DEN HELDER - De riolering speelt, vrij onopvallend, een belangrijke rol in onze samenleving om het milieu te beschermen en te wonen in een prettige leefomgeving.

Dit is het derde artikel in een serie van vier over de uitvoering van de rioleringszorg door de gemeente Den Helder. Deze keer gaat het over de omgang met regenwater.

Regenwater, nieuwe taak

Het opvangen en verwerken van regenwater is de laatste tijd een groot aandachtspunt. Een stijgende zeespiegel, een dalende bodem en een veranderend klimaat dwingen ons hier meer over na te denken.

Sinds 2009 is daarom in wetgeving een aparte taak voor het opvangen en verwerken van regenwater (de technische term is hemelwater) beschreven. Daarvoor werd al het water, huishoudelijk en regenwater, als afvalwater beschouwd. Door de aparte benoeming in wetgeving, zijn gemeenten ook verplicht om beleid op te stellen hoe de gemeente om wil gaan met deze nieuwe taak en wat deze taak gaat kosten.

Regenwater hoeft niet gezuiverd

Regenwater dat op daken of rustige straten valt, is schoon genoeg om rechtstreeks naar de sloot, vijver of gracht te brengen. Het hoeft niet meer eerst naar de rioolwaterzuivering getransporteerd te worden om daar te zuiveren. Op jaarbasis kan dit veel schelen. Kleinere rioolbuizen, kleinere zuiveringen en minder zuiveringskosten.

Voorkomen overstorten vuil water op sloten en grachten

In veel buurten in Den Helder is het echter nog niet mogelijk om regenwater apart op te vangen en af te voeren omdat er maar 1 type riool in de straat ligt die al het huishoudelijk afvalwater én het regenwater verzamelt. Dit kan bij langdurige of stevige regenbuien tot problemen leiden. Het riool stroomt vol en moet water overstorten op de sloten en grachten om te voorkomen dat het vuile water op straat komt te staan. Dit is echter niet goed voor de waterkwaliteit van de sloten en leidt soms tot vissterfte.

Sinds 2003 wordt daarom bij vervanging van het bestaande riool gelijk ook een nieuw hemelwaterriool aangelegd. Op dit riool zijn dan alle straatputjes ook aangesloten. Alleen het regenwater dat op de daken valt, zit nog op de bestaande huisaansluitleiding aangesloten. Dit schone water gaat nu dus nog wel via het riool naar de zuivering. De komende jaren gaan we aan de slag om de bestaande daken ook aan te sluiten op de nieuwe hemelwaterriolen.

Klimaatverandering

Het klimaat verandert zeer geleidelijk. De winters worden warmer en natter. In de zomer is er vaker sprake van perioden van droogte die afgewisseld wordt door zeer lokale en zeer extreme hoosbuien. Hoosbuien die in theorie misschien maar eens in de tien of vijftig jaar voorkomen. Als een dergelijke, extreme hoosbui valt, dan kan het rioolstelsel dit water nooit bergen. Ook de overstorten kunnen deze hoeveelheid niet aan. De sloten en grachten lopen ook vol. Onherroepelijk ontstaat er op dit soort momenten wateroverlast op straat..

Overbelasting voorkomen

Wateroverlast door extreme regenbuien willen we zoveel mogelijk voorkomen of beperken. Om te voorkomen dat riolen en watergangen snel overbelast raken tijdens extreme regen, willen we het water meer vertraagd afvoeren. Dus liever niet rechtstreeks de rioolbuis in maar eerst lokaal bergen/opslaan. Dan kan het daar infiltreren in de bodem en wordt het na dit proces (dus vertraagd) pas afgevoerd. . In de praktijk betekent dit dat wij in de nabije toekomst meer en andere voorzieningen gaat aanleggen dan u misschien gewend bent. Denk aan bestrating waar het regenwater tussen de stenen door kan sijpelen. Of denk aan het aanleggen van afvoergeulen in een berm waar regenwater via een verlaagde stoeprand naar de sloot kan stromen. Als er genoeg ruimte is in het openbaar groen, willen we regenwater hiernaar toe leiden. Het regenwater stroomt dan tijdelijk naar een ondiepe vijver of greppel.

Wat kunt u doen?

Om de schade of overlast door extreme regenbuien te verkleinen, kunt u als bewoner ook een belangrijke bijdrage leveren. Regenwater dat op uw dak valt, kunt u omleiden naar een regenton. U heeft hierdoor gratis water voor het besproeien van de tuin als het langdurig droog is. Ook heeft u na een droge periode dan een kleine opslag wanneer het een keer hard regent.

Een andere manier om water vertraagd af te voeren is door de tuin niet geheel dicht te tegelen. Door een deel van de tuin groen te houden is het mogelijk om in de bovenste laag grond in de tuin tijdelijk regenwater op te slaan. Dat kan ook door de bovenste laag een open structuur van grind te geven,

Al met al helpt ook u zo mee aan het voorkomen van overlast.