1 t/m 16 (even en oneven), C. Groenplantsoen 2 t/m 16 (even), C.J. Mooijstraat 35 t/m 61 (oneven), A.J. Prinsstraat 1, 2C, 3 t/m 23 (even en oneven), 24 t/m 28 (even) en Torplaan 1 t/m 15 (oneven);
75. SCH18 voor de woningen C. Groenplantsoen 1 t/m 15 (oneven), J.A. Prinsstraat 25 t/m 35 (oneven), J.J. Quastplantsoen 1 t/m 16 (even en oneven) en 17 t/m 21 (oneven);
76. SCH19 voor de woningen A.T. Jongkeesstraat 1 t/m 16 (even en oneven), 17 t/m 33 (oneven), 54 t/m 68 (even), C.G. Geusstraat 37 t/m 43 (oneven), 44 t/m 56 (even en oneven), 58, J.A. Prinsstraat 30 t/m 44 (even en, J.T. Kampstraat 1 t/m 14 (even en oneven);
77. SCH20 voor de woningen C.G. Geusstraat 17 t/m 33 (even en oneven), 35, D. Schrijverstraat 1 t/m 12 (even en oneven), 13, 15, 17 t/m 39 (even en oneven) en 40 t/m 13 (even);
78. SCH21 voor de woningen C.G. Geusstraat 1 t/m 16 (even en oneven), C.P. Soeteliefstraat 1, 3 t/m 16 (even en oneven), J.S. Kleijnstraat 2 t/m 16 (even), Zeeloodsenlaan 12, 12A t/m 12F, en 73 t/m 107 (oneven);
79. SCH22 voor de woningen C.G. Geusstraat 78 t/m 92 (even), 104 t/m 118 (even), C.P. Soeteliefstraat 17 t/m 27 (even en oneven), 28 t/m 32 (even), 39 t/m 53 (oneven), 74 t/m 88, G.P. Blankmanstraat 1 t/m 43 (oneven), 45A t/m 45G, 47A /m 47G, J.S. Kleijnstraat 1 t/m 19 (oneven) en L.J. Schoenstraat 1 t/m 16 (even en oneven);
80. SCH23 voor de woningen Statenhoff 1 t/m 19 (oneven);
81. SCH24 voor de woningen Statenhoff 2 t/m 20 (even), 21 t/m 35 (oneven), 51 en 53;
82. SCH25 voor de woningen De Garst 28 t/m 52 (even);
83. SCH26 voor de woningen Schout en Schepenenstraat 55 t/m 75 (oneven), 220 t/m 230 (even), 240 t/m 250 (even) en 260 t/m 270 (even);
84. SCH27 voor de woningen Schout en Schepenenstraat 33 t/m 53 (oneven), 100 t/m 110 (even), 120 t/m 130 (even) en 140 t/m 150 (even);
85. SCH28 voor de woningen Baljuwstraat 2A t/m 2D, D.C. Vroulandtstraat 37 t/m 43 (oneven), Graaf Floris V straat 77 t/m 93 (oneven), Schout en Schepenenstraat 2 t/m 12 (even), 2A, 4A, 19 t/m 31 (oneven), Van Westerholtlaan 1 t/m 3 (oneven) en 4 t/m 8 (even);
86. SCH29 voor de woningen Graaf Floris V straat 1 t/m 11 (oneven), Graaf Willem II straat 59 t/m 87 (oneven) en 200 t/m 236 (even);
87. SCH30 voor de woningen A. Schuurmanstraat 2 t/m 16 (even), Graaf Floris V straat 2 t/m 16 (even), 28 t/m 54 (even), 94 t/m 102 (even), Graaf Willem II straat 89 t/m 117 (oneven), 159 t/m 169 (oneven), J.J. van Veenstraat 1 t/m 15 (oneven) en 27 t/m 53 (oneven);
88. SCH31 voor de woningen A. Schuurmanstraat 18 t/m 32 (even), 38 t/m 52 (even), Baljuwstraat 2 t/m 40 (even), Gravin Magdalena van Waardenburglaan 59 t/m 85 (oneven), 91 t/m 119 (oneven), J.J. van Veenstraat 55 t/m 69 (oneven), 81 t/m 86 (even en oneven) en 87 t/m 95 (oneven);
89. SCH32 voor de woningen Graaf Willem II straat 286 t/m 322 (even);
90. SCH33 voor de woningen Graaf Willem II straat 372 t/m 398 (even) en Gravin Magdalena van Waardenburglaan 49 t/m 57 (oneven);
