DEN HELDER - Staatssecretaris Christophe van der Maat, gedeputeerde Rosan Kocken en wethouder Pieter Kos ondertekenden vandaag het bestuursakkoord "Ontwikkeling Maritiem cluster Den Helder". In het akkoord staat beschreven op welke manier zij de komende jaren willen investeren in de haven, de stad en daarmee ook in de regio.


Met het akkoord worden bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio verbeterd en krijgt de Koninklijke Marine meer ruimte om te groeien. Ook de kansen die de energietransitie biedt en de economische ontwikkelingen die nodig zijn in de regio, zijn onderdeel van het akkoord. Het Hoogheemraadschap, dat op korte termijn aan de slag gaat met de waterveiligheid van het gebied, tekende ook mee.

Gedeputeerde Rosan Kocken ziet uit naar het vervolg: 'Met dit akkoord leggen we de basis voor de noodzakelijke en duurzame ontwikkeling van Den Helder en omstreken. Nu kunnen we aan de slag om onze plannen concreet te maken. Dat doen we samen alle gemeenten, met de port of Den Helder en met andere partijen in de regio. Samen met Defensie én met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat. Kortom, het wordt een mooi staaltje samenwerking tussen Rijk, provincie, gemeenten en andere publiek private partijen in de regio.'

Wethouder Pieter Kos is blij met deze mijlpaal: 'Met de ondertekening van dit bestuursakkoord voor de haven leggen we een stevig fundament voor de toekomstige groei en bloei van onze gemeente. Samen zetten we koers naar een duurzame en welvarende haven, waar innovatie, economische kansen én een leefbare omgeving hand in hand gaan. Dit akkoord is een krachtig signaal van de betrokken partijen voor de ontwikkeling van een sterke en veerkrachtige haven'.

Bereikbaarheid en leefbaarheid
Om de bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren, wordt gekeken naar de renovatie en verplaatsing van bruggen in de stad en de ontwikkeling van een logistieke hub op Kooypunt/Kooyhaven. Beide met het doel om de verkeersdrukte in de stad te verminderen.

Moderne krijgsmacht
Den Helder is de thuishaven voor vlooteenheden van de Koninklijke Marine en voor maritieme helikopters van de Koninklijke Luchtmacht en groeit de komende jaren verder om operationele gereedheid te kunnen garanderen. Hier is extra ruimte in de haven voor nodig. "Defensie werkt aan een moderne krijgsmacht. De inzetbaarheid daarvan staat steeds voorop", volgens staatssecretaris Van der Maat. "Het bestuursakkoord biedt kansen om de operationele gereedheid van de Koninklijke Marine te verhogen. Het moet de duurzaamheid en betaalbaarheid van het vastgoed verbeteren. Voor de medewerkers biedt het perspectief op een betere werkomgeving. En we kijken naar samenwerking met private partijen bij bijvoorbeeld onderhoud van schepen."

Met de ontwikkeling van een Maritieme Maintenance Valley zoekt de marine de samenwerking met de aanwezige maritieme industrie en kennisinstellingen voor het onderhouden van schepen en ontwikkelen van maritieme technologie.

Energy Maintenance Valley
De ligging van Den Helder biedt veel kansen voor de energietransitie en ontwikkeling van waterstof, wat belangrijk is voor de klimaatopgave en de regionale economie. Het doel is om Den Helder te ontwikkelen als Energy Maintenance Valley. Als offshore zee- en luchthaven wordt dit de plek van waaruit een belangrijk deel van de energie infrastructuur op de Noordzee wordt bediend en onderhouden. De haven ligt zeer gunstig voor het toekomstige onderhoud van de windparken op zee.

Maritiem Cluster
Al langere tijd werken provincie Noord-Holland, Koninklijke Marine, gemeente Den Helder samen onder de titel 'Ontwikkeling van het Maritiem Cluster'. Met dit bestuursakkoord onderschrijven de partijen het ideaal toekomstbeeld van het Maritiem Cluster in 2050+ uit het rapport: 'Voornemen tot Integrale Ontwikkeling van het Maritiem Cluster Den Helder'. Dit voornemen is het resultaat van een intensief ontwikkeltraject met partijen in de regio. Het perspectief uit dit rapport is leidend voor de verdere studie en planuitwerking van de totale gebiedsontwikkeling die door de partijen gezamenlijk wordt opgepakt.