DEN HELDER - Meer dan 1.300 mensen uit de Kop van Noord-Holland hebben gereageerd op een enquête over huisvesting van buitenlandse werknemers. Daarmee is de zoektocht van provincie Noord-Holland en de gemeenten Schagen, Den Helder en Hollands Kroon naar geschikte, permanente huisvestinglocaties voor buitenlandse werknemers in de Kop een stapje verder.

Tot medio maart konden inwoners en ondernemers van de gemeenten via een online enquête laten weten wat zij geschikte nieuwe locaties vinden om 3.000 extra huisvestingsplekken te realiseren.

Online enquête
De uitkomsten van de enquête worden geanalyseerd en meegenomen in het locatieonderzoek. Een eerste aantal opvallende zaken is er wel.

Het merendeel van de deelnemers onderschrijft de noodzaak van een goede huisvesting.

De voorkeur van de geënquêteerden gaat uit naar kleinschalige locaties of een combinatie van kleinschalig en grootschaliger. Grote locaties met meer dan 1.000 bedden zien de meesten niet zitten. Zij vinden het belangrijk dat de buitenlandse werknemers in de buurt (op fietsafstand) van hun werk kunnen wonen, zoals bijvoorbeeld bij Agriport, in het bollengebied tussen Den Helder, ‘t Zand en Anna Paulowna en rond werklocaties in de gemeente Schagen.

Ook de mogelijkheid om zich snel te verplaatsen via provinciale of snelwegen wordt als belangrijke randvoorwaarde gezien. Daarnaast zijn tal van locaties in de nabijheid van steden en dorpen, op korte afstand van voorzieningen als winkels benoemd.

Het grootste deel van de respondenten geeft aan locaties in waardevol landschap of natuurgebieden niet geschikt te vinden.

Het merendeel van de ruim 1.300 respondenten komt uit Hollands Kroon. Er zijn 3.000 mogelijke locaties ingetekend, waarvan ook veel in de eigen woonomgeving (zowel concrete locaties als zoekgebieden).

De uitkomsten van de enquête worden nu verder geanalyseerd om te komen tot een lijst met 10 – 20 kansrijke locaties. De planning is dat de provincie en gemeenten deze eind mei 2021 gaan bespreken. Ook de komende tijd blijven provincie en gemeenten hierover in gesprek met betrokkenen, zoals werkgevers en bewonersorganisaties.

Buitenlandse werknemers zijn vooral afkomstig uit Midden- en Oost-Europa en werken in de land- en tuinbouw, logistiek, groothandel en bouw. Veel bedrijven maken gebruik van hun diensten. Er zijn momenteel 3.000 logiesplekken te weinig in deze regio. Onderzoek laat zien dat deze vraag in de toekomst alleen maar zal toenemen.