91. SCH34 voor de woningen Graaf Willem II straat 171 t/m 185 (oneven), 197 t/m 211 (oneven), 400 t/m 420 (even), Gravin Magdalena van Waardenburglaan 2 t/m 16 (even) en J. Giltjesstraat 1 t/m 15 (even);
92. SCH35 voor de woningen David Panstraat 2 t/m 16 (even), Kersje Visserstraat 1 t/m 16 (even en oneven), 28 t/m 42 (even) en Pieter Korffstraat 7 t/m 13 (oneven);
93. SCH36 voor de woningen Baljuwstraat 42 t/m 46 (even), 50 t/m 84 (even) en C. van Herwerdenstraat 1 t/m 29 (oneven);
94. SCH37 voor de woningen Baljuwstraat 86 t/m 90 (even), C. van Herwerdenstraat 22 t/m 28 (even), 30 t/m 35 (even en oneven), Pieter Korffstraat 40 t/m 54 (even) en Stadhouder Willem V straat 38 t/m 52 (even en oneven);
95. SCH38 voor de woningen Graaf Willem II straat 470 t/m 480 (even), J. Giltjesstraat 17 t/m 31 (oneven), Pieter Korffstraat 1 t/m 5 (even en oneven), 6 t/m 32 (even), Stadhouder Willem V straat 1 t/m 6 (even en oneven), 12 t/m 19 (even en oneven) en 25 t/m 32 (even en oneven);
96. SCH39 voor de woningen Arie Kieboomstraat 2 t/m 64 (even), Dijkschouwerslaan 1 t/m 15 (even en oneven), 16 t/m 22 (even), 23, 24, 24A, 25 t/m 35 (oneven), 43 t/m 55 (oneven), J.A. Wentelstraat 1, 3 t/m 21 (even en oneven), 22 t/m 28 (even), Landmetersweg 1 t/m 11 (oneven) en Waterkeringsweg 1 t/m 22 (even en oneven);
97. SCH40 voor de woningen J.A. Wentelstraat 23 t/m 29 (oneven), 30 t/m 47 (even en oneven), 49, J. Swaenstraat 1 t/m 14 (even en oneven), 15 t/m 27 (oneven), Landmetersweg 17 t/m 79 (oneven), Pieter Straatlaan 1 t/m 15 (oneven) en 42 t/m 56 (even);
98. SCH41 voor de woningen Dijkschouwerslaan 26 t/m 36 (even), 63 t/m 95 (oneven), 77A t/m 77D, Dirk Abbesteelaan 2, 2A t/m 2E, Jan Wondermullerstraat 2 t/m 12 (even) en Waterkeringsweg 23 t/m 36 (oneven) en 30B;
99. SCH42 voor de woningen Arie Kieboomstraat 7 t/m 21 (oneven), 33 t/m 47 (oneven), Dijkschouwerslaan 38 t/m 72 (even), Dirk Abbesteelaan 2F, 4 t/m 40 (even), P. Mulderplantsoen 1 t/m 15 (even en oneven), 16 t/m 24 (even), 27 t/m 41 (oneven), 66 t/m 80 (even), 87 t/m 101 (oneven) en 113 t/m 127 (oneven);
100. SCH43 voor de woningen Dirk Abbesteelaan 42 t/m 60 (even), Landmetersweg 81 t/m 111 (oneven), 153 t/m 203 (oneven), Pieter Straatlaan 17 t/m 43 (oneven), 55, 57 t/m 65 (even en oneven) en 66 t/m 88 (even);
101. SCH44 voor de woningen Dirk Abbesteelaan 45 t/m 59 (oneven), Jan de Jongstraat 1 t/m 16 (even en oneven), 10A, 24 t/m 28 (even), 57 t/m 71 (oneven), Jan Peereboomstraat 3 t/m 9 (oneven), 23 t/m 31 (oneven), 35 t/m 43 (oneven), P. v/d Deurelaan 1 t/m 7 (even en oneven), 8 t/m 16 (even), 20 t/m 26 (even), 40 t/m 48 (even) en 52 t/m 60 (even);
102. SCH45 voor de woningen Dijkschouwerslaan 97 t/m 113 (oneven), 114 t/m 137 (even en oneven), 139, Dirk Abbesteelaan 13 t/m 43 (oneven), Jan Hargenstraat 2F t/m 2H, 2J, 4 t/m 18 (even), L. den Bergerstraat 1 t/m 16 (even en oneven), 55 t/m 69 (oneven) en Waterkeringsweg 37 t/m 42 (even en oneven);
