KOP VAN NH / WEST FRIESLAND - In de Kop van Noord-Holland en in Westfriesland hebben ondernemers, maatschappelijke partijen, inwoners en overheden een eigen gebiedsplan opgesteld. In deze gebiedsplannen is uitgewerkt op welke manier zij de economie en de leefbaarheid van het platteland in hun regio willen versterken. Deze initiatieven ontvangen elk € 3,93 miljoen om de doelen uit het plan te realiseren.


Plan Kop van Noord-Holland

Met de subsidie willen de initiatiefnemers zorgen voor meer ontmoetingsplekken in de Kop van Noord-Holland. Ook moeten er lokale voorzieningen komen voor klimaatadaptatie, zoals extra wateropslag en aanpassingen om hittestress te voorkomen. Daarnaast willen de partijen lokale productie en afzet van voedsel met elkaar verbinden en kleinschalige (agro) toeristische recreatieve voorzieningen realiseren.

Plan Westfriesland

In Westfriesland willen de initiatiefnemers de kernen aantrekkelijk maken door te zorgen voor goede maatschappelijke voorzieningen, zoals buurthuizen en buurttuinen. Ze willen initiatieven ondersteunen die de authenticiteit van de regio onderstrepen en een omslag naar kringlooplandbouw mogelijk maken. Ze besteden daarnaast extra aandacht aan innovatie door 'zaaigeld' beschikbaar te stellen voor haalbaarheidsonderzoeken voor innovatieve ideeën.

De subsidie

De subsidie komt voort uit onderdeel LEADER van het Nationaal Strategisch Plan 2023-2027 voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (NSP-GLB) dat gericht is op landbouw- en plattelandsontwikkeling. De subsidie bestaat uit € 2,1 miljoen euro Europees geld, € 1 miljoen euro van de provincie Noord-Holland en de gemeenten dragen € 0,8 miljoen euro bij.