DEN HELDER - Landschap Noord-Holland wil de verruiging in de Noordduinen een halt toe roepen, want kwetsbare planten en dieren zijn in het gedrang. In de afgelopen jaren zijn in samenwerking met de Provincie de meest verruigde stukken tussen Den Helder en Callantsoog aangepakt. Boswachter Tim Zutt: "We zien al effect van het maaien, chopperen en de schapenbegrazing. De vergrassing van de bloemrijke duinvalleien wordt minder." Als een van de laatste maatregelen wordt vanaf oktober 2019 de dynamiek in de duinen weer hersteld door het op gang brengen van verstuiving vanuit de zeereep de duinvalleien in.


Wat gaat er precies gebeuren?
Boswachter Tim Zutt: "Duinvlinders, zeldzame planten en de tapuit willen we niet kwijtraken en we willen de konijnenpopulatie helpen zich te herstellen. Ze zijn afhankelijk van dynamische duinen!" Bij het op gang brengen van verstuiving verwijderen we op een aantal plekken de toplaag tot het witte zand. Tim: "In het verleden werd in verband met de kustveiligheid spontane verstuiving vastgelegd. Inmiddels zijn de inzichten veranderd en mogen bepaalde delen van de duinen weer stuiven, wat zelfs een positieve invloed heeft op de versterking van de zeereep (eerste beschermingszone). Originele duinplanten, die gebaat zijn bij overstuiven door mineraalrijk zand, kunnen weer floreren en verruigende soorten delven het onderspit." In de hoge kustduinen worden een aantal stuifkuilen aangebracht, gemiddeld zijn de kuilen 25 cm diep. Het gaat om nieuwe stuifkuilen en het opnieuw ontgraven van oude vastgelegde stuifkuilen, en het verbinden van kuilen met elkaar. Het afgegraven zand blijft in het natuurgebied zelf.

Alle werkzaamheden vinden plaats van 16 oktober tot half december 2019 en alleen in reservaatdelen die niet toegankelijk zijn voor publiek. Allereerst start op meerdere plekken in de Noordduinen onderzoeks- en ruimingswerk naar explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, dit duurt een week en hiervoor worden extra veiligheidsmaatregelen ingezet. Daarna start het graven van de eerste stuifkuilen. Deze worden alleen aangelegd in de eerste duinenrij, aan zeezijde.

Landschap Noord-Holland probeert de overlast in de duinen tijdens de werkzaamheden tot een minimum te beperken. Tim: "Dat zal meevallen. In oktober en december worden machines eenmalig in en uit het gebied gebracht over de zeereep waarbij het grijze duin wordt ontzien. Recreanten zullen er niet veel van merken. Het kan voorkomen dat een fietspad voor een korte periode wordt afgesloten. Maar we zullen dan ter plaatse duidelijke uitleg geven." Om rust te garanderen in het broedseizoen, wordt pas eind 2020 het tweede deel van de stuifkuilen aangelegd. In 2020 zullen ook nog exoten zoals de Amerikaanse vogelkers en Japanse bottelroos wordt aangepakt. Deze planten kunnen in korte tijd grote stukken duin innemen. De Noordduinen behoren tot de Europese extra beschermde Natura2000 gebieden. Met de werkzaamheden kunnen we dit extra beschermde duinlandschap behouden en kan iedereen daar nog jaren van genieten.

Het duinlandschap in ons land herbergt 75% van Nederlandse plantensoorten en 140 van de 190 vogelsoorten. Een soortenrijk landschap is dus echt iets om bijzonder zuinig op te zijn!