103. SCH46 voor de woningen Princenhoff 1 t/m 8 (even en oneven) en 9 t/m 27;
104. SCH47 voor de woningen Jacob Houtinghstraat 19, 21, 24 t/m 26 (even en oneven), 28, 30, 31 t/m 34 (even en oneven), 36 t/m 40 (even en oneven), 45, 49, 55, 57, 63 t/m 69 (oneven) 73, 77, 79, Jan Hargenstraat 23 t/m 39 (oneven) en Pieter v/d Deurelaan 9 t/m 15 (oneven);
105. SCH48 voor de woningen C.G. Geusstraat 214 t/m 278 (even), Hendrik Broertjesstraat 2 t/m 34 (even en oneven), 35 t/m 49 (oneven), Robijn Reijntjesstraat 1 t/m 35 (oneven), 39 t/m 55 (oneven) en 59 t/m 93 (oneven);
106. SCH49 voor de woningen Folkert Lambertstraat 15 t/m 41 (oneven);
107. SCH50 voor de woningen Folkert Lambertstraat 1 t/m 13 (oneven);
108. SCH51 voor de woningen C.G. Geusstraat 176 t/m 210 (even), G. Scheltesstraat 1 t/m 35 (oneven), Robijn Reijntjesstraat 4 t/m 24 (even), Simon Blaauwboerstraat 2 t/m 40 (even en oneven) en 42;
109. SCH52 voor de woningen Jacob Houtinghstraat 3, 4, 5, 6 t/m 10 (even), 11, 12, 14 t/m 22 (even), 23, Jan Hargenstraat 2, 2A t/m 2E, 3 t/m 21 (oneven), Waterkeringsweg 43 t/m 57 (even en oneven), 57A en 59 t/m 63 (even en oneven);
110. SCH53 voor de woningen J.A. Prinsstraat 2, 2A, 2B, Zeeloodsenlaan 1 t/m 10 (even en oneven), 2A, 2B, 2C, 4A, 4B, 4C, 6A, 6B, 8A, 8B, 8C, 10A, 10B, 11 t/m 15 (oneven) en 27 t/m 41 (oneven).

BEPALEN

dat het bovenstaande besluit bekend wordt gemaakt op de gemeentepagina (stadsnieuws) in ‘Den Helder op Zondag’ van 2 juni 2019. Een ieder die een zienswijze heeft ingediend krijgt een afschrift van dit besluit met de bij het besluit behorende zienswijze-rapportage. De stukken liggen tevens vanaf 3 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage bij het klantcontactcentrum (KCC) in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20 in Den Helder. De openingstijden zijn: van maandag tot en met woensdag van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag van 8.30 tot 19.30 uur en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Voor het inzien van de stukken die ter inzage liggen kan een afspraak bij het klantcontactcentrum worden gemaakt, telefoon 14 0223.

Naar aanleiding van het bovenstaande aanwijzingsbesluit kan beroep worden ingesteld door:
- Belanghebbenden die een zienswijze over het ontwerp-aanwijzingsbesluit naar voren hebben gebracht; en
- Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze over het ontwerp-aanwijzingsbesluit naar voren te hebben gebracht.
Binnen zes weken kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. De termijn van zes weken gaat de dag na de datum van bekendmaking in. De bekendmaking vindt plaats in de editie ‘Den Helder op Zondag’ (stadsnieuws) van 2 juni 2019. De beroepstermijn van zes weken loopt vanaf maandag 3 juni t/m 15 juli 2019. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Tevens kan bij de Raad van State om een voorlopige voorziening worden verzocht.