DEN HELDER - Vanaf komende week komt er weer een schaapskudde een maand lang grazen in het duingebied tussen Groote Keeten en Den Helder. Dit is nodig om de vergrassing en verruiging in het duingebied in te perken, nu de konijnen het alleen niet meer redden. De kudde zal donderdag 1 november vanuit het Zwanenwater richting Den Helder trekken. En dat is een prachtig gezicht. Wandelaars komen de schapen vanzelf tegen!

De kudde zal twee tot drie keer per jaar komen grazen om de duinvegetatie kort te houden waar het nodig is. Dan kan de tapuit rennend over de grond op zoek gaan naar bodemlarven en kunnen konijnen zich te goed kunnen doen aan het vers ontluikend groen. Boswachter Tim Zutt: “Per graasronde brengen we in kaart waar de kudde ingezet wordt, het is echt maatwerk. De broedgebieden van de tapuit ontzien we, dààr laten we het precisie werk over aan de konijnen. Zij zijn goed op elkaar ingespeeld, want de tapuit nestelt in verlaten konijnenholen.”

Landschap Noord-Holland wil de verruiging in de Noordduinen een halt toe roepen. Door het instorten van de konijnenpopulatie en overmatige neerslag van stikstof komen kwetsbare planten en dieren in het gedrang. Vlinders, zeldzame planten en de tapuit willen we niet kwijtraken en het is belangrijk dat de konijnenpopulatie zich herstelt. Sinds 2016 zijn in samenwerking met de Provincie gefaseerd maai- en chopperwerkzaamheden uitgevoerd en wordt de komende jaren verstuiving weer op gang gebracht. Hiermee komt de dynamiek terug in de duinen. In gedeelten waar machines niet uit de voeten kunnen, worden nu schapen ingezet. “Het is belangrijk dat dit unieke duinlandschap behouden blijft en iedereen daar nog jaren van kan genieten,” aldus Zutt.

De maai- en chopperwerkzaamheden tot nu toe zorgden er al voor dat de tapuit weer is teruggekeerd als broedvogel in voorheen ernstig verruigde duinvalleien. Jaarlijks worden de uitgevoerde maatregelen gemonitord voor een passend vervolgbeheer.

De uitstoot van stikstof door verkeer, industrie en landbouw zorgt ervoor dat grote delen van het duingebied overwoekerd raken. Maaien en chopperen is daarom onderdeel van het landelijke PAS-project (programma aanpak stikstofdepositie). Het PAS-project omvat tal van maatregelen om de uitstoot van stikstof en consequenties daarvan te verminderen.