DEN HELDER - De rechtbank in Alkmaar heeft vanmiddag vonnis gewezen in het executiegeschil met kunstenaar Rob Scholte. Na de gedeeltelijke vonnissen van 7 januari, 5 februari en de zitting van 2 maart jongstleden heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat de gemeente Den Helder de executieveiling ter hand kan nemen.


Gedeeltelijk vonnis op 7 januari
Op 7 januari wees de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland gedeeltelijk vonnis in een, door de heer Scholte aanhangig gemaakt, nieuw executiegeschil tegen de gemeente Den Helder. De rechter oordeelde dat de gemeente de executie volgens de regels van de wet heeft overgenomen van Friedberg & Mahn Advocaten, het voormalig advocatenkantoor van de heer Scholte dat door de rechtbank eerder is aangewezen als oudste executant. De gemeente mocht de kunstcollectie in beginsel executeren. De partij die was aangewezen om de executieverkoop te verzorgen, BVA Auctions, is daarbij door de rechter geschikt bevonden. Voordat de kunst executoriaal geveild mocht worden, oordeelde de rechter dat de heer Scholte eerst zelf tot en met 5 februari de gelegenheid moest krijgen om werken voor een hogere prijs te verkopen dan de getaxeerde executiewaarde.

Gedeeltelijk vonnis op 5 februari
Op 5 februari vond een nieuwe zitting bij de voorzieningenrechter plaats. De rechter stelde vast dat de gelegenheid die de heer Scholte was geboden om zelf tot onderhandse biedingen te komen, tot dat moment niet had geleid tot verkoop of tot één of meerdere biedingen op (een deel van) de kunstcollectie. De rechtbank oordeelde dat hij desondanks nog eenmaal de gelegenheid moest krijgen om zelf tot biedingen te komen, nu hij had aangegeven in contact te staan met potentiële kopers die interesse hadden in de hele collectie of een groot deel daarvan. Hij had hiertoe tot en met 24 februari jongstleden de gelegenheid. Binnen deze termijn waren geen biedingen ontvangen.

Eindvonnis: gemeente mag overgaan tot veiling
Tijdens de zitting van 2 maart gaf de heer Scholte aan dat er op dat moment nog geen concrete biedingen lagen. De voorzieningenrechter gaf aan dat hij 16 maart vonnis zal wijzen. Vandaag, 16 maart, heeft de rechtbank in Alkmaar vonnis gewezen en heeft bepaald dat de gemeente mag overgaan tot veiling van de kunstcollectie. Dat betekent dat de gemeente de executie van de kunstcollectie van de heer Scholte door middel van openbare verkoop bij BVA Auctions mag voortzetten en dat de heer Scholte dit moet gedogen. De wens van de heer Scholte om zelf de volgorde van verkoop te bepalen, is door de voorzieningenrechter afgewezen: het is de deurwaarder die de wijze waarop mag bepalen. De kunst mag bij BVA Auctions opgeslagen blijven tot de datum van verkoop. De kunst zal in delen geveild worden: naar verwachting zullen acht veilingen gepland worden. Nadat de eerste veiling heeft plaatsgevonden, vindt een evaluatie plaats.

Wethouder Wouters: “De situatie waarin de gemeente en de heer Scholte zijn beland, is uitermate treurig. De gemeente is van mening dat de heer Scholte in het voortraject voldoende gelegenheid is geboden om zelf met een oplossing te komen. Dat is helaas niet gelukt. Het college dient echter altijd het belang van de gemeente in het vizier te houden. Ik spreek de hoop uit dat er spoedig een moment komt waarop we dit boek met elkaar kunnen sluiten